23.08.2021

Nowa podstawa prawna dla roszczeń osób bliskich ciężko poszkodowanych...

Kilka dni temu w Dzienniku Ustaw RP opublikowano ustawę o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, która do Kodeksu cywilnego dodała nową podstawę prawną dla dochodzenia roszczeń przez bliskich ciężko p [...]

więcej

04.08.2021

PIDiPO przekazała stanowisko w przedmiocie uchwały Senatu RP do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach...

W dniu dzisiejszym nasza organizacja przekazała do sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach stanowisko w przedmiocie uchwały Senatu RP z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie usta [...]

więcej

20.07.2021

PIDiPO przekazała do Senatu RP uwagi do stanowiska PIU oraz do poprawek zgłoszonych przez Komisje...

Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych skierowała do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji stanowisko w przedmiocie uwag do ustawy o zmianie us [...]

więcej

Baza wiedzy Przystąp do Izby

Projekt ustawy w sprawie doradców odszkodowawczych – bez poparcia większości

W dniu wczorajszym odbyło się połączone posiedzenie Komisji: Budżetu i Finansów Publicznych oraz Ustawodawczej, które kontynuowały pierwsze czytanie Projektu ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych (druk nr 862). Poza zgłoszonymi poprawkami Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu, które nazwano „technicznymi”, chociaż np. usunięcie całego art. 7 w dotychczasowym brzmieniu z uwagi na sprzeczność z prawem Unii Europejskiej trudno za takie uznać, pojawiły się również cztery poprawki zaproponowane przez Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Publicznych – Grzegorza Biereckiego. Wśród nich znalazły się: dodanie do definicji przedsiębiorców świadczących usługi odszkodowawcze także adwokatów i radców prawnych, co potwierdza wolę objęcia zakresem ustawy także tych grup zawodowych; wprowadzenie ustawowej granicy wysokości wynagrodzenia w postaci 20% świadczenia uzyskanego dla klienta, a tym samym rezygnacja z odesłania do rozporządzenia; zakaz reklamy i akwizycji w określonych miejscach i 100 metrów od nich połączony z rygorem nieważności umowy zawartej na skutek takich działań, a także obowiązek przedstawienia klientowi kopii umowy ubezpieczenia, którego zaniechanie również miałoby skutkować nieważnością umowy. W toku burzliwej, acz stosunkowo  krótkiej, jak na skalę zaproponowanych zmian, dyskusji, najwięcej uwagi poświęcono zagadnieniu świadczenia pomocy prawnej i objęcia ustawą profesjonalnych pełnomocników. Wydaje się jednak, że podczas posiedzenia zabrakło refleksji nad skutkami przyjęcia procedowanych poprawek dla przedsiębiorców świadczących usługi odszkodowawcze, na co zwrócił uwagę w swoim wystąpieniu Prezes Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych – Bartłomiej Krupa. Nawiązując do zakazu reklamy i akwizycji oraz skutków związanych z wejściem w życie ustawy w proponowanym kształcie wskazał, że oznacza to w istocie całkowitą likwidację branży, co spowoduje nie tylko utratę pracy przez kilkanaście tysięcy osób zatrudnionych w tym sektorze, wbrew zresztą ocenie skutków regulacji do projektu, gdzie wskazano, że jego przyjęcie nie będzie miało wpływu na rynek pracy, jak również pozostawienie osób  poszkodowanych bez jakiejkolwiek profesjonalnej pomocy umożliwiającej wyrównanie szans w relacjach z silniejszą stroną stosunku zobowiązanego, jaką są zakłady ubezpieczeń. Jednocześnie Prezes PIDiPO podkreślił, że dopiero wyniki prowadzonej obecnie przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów kontroli podmiotów działających na rynku odszkodowawczym, pozwolą na właściwą ocenę tak sytuacji branży, jak i potrzeby jej regulacji.

Co warte podkreślenia, nie wszyscy, którzy chcieli zabrać głos w przedmiocie projektu, otrzymali taką możliwość. W trakcie posiedzenia można było zaobserwować znaczną dynamikę towarzyszącą procedowaniu nad projektem, który finalnie nie zyskał jednak poparcia większości. W pierwszej kolejności, po zamknięciu dyskusji, głosowano nad poprawkami zgłoszonymi przez Przewodniczącego Grzegorza Biereckiego, które przyjęto w całości. Jednak podczas głosowania całego projektu, uzyskał on 7 głosów „za” i tyle samo „przeciw”, co w konsekwencji oznacza, że nie został on przyjęty przez składy połączonych komisji. Tym samym dalszy bieg projektu, który nie uzyskał poparcia większości, wydaje się mocno wątpliwy.

PIDiPO przekazała do Senatu propozycje poprawek do projektu ustawy dotyczącego usług odszkodowawczych

W dniu 14.09.2018 r. Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych przekazała do Senackich Komisji: Ustawodawczej oraz Budżetu i Finansów Publicznych kolejne stanowisko w przedmiocie projektu ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych (druk nr 862) zawierające m.in. propozycje poprawek. W treści dokumentu PIDiPO odniosła się zarówno do poszczególnych zapisów zaproponowanych w projekcie, jak i do skutków związanych z ich przyjęciem w dotychczasowym brzmieniu.

Izba po raz kolejny wskazała na zbyt szeroki w stosunku do założonych celów ustawy zakres przedmiotowy, który miałby zastosowanie nie tylko do roszczeń odszkodowawczych dotyczących szkód komunikacyjnych. PIDiPO zaproponowała zmianę w tym zakresie, poprzez objęcie ustawą wyłącznie roszczeń wynikających ze szkód osobowych, gdzie płatnikiem odszkodowania będzie zakład ubezpieczeń. Przyjęcie takiego brzmienia projektu, umożliwi jego zastosowanie do tych spraw, które stanowią dominujący obszar działalności doradców odszkodowawczych, co pozwoli w pełni zrealizować założenia regulacji.

Równie ważną propozycją zgłoszoną przez naszą organizację jest objęcie ustawą wyłącznie  podmiotów działających w charakterze pełnomocników. Obecne brzmienie art. 3 projektu przewiduje, że ma on mieć zastosowanie nie tylko do umów o dochodzenie roszczeń odszkodowawczych, ale także obejmujących czynności „związane z dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych”, co z kolei powoduje, że zakres zastosowania rygorów ustawy staje się niedookreślony. O ile bowiem intencją projektodawcy wydaje się być uregulowanie działalności polegającej na pośrednictwie pomiędzy osobą poszkodowaną a podmiotem zobowiązanym do naprawienia szkody, w szczególności ubezpieczycielem, o tyle czynności związane z tą rolą obejmują całkowicie inne segmenty działalności, w szczególności rzeczoznawców i biegłych z różnych dziedzin.

W swoim stanowisku PIDiPO odniosła się również po raz kolejny do propozycji wprowadzenia stawek maksymalnych, podkreślając nie tylko jej niekonstytucyjność, ale także brak wskazania już na obecnym etapie ich konkretnych wartości, co z kolei uniemożliwia  dokonanie rzetelnej oceny skutków projektowanej regulacji. W treści dokumentu przekazanego do senackich komisji nasza organizacja wskazała również, że model kształtowania wynagrodzeń poprzez wprowadzenie ich w formie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości stanowi na tyle istotą ingerencję w działalność gospodarczą, że wymaga ona opracowania rzetelnej analizy skutków regulacji tak pod względem ich wpływu na ten segment gospodarki, jak i na przychody Skarbu Państwa, w tym ich ograniczenie związane z ryzykiem pojawienia się tzw. szarej strefy. Jednocześnie PIDiPO postulowała, żeby wzorem niektórych państw europejskich, wprowadzić w projektowanej ustawie obowiązek zwrotu kosztów pełnomocnika reprezentującego poszkodowanego przed ubezpieczycielem. Jak wskazano w treści stanowiska, proces dochodzenia roszczeń odszkodowawczych jest skomplikowany i wymaga ze strony poszkodowanego znajomości wielu zagadnień o charakterze tak cywilnoprawnym, jak i ubezpieczeniowym. Dodatkowo poszkodowany sam nie ma możliwości ustalenia, czy stanowisko zakładu ubezpieczeń jest prawidłowe i zostało wydane w ustawowym terminie. Podkreślono również szczególną sytuację osób poszkodowanych, które dotknięte krzywdą spowodowaną bez swojej winy, muszą dodatkowo zmagać się z procesem udowadniania szkody, nie mając najczęściej w tym obszarze ani dostatecznej wiedzy, ani też doświadczenia. Tym samym, w ocenie Izby, przyjęcie, że normalnym następstwem szkody spowodowanej przez posiadacza lub kierującego pojazdem jest wynagrodzenie pełnomocnika, z którego poszkodowany, chcąc dochodzić należnych mu świadczeń, i tak korzysta, stanowiłoby pełną realizację kodeksowych zasad współżycia społecznego poprzez pełne naprawienie wszelkich szkód, jakie spowodowało określone zdarzenie ubezpieczeniowe.

Odnosząc się do przewidzianego w projekcie sposobu wypłaty odszkodowania, Izba wskazała na ryzyka związane chociażby z wprowadzeniem opłat wstępnych za zlecenie spraw do prowadzenia, co dla większości klientów będzie stanowiło barierę uniemożliwiającą skorzystanie z pomocy pełnomocnika. Jak podkreśliło PIDiPO, finalnie zatem osoby poszkodowane będą zmuszone samodzielnie ubiegać się o odszkodowanie, nie posiadając fachowej wiedzy obejmującej tak informacje o roszczeniach możliwych do zgłoszenia, jak i zasadach związanych z ustaleniem wysokości przysługujących im świadczeń. Izba wskazała również na skutki gospodarcze realizacji całości świadczenia na rachunek poszkodowanego, podkreślając, że w przypadku przyjęcia takiego modelu wypłaty odszkodowania, bez względu na moment rzeczywistego wpływu wynagrodzenia doradcy wynikającego z umowy, ten ostatni będzie zobowiązany do wystawienia faktury VAT oraz odprowadzenia w danym miesiącu zarówno podatku dochodowego, jak i podatku od towarów i usług. W przypadku opóźnień w płatnościach lub całkowitego braku ich realizacji na dużą skalę, doradca odszkodowawczy nie tylko nie będzie posiadał bieżących przychodów, ale także, zgodnie z prawem podatkowym, będzie również zobowiązany do zapłaty ciążących na nim zobowiązań. Tym samym Izba raz jeszcze zaproponowała wprowadzenie modelu podzielonej płatności, który z jednej strony będzie stanowił dostateczne zabezpieczenie osób poszkodowanych, z drugiej natomiast pozwoli uniknąć wskazanego wcześniej ryzyka ekonomicznego.

W ostatniej części stanowiska Izba wskazała dodatkowo, że już na obecnym etapie procedowania nad projektem, niezbędna jest ekonomiczna ocena skutków wprowadzenia regulacji wraz z jej odniesieniem do projektowanej treści rozporządzeń, w szczególności w zakresie wysokości stawek wynagrodzenia. PIDiPO postulowała również, żeby dalsze procedowanie nad omawianym projektem zostało zawieszone do czasu zakończenia prowadzonej obecnie przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów szczegółowej analizy rynku doradców odszkodowawczych, która bada zarówno poziom stosowanych wynagrodzeń, jak i treść umów zawieranych z klientami oraz ewentualne skargi związane z ich realizacją. W ocenie naszej organizacji, dopiero wyniki tej analizy pozwolą ustalić kluczowe zagadnienia, które wymagałyby procedowania na etapie stanowienia prawa.

Pełna treść stanowiska PIDiPO

Publikacje

07.08.2018

Na początku był chaos…, ...

Dziesięciolecie funkcjonowania instytucji zadośćuczynienia z § 4 art. 446 k.c. przypadło n [...]

więcej

11.12.2017

To dopiero początek…, Ba...

To dopiero początek… Ostatnio na rynku ubezpieczeniowym sporo się dzieje. Oczywiście n [...]

więcej

09.01.2017

Kto może najwięcej zapłacić za...

Podwyżki cen ubezpieczeń komunikacyjnych są niedogodnością dla każdego, kto odczuł je jako [...]

więcej

Studium przypadków

Wygrana batalia sądowa o zniesienie...

W 2007 r. w Krakowie miało miejsce zdarzenie drogowe z udziałem pieszego i samochodu. Wypadek okazał się tragiczny w skutkach dla bezbronnego pieszego. Poszkodowany, ...

Więcej

Orzecznictwo

Niezabezpieczona koleina...

Wyrok Sądu Rejonowego w Zgorzelcu Wydział I Cywilny z dnia 04.04.2013 r., sygn. akt I C 833/12 źródło: www.ms.gov.pl Sprawa rozpatrywana przez sąd dotyczyła ro ...

Więcej

Akty prawne

Kodeks wykroczeń

USTAWA z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wy [...]

Ubezpieczenie społeczne

USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o [...]

Zmiana ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po roz [...]


Przejdz na górę strony