10.11.2022

PIDiPO zajmuje stanowisko w przedmiocie petycji Naczelnej Rady Adwokackiej...

Projekt ustawy o szczególnych zasadach prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu pomocy prawnej będący przedmiotem petycji Naczelnej Rady Adwokackiej przewiduje ustanowien [...]

więcej

28.10.2022

Komunikat PIDIPO w związku z sytuacją EUCO...

Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych wyraża zaniepokojenie w związku z informacjami dotyczącymi sytuacji osób poszkodowanych, których sprawy obsługiwane są przez Europejskie Centr [...]

więcej

18.08.2022

Katastrofa ekologiczna na Odrze – głos PIDiPO odnośnie możliwych konsekwencji...

Na łamach portalu Business Insider rozpatrywano możliwe konsekwencje dotyczące odszkodowań za skutki szkód będących następstwem aktualnej sytuacji na rzecze. Głos w tej sprawie zabrał również Al [...]

więcej

Baza wiedzy Przystąp do Izby

Skuteczna walka w sądzie o adekwatne odszkodowanie

Uzyskaniem ponad ćwierćmilionowego odszkodowania zakończyło się postępowanie dotyczące roszczeń poszkodowanego Mirosława W.*, reprezentowanego przez Kancelarię Codex z Rzeszowa, przeciwko Towarzystwu Ubezpieczeniowemu COMPENSA TU S. A. Poszkodowany uległ wypadkowi w dniu w 2008 r. Sprawcą zdarzenia był kierujący samochodem marki Renault, który zderzył się czołowo z pojazdem kierowanym przez Pana Mirosława. Za spowodowanie wypadku i ciężkich obrażeń ciała u drugiego z uczestników, kierowca Renault Kangoo został skazany wyrokiem Sądu Rejonowego II Wydział Karny w Tarnobrzegu.

Poszkodowany bezpośrednio po wypadku trafił do Szpitala Wojewódzkiego w Tarnobrzegu, gdzie przebywał do listopada 2008 r. Wskutek zdarzenia doznał rozległych obrażeń ciała w postaci: zwichnięcia prawego stawu biodrowego ze złamaniem panewki, złamania nadkostkowego strzałki prawej, złamania trzonu mostka, złamania II kości śródręcza lewego, stłuczenia obu podudzi, stłuczenia twarzoczaszki, licznych uszkodzeń zębów, urazu szczęki i żuchwy, licznych ran głowy, czoła, ręki prawej i kolana prawego, urazu kręgosłupa Th – L-S, a także nerwicy pourazowej.

W trakcie hospitalizacji na Oddziale Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej przeprowadzono dogłębną diagnostykę, wykonano nastawienie zwichniętego biodra, otwarte nastawienie kości strzałkowej prawej z zespoleniem prętami drutu, II kości śródręcza z zespoleniem prętem Kirschnera, panewki stawu biodrowego z zastosowaniem śrub, wdrożono leczenie przeciwzakrzepowe oraz antybiotykoterapię. Poszkodowany został wypisany do domu z zaleceniem pionizacji i kontynuowania farmakoterapii.

Po kilku miesiącach, ze względu na przykurcz i niestabilność stawu skokowego prawego, mężczyzna poddany został kolejnym zabiegom operacyjnym oraz rehabilitacyjnym.

Z zasobem bogatej dokumentacji z przebiegu leczenia, Pan Mirosław, zgłosił się do Kancelarii Codex z prośbą o reprezentowanie w sprawie o zadośćuczynienie za doznaną w wyniku wypadku krzywdę. Poszkodowany udzielił Kancelarii stosownych pełnomocnictw, opisał krzywdę jakiej doznał w związku ze zdarzeniem. Szczególnie mocno podkreślił aktualną sytuację życiową. Wypadek diametralnie zmienił dotychczasowe życie jego i rodziny. Na jego barkach spoczywało bowiem utrzymanie domu i zaspokajanie podstawowych potrzeb rodziny. Obrażenia, których doznał spowodowały trwałą niezdolność do pracy, tym samym sytuacja materialna rodziny pogorszyła się nagle i w sposób widoczny. Większość oszczędności pochłonęło leczenie, dojazdy do lekarzy, zakupy sprzętu leczniczego oraz dodatkowa opieka, jakiej poszkodowany potrzebował.

Po skompletowaniu dowodów na zasadność wyegzekwowania roszczeń odszkodowawczych, Kancelaria Codex zgłosiła w imieniu swojego Mocodawcy szkodę do TU COMPENSA, które przyznało tytułem zadośćuczynienia 110 000 zł, a także odszkodowanie, w tym koszt poniesiony w związku z opieką.

Uzyskana kwota, choć była znacząca, nie spełniała oczekiwań zarówno samego poszkodowanego, jak i pełnomocnika. COP Codex skierował zatem sprawę do Sądu, żądając w pozwie dodatkowych 240 000 zł tytułem zadośćuczynienia, a także odszkodowania oraz renty bieżącej tytułem utraconych zarobków. Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu po rozpoznaniu sprawy zasądził wypłatę na rzecz poszkodowanego 55 000 zł zadośćuczynienia, ponad 2 600 zł odszkodowania, a także przyznał rentę. Od wyroku strona pozwana, jak i pełnomocnik poszkodowanego wnieśli apelację, która została uwzględniona na korzyść poszkodowanego. Wyrokiem Sądu Apelacyjnego nastąpiło podwyższenie należnego zadośćuczynienia do 110 000 zł.

„Trwały uszczerbek na zdrowiu doznany przez powoda na skutek obrażeń poniesionych w wypadku kształtuje się na poziomie 55%, bez zmian dyskopatycznych. Powód jest osobą całkowicie niezdolną do wykonywania dotychczasowej pracy. Wymaga leczenia ambulatoryjnego  i sanatoryjnego, a także dożywotniej rehabilitacji. (…) Powód przed wypadkiem był osobą aktywną życiowo, pracował zawodowo, w wykonywaniu swoich funkcji życiowych nie był niczym ograniczony. Od chwili wypadku podlega on stałemu leczeniu i rehabilitacji, nie pracuje zawodowo. Przy ocenie rozmiaru jego krzywdy ma znaczenie nie tylko rodzaj doznanych obrażeń, nasilenie bólu i czasu jego trwania, ale także występujące u powoda poczucie lęku i obniżonego nastroju. (…) Powód wymaga nie tylko farmakoterapii ale również psychoterapii, w celu zaadaptowania go do nowej sytuacji życiowej, zwiększenia jego poczucia własnej efektywności oraz zniwelowania stresu związanego z dalszym procesem leczenia”.

*imię zostało zmienione

Publikacje

12.04.2022

„Jeszcze w zielone gramy … ” B...

„Jeszcze w zielone gramy…” Nie mam wątpliwości, że rynek prawniczy zyskał na zjawisku [...]

więcej

07.08.2018

Na początku był chaos…, ...

Dziesięciolecie funkcjonowania instytucji zadośćuczynienia z § 4 art. 446 k.c. przypadło n [...]

więcej

11.12.2017

To dopiero początek…, Ba...

To dopiero początek… Ostatnio na rynku ubezpieczeniowym sporo się dzieje. Oczywiście n [...]

więcej

Studium przypadków

Dziesięciokrotnie wyższe świadczeni...

W dniu 23 lipca 1997 r. w Rzeszowie miał miejsce wypadek komunikacyjny, w wyniku którego ucierpiał młody 26 letni mężczyzna. Poszkodowany był pasażerem samochodu o ...

Więcej

Orzecznictwo

Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywil...

Prawo polskie przyjmuje siłę wyższą w rozumieniu teorii obiektywnej, a więc jako zdarzenie pochodzące z zewnątrz i nie dające się przewidzieć. Jeżeli więc zdarzenie ...

Więcej

Akty prawne

Kodeks postępowania cywilnego

USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. KODEK [...]

Nadzór ubezpieczeniowy i Rzecznik Ubezpieczonych

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze [...]

Świadczenia pieniężne

USTAWA z dnia 25 czerwca 1999 r. o świad [...]


Przejdz na górę strony