20.07.2021

PIDiPO przekazała do Senatu RP uwagi do stanowiska PIU oraz do poprawek zgłoszonych przez Komisje...

Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych skierowała do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji stanowisko w przedmiocie uwag do ustawy o zmianie us [...]

więcej

12.05.2021

Szansa na zwolnienie z podatku odsetek od odszkodowań?...

Rzecznik Praw Obywatelskich poinformował na swojej stronie internetowej o wniosku skierowanym do Ministra Finansów w sprawie kwalifikacji podatkowej odsetek wypłacanych za opóźnienie, w sytuacji [...]

więcej

26.04.2021

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wystąpił z inicjatywą ustawodawczą w sprawie zadośćuczynienia dla bliskich najciężej poszkodowanych...

Na stronie internetowej prezydent.pl poinformowano o skierowaniu przez Prezydenta do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny. Projekt zmian przewiduje dodanie w Kodeksie cywilnym [...]

więcej

Baza wiedzy Przystąp do Izby

Potrzebne zmiany w likwidacji szkód, Bartłomiej Krupa, Dziennik Ubezpieczeniowy, 15.03.2011

Wydaje się, że wśród niektórych uczestników RRRF na obecnym etapie prac więcej emocji niż kwestie takie jak cel ewentualnej regulacji doradztwa odszkodowawczego i odniesienie do obowiązujących norm w zakresie prawa konsumenckiego, czy przepisów dotyczących ochrony danych osobowych wzbudzają dyskusje dotyczące sposobu regulacji – nowelizacja, czy nowa, kompleksowa ustawa oraz określenie podmiotu, który powinien sprawować nadzór. Bez względu na kształt przyszłej regulacji nie powinna ona jednak ograniczać się do wprowadzenia wymogów zawodowych, ale również stwarzać narzędzia do skutecznego wykonywania czynności na rzecz osób występujących z roszczeniami do zakładów ubezpieczeń, zaś środowisko odszkodowawcze ponownie wskazywało, że wymogi kompetencyjne dla doradców powinny iść w parze z wymogami dla likwidatorów. Niewątpliwie udział przedstawicieli samorządów gospodarczych doradców odszkodowawczych, który po raz pierwszy był tak liczny, jest dla dyskusji bardzo potrzebny, zwłaszcza gdy ramy prawne doradztwa próbuje kreować głównie Polska Izba Ubezpieczeń.  Niektóre z sygnalizowanych przez PIU pomysłów, jak choćby prawo do odstąpienia konsumenta od umowy w ciągu 60 dni od jej zawarcia wykazują się troską o poszkodowanych znacznie idącą dalej niż można by się spodziewać po autorach rekomendacji dotyczących pojazdu zastępczego, gdzie ten prokonsumencki nurt był o wiele trudniejszy do uchwycenia. Również zastrzeżenia co do współpracy doradców z podmiotami świadczącymi usługi rehabilitacyjne wydają się mało wiarygodne w kontekście tez o potrzebie dobrej rehabilitacji zgodnie głoszonych przez całe środowisko ubezpieczeniowe na ostatniej konferencji Polskiego Towarzystwa Medycyny Ubezpieczeniowej oraz tego, że śladem doradców rehabilitacją spoza systemu finansowania przez NFZ zainteresowali się sami ubezpieczyciele.

W naszej ocenie rację bytu będą miały tylko takie rozwiązania, które w istocie przekonstruują model likwidacji szkody w taki sposób, aby osoba występująca z roszczeniami do zakładu ubezpieczeń miała realny wpływ na przebieg postępowania jako jego pełnoprawny podmiot a nie przedmiot. O ile standaryzacja wypłat za szkody osobowe przekracza ramy prawa ubezpieczeń gospodarczych wchodząc w obszar regulacji zobowiązań cywilnoprawnych, o tyle rozwój doradztwa odszkodowawczego trzeba traktować jako pochodną m.in. nieprawidłowości w likwidacji szkód i przegląd prawa ubezpieczeń gospodarczych powinien objąć jednocześnie i tę dziedzinę.

Publikacje

07.08.2018

Na początku był chaos…, ...

Dziesięciolecie funkcjonowania instytucji zadośćuczynienia z § 4 art. 446 k.c. przypadło n [...]

więcej

11.12.2017

To dopiero początek…, Ba...

To dopiero początek… Ostatnio na rynku ubezpieczeniowym sporo się dzieje. Oczywiście n [...]

więcej

09.01.2017

Kto może najwięcej zapłacić za...

Podwyżki cen ubezpieczeń komunikacyjnych są niedogodnością dla każdego, kto odczuł je jako [...]

więcej

Studium przypadków

Wygrana polemika z ubezpieczycielem...

Latem 2013 r. Pan Robert* pożyczył koparkę swojemu znajomemu, który użył sprzętu w prywatnym celu, po czym postanowił go zwrócić, przewożąc przy użyciu własnego poja ...

Więcej

Orzecznictwo

Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Pracy...

Pod rządem kodeksu cywilnego (art. 444 § 2) jest nadal aktualna wyrażona w orzecznictwie Sądu Najwyższego wykładnia art. 161 § 2 kz, że prawo poszkodowanego z wypadk ...

Więcej

Akty prawne

Działalność ubezpieczeniowa

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o działaln [...]

Kodeks karny

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks k [...]

Świadczenia pieniężne

USTAWA z dnia 25 czerwca 1999 r. o świad [...]


Przejdz na górę strony