20.07.2021

PIDiPO przekazała do Senatu RP uwagi do stanowiska PIU oraz do poprawek zgłoszonych przez Komisje...

Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych skierowała do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji stanowisko w przedmiocie uwag do ustawy o zmianie us [...]

więcej

12.05.2021

Szansa na zwolnienie z podatku odsetek od odszkodowań?...

Rzecznik Praw Obywatelskich poinformował na swojej stronie internetowej o wniosku skierowanym do Ministra Finansów w sprawie kwalifikacji podatkowej odsetek wypłacanych za opóźnienie, w sytuacji [...]

więcej

26.04.2021

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wystąpił z inicjatywą ustawodawczą w sprawie zadośćuczynienia dla bliskich najciężej poszkodowanych...

Na stronie internetowej prezydent.pl poinformowano o skierowaniu przez Prezydenta do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny. Projekt zmian przewiduje dodanie w Kodeksie cywilnym [...]

więcej

Baza wiedzy Przystąp do Izby

Raport mniejszości – kryminał odszkodowawczy z wątkiem damsko-męskim, Bartłomiej Krupa, Dziennik Ubezpieczeniowy, 10.09.2012

O odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń w ramach OC posiadaczy pojazdów mechanicznych względem współmałżonka sprawcy-posiadacza pojazdu napisano tak wiele, że nawet zakończony już sezon ogórkowy nie usprawiedliwia powrotu do tego tematu. A jednak. „Nie chcem, ale muszem.”

Udaremniono próbę wyłudzenia

Aby nadać zagadnieniu bardziej sensacyjny wydźwięk napiszę więc, że MTU, powołując się na „przeważający pogląd piśmiennictwa oraz orzecznictwa”, udaremniło próbę wyłudzenia od ubezpieczyciela odszkodowania za koszty dojazdu małżonka do placówek medycznych. Roszczenie takie sformułował pełnomocnik poszkodowanej współwłaścicielki pojazdu, której szkodę na osobie wyrządził kierujący samochodem mąż. Jakby tego było mało, pomocy w tym udzielał Rzecznik Ubezpieczonych. Dwukrotna analiza stanu prawnego nakazała jednak ubezpieczycielowi pozostać przy swoim. Tak więc może i małżonkowi sprawcy należy się zadośćuczynienie, ale na pewno nie odszkodowanie na podstawie art. 444 § 1 k.c.

W przypadku takich sytuacji, rosnąca liczba postępowań, które kończą się w sądzie, zdaje się nie wynikać z kultury roszczeniowej, lecz z prostego braku innych rozwiązań, tudzież prerogatyw innych organów, a właściwie ich braku. Mając jednak na względzie jakąś co najmniej połowę poszkodowanych, którzy pełnomocnika nie najęli i być może do sądu nie pójdą, pozwalam sobie wystąpić na szerszym gremium, nawet jeżeli tylko w imieniu mniejszości , to jednak jako vox populi i to z votum (nomen omen) separatum.

Pominąwszy relację z przebiegu korespondencji pomiędzy pełnomocnikiem, ubezpieczycielem i Rzecznikiem, skupię się na swoistej metawykładni, a więc próbie interpretacji tego, jak prawo interpretuje ubezpieczyciel.

Podejście ubezpieczyciela

Rzecz dotyczy zwrotu kosztów związanych z leczeniem, do czego MTU odnosi się w liście do Rzecznika w sposób następujący (pisownia bez zmian):

Odnosząc się do kwestii odpowiedzialności cywilnej za szkody osobowe wyrządzone przez osoby bliskie (współmałżonków) wyjaśniamy, że podstawą do odmowy refundacji poniesionych kosztów leczenia dojazdu do placówek medycznych jest art. 38 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych który stanowi, iż zakład ubezpieczeń nie odpowiada za szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia wyrządzonych przez kierującego pojazdem posiadaczowi tego pojazdu. Oznacza to, iż wszelkie powstałe szkody wyrządzone posiadaczowi lub współposiadaczowi pojazdu mechanicznego będące jednocześnie uszczupleniem majątku Poszkodowanego i związane z koniecznością pokrycia jakichkolwiek kosztów stanowi szkodę w mieniu jednocześnie sprawcy zdarzenia i nie podlegają refundacji. Tym samym nasze Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w majątku sprawcy.

Zakład ubezpieczeń  nie odpowiada z tytułu ubezpieczenia OC za szkody na mieniu posiadacza pojazdu. Natomiast wyrządzone przez kierującego pojazdem szkody na osobie współmałżonka posiadacza pojazdu są rekompensowane w ramach ubezpieczenia OC. Dlatego też na rzecz Poszkodowanej zostało przyznane zadośćuczynienie za ból i cierpienie psychiczne.

Wszelkie poniesione przez Poszkodowaną koszty zostały w rzeczywistości poniesione z majątku wspólnego małżonków.

Co przetłumaczyć można następująco:

Odmawiamy zapłaty za szkodę majątkową na osobie w oparciu o przepisy dotyczące wyłączenia  odpowiedzialności za szkodę w mieniu. Oznacza to, że wszystkie szkody na osobie o charakterze majątkowym są szkodami w mieniu, więc nie podlegają refundacji.

Nie odpowiadamy za szkody w mieniu posiadacza pojazdu. Natomiast odpowiadamy za szkody na osobie posiadacza. Dlatego wypłacamy za szkody niemajątkowe na osobie, ale już nie za majątkowe szkody na osobie.

Wszelkie szkody majątkowe na osobie są szkodami w mieniu.

czytaj całość w Dzienniku Ubezpieczeniowym

Publikacje

07.08.2018

Na początku był chaos…, ...

Dziesięciolecie funkcjonowania instytucji zadośćuczynienia z § 4 art. 446 k.c. przypadło n [...]

więcej

11.12.2017

To dopiero początek…, Ba...

To dopiero początek… Ostatnio na rynku ubezpieczeniowym sporo się dzieje. Oczywiście n [...]

więcej

09.01.2017

Kto może najwięcej zapłacić za...

Podwyżki cen ubezpieczeń komunikacyjnych są niedogodnością dla każdego, kto odczuł je jako [...]

więcej

Studium przypadków

Szkody w uprawach rolnych...

W październiku 2009r. do firmy HELPER ODSZKODOWANIA zgłosił się klient ze sprawą uszkodzenia uprawy przez zwierzynę łowną. Po ustaleniu podmiotu odpowiedzialnego ...

Więcej

Orzecznictwo

Zadośćuczynienie za pogryzienie przez psa...

Wyrok Sądu Okręgowego w Suwałkach I Wydział Cywilny z dnia 8 maja 2014 r., sygn. akt I Ca 120/14 źródło: www.ms.gov.pl Sprawa rozpatrywana przez sąd II. instan ...

Więcej

Akty prawne

Zmiana ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po roz [...]

Kodeks wykroczeń

USTAWA z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wy [...]

Ubezpieczenia obowiązkowe

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpiec [...]


Przejdz na górę strony