23.08.2021

Nowa podstawa prawna dla roszczeń osób bliskich ciężko poszkodowanych...

Kilka dni temu w Dzienniku Ustaw RP opublikowano ustawę o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, która do Kodeksu cywilnego dodała nową podstawę prawną dla dochodzenia roszczeń przez bliskich ciężko p [...]

więcej

04.08.2021

PIDiPO przekazała stanowisko w przedmiocie uchwały Senatu RP do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach...

W dniu dzisiejszym nasza organizacja przekazała do sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach stanowisko w przedmiocie uchwały Senatu RP z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie usta [...]

więcej

20.07.2021

PIDiPO przekazała do Senatu RP uwagi do stanowiska PIU oraz do poprawek zgłoszonych przez Komisje...

Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych skierowała do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji stanowisko w przedmiocie uwag do ustawy o zmianie us [...]

więcej

Baza wiedzy Przystąp do Izby

Szansa na zwolnienie z podatku odsetek od odszkodowań?

Rzecznik Praw Obywatelskich poinformował na swojej stronie internetowej o wniosku skierowanym do Ministra Finansów w sprawie kwalifikacji podatkowej odsetek wypłacanych za opóźnienie, w sytuacji gdy należność główna korzysta ze zwolnienia podatkowego. Podstawą do skierowania przez Rzecznika kolejnej korespondencji dotyczącej tego zagadnienia, była skarga indywidualna w  sprawie małoletniego Huberta, poszkodowanego na  skutek wypadku samochodowego,  jaki miał miejsce w 2014  r. Małoletni chłopiec w wieku niespełna 8 lat stracił oboje rodziców oraz brata, po tym jak kierowca pod wpływem alkoholu i narkotyków, wjechał z dużą prędkością w grupę osób, która wybrała się na noworoczny spacer. Małoletni przeżył wypadek, ale do dzisiaj ma poważne problemy zdrowotne, a na skutek zdarzenia stał się osobą niepełnosprawną. Jak można przeczytać w treści wystąpienia Rzecznika, po kilku latach trwania postępowania sądowego, na rzecz małoletniego Huberta sąd zasądził odszkodowanie wraz z odsetkami, od których małoletni musiał zapłacić podatek.

Rzecznik Praw Obywatelskich podkreślił, że od wielu lat zabiega o podjęcie inicjatywy legislacyjnej, której celem byłoby zwolnienie z opodatkowania odsetek za opóźnienie w wypłacie odszkodowań, które, co do zasady, korzystają ze zwolnienia podatkowego. Jak wskazano w treści wystąpienia Rzecznika „(…) Jako organ stojący na straży konstytucyjnych praw i wolności obywatelskich, Rzecznik wyraża sprzeciw   wobec   takiego   stanu   prawodawstwa, w którym   osoby poszkodowane, znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej (m.in.   ofiary   wypadków komunikacyjnych lub ich osoby najbliższe), ponoszą negatywne konsekwencje podatkowe w związku z nieterminową wypłatą zasądzonych na  ich  rzecz należności. Trudno  w tych przypadkach doszukać się ratio  legis  w opodatkowaniu odsetek od świadczeń,  które sam ustawodawca uznał za zwolnione z podatku.”.

Z informacji zamieszczonej na stronie Rzecznika wynika, że resort finansów wskazywał na podjęcie prac nad zwolnieniem odsetek od odszkodowań od podatku, a projektowane zwolnienie miało objąć odsetki otrzymane od dnia 1 stycznia 2021  r.  RPO w swoim wystąpieniu zwrócił się do resortu finansów z zapytaniem, jak zostanie uregulowana sytuacja osób, jak chociażby małoletniego Huberta, które otrzymały odszkodowania wraz z odsetkami przed datą wejścia w życie planowanych regulacji.

źródło: www.rpo.gov.pl

Publikacje

07.08.2018

Na początku był chaos…, ...

Dziesięciolecie funkcjonowania instytucji zadośćuczynienia z § 4 art. 446 k.c. przypadło n [...]

więcej

11.12.2017

To dopiero początek…, Ba...

To dopiero początek… Ostatnio na rynku ubezpieczeniowym sporo się dzieje. Oczywiście n [...]

więcej

09.01.2017

Kto może najwięcej zapłacić za...

Podwyżki cen ubezpieczeń komunikacyjnych są niedogodnością dla każdego, kto odczuł je jako [...]

więcej

Studium przypadków

Odszkodowanie za obrażenia spowodow...

Zachowanie zwierząt, nawet tych, które dobrze znamy, trudno niekiedy przewidzieć. Dlatego też ich właściciele powinni dołożyć wszelkich starań, aby nie zrobiły one k ...

Więcej

Orzecznictwo

Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Pracy...

Odszkodowanie z art. 446 § 3 kc jest przyznawane oddzielnie dla każdego z najbliższych członków rodziny zmarłego, określenie przeto jego „stosowności” uzależnione je ...

Więcej

Akty prawne

Działalność ubezpieczeniowa

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o działaln [...]

Ubezpieczenie społeczne

USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o [...]

Kodeks karny

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks k [...]


Przejdz na górę strony