20.07.2021

PIDiPO przekazała do Senatu RP uwagi do stanowiska PIU oraz do poprawek zgłoszonych przez Komisje...

Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych skierowała do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji stanowisko w przedmiocie uwag do ustawy o zmianie us [...]

więcej

12.05.2021

Szansa na zwolnienie z podatku odsetek od odszkodowań?...

Rzecznik Praw Obywatelskich poinformował na swojej stronie internetowej o wniosku skierowanym do Ministra Finansów w sprawie kwalifikacji podatkowej odsetek wypłacanych za opóźnienie, w sytuacji [...]

więcej

26.04.2021

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wystąpił z inicjatywą ustawodawczą w sprawie zadośćuczynienia dla bliskich najciężej poszkodowanych...

Na stronie internetowej prezydent.pl poinformowano o skierowaniu przez Prezydenta do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny. Projekt zmian przewiduje dodanie w Kodeksie cywilnym [...]

więcej

Baza wiedzy Przystąp do Izby

Komentarz do: Usprawiedliwione potrzeby uprawnionych, Bartłomiej Krupa, Dziennik Ubezpieczeniowy, 26.10.2012

Zgodnie ze swego rodzaju tradycją Pani Monika Borowiecka-Paczkowska w publikacji z cyklu „Wokół likwidacji” przytacza uzasadnienia dla ograniczania odpowiedzialności odszkodowawczej wykraczające poza wykładnię zasad odpowiedzialności cywilnej prezentowaną w orzecznictwie Sądu Najwyższego. To z kolei tradycyjne obliguje mnie do zajęcia stanowiska, gdyż autorka przypisuje pełnomocnikom, których część mam zaszczyt reprezentować, nadmierne eskalowanie roszczeń.
W publikacji „Usprawiedliwione potrzeby uprawnionych” znalazło się, błędne w mojej ocenie, stwierdzenie, że w przypadku śmierci osób o szczególnie wysokich dochodach „kryterium do oceny, w jakiej wysokości powinna być wypłacana renta stanowić będzie zakres obowiązku alimentacyjnego”.

Autorka, jako osoba profesjonalnie związana z zagadnieniami odszkodowawczymi zaprezentowała problem nazbyt jednostronnie, pomijając opinie Sądu Najwyższego powszechnie omawiane swego czasu, a wyrażone w związku z kasacją w jednym z głośniejszych procesów odszkodowawczych w Polsce. Sprawa dotyczyła roszczeń dla żony oraz córek tragicznie zmarłego na przejeździe kolejowym jednego z najbardziej utalentowanych polskich rajdowców – Janusza Kuliga. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 16 maja 2008 r. (III CSK 386/2007, LexPolonica nr 2020387) podzielił podniesiony w skardze kasacyjnej powódek zarzut, że zaskarżony wyrok został wydany z naruszeniem art. 446 § 2 kc w związku z art. 135 kro polegający na tym, że Sąd Apelacyjny na skutek błędnej wykładni przytoczonych przepisów uznał, iż zasądzona na podstawie art. 446 § 2 kc renta nie może być wyższa od kwoty, którą zmarły byłby zobowiązany świadczyć z tytułu obowiązku alimentacyjnego.

Sąd co istotne wskazał również, że „sam przepis art. 446 § 2 kc nie ogranicza natomiast potrzeb uprawnionego jedynie do usprawiedliwionych. Należy zatem przyjąć, że przytoczony przepis (…) daje możliwość zasądzenia wyższej renty niż świadczenie alimentacyjne, ponieważ wysokość renty, obliczona stosownie do potrzeb uprawnionego oraz do możliwości zarobkowych i majątkowych zmarłego może być wyższa niż świadczenie alimentacyjne ustalone według usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.”

Czytaj całość w Dzienniku Ubezpieczeniowym

Publikacje

07.08.2018

Na początku był chaos…, ...

Dziesięciolecie funkcjonowania instytucji zadośćuczynienia z § 4 art. 446 k.c. przypadło n [...]

więcej

11.12.2017

To dopiero początek…, Ba...

To dopiero początek… Ostatnio na rynku ubezpieczeniowym sporo się dzieje. Oczywiście n [...]

więcej

09.01.2017

Kto może najwięcej zapłacić za...

Podwyżki cen ubezpieczeń komunikacyjnych są niedogodnością dla każdego, kto odczuł je jako [...]

więcej

Studium przypadków

Zaszyta chusta...

W dniu 07.08.2002 r. 13-letnia wówczas dziewczynka przeszła w jednym ze szpitali zabieg appendektomii. Z uwagi na znaczne dolegliwości bólowe jamy brzusznej dziew ...

Więcej

Orzecznictwo

Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywil...

Przepis art. 445 § 1 kc nie uzależnia możności dochodzenia zadośćuczynienia od doznania poważnych obrażeń czy też poważnego uszczerbku na zdrowiu. Rodzaj uszkodzeń, ...

Więcej

Akty prawne

Wychowanie w trzeźwości

USTAWA z dnia 26 października 1982 r. o [...]

Działalność ubezpieczeniowa

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o działaln [...]

Kodeks postępowania cywilnego

USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. KODEK [...]


Przejdz na górę strony