23.08.2021

Nowa podstawa prawna dla roszczeń osób bliskich ciężko poszkodowanych...

Kilka dni temu w Dzienniku Ustaw RP opublikowano ustawę o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, która do Kodeksu cywilnego dodała nową podstawę prawną dla dochodzenia roszczeń przez bliskich ciężko p [...]

więcej

04.08.2021

PIDiPO przekazała stanowisko w przedmiocie uchwały Senatu RP do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach...

W dniu dzisiejszym nasza organizacja przekazała do sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach stanowisko w przedmiocie uchwały Senatu RP z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie usta [...]

więcej

20.07.2021

PIDiPO przekazała do Senatu RP uwagi do stanowiska PIU oraz do poprawek zgłoszonych przez Komisje...

Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych skierowała do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji stanowisko w przedmiocie uwag do ustawy o zmianie us [...]

więcej

Baza wiedzy Przystąp do Izby

Dobrowolne świadczenia nie ograniczają wysokości odszkodowania

Do takiego wniosku doszedł Sąd Najwyższy rozpatrujący skargę kasacyjną dotyczącą oddalenia roszczenia o odszkodowanie za poniesione koszty leczenia z powodu ich pokrycia przez świadczenia przekazane przez fundację. O szczegółach tej sprawy można przeczytać na portalu rzeczpospolita.pl w publikacji Marka Domagalskiego z dnia 09.03.2017 r. „Sąd Najwyższy: dobroczynne datki dla ofiary nie zwalniają sprawcy od odszkodowania”.

Sprawa dotyczyła roszczeń odszkodowawczych związanych ze zdarzeniem medycznym, w wyniku którego małoletnia poszkodowana wymagała specjalistycznego leczenia. Sąd I instancji zasądził od szpitala kwotę 150 tys. zł tytułem zadośćuczynienia, rentę w wysokości 1,2 tys. zł miesięcznie oraz 39 tys. zł odszkodowania, tj. zwrotu kosztów leczenia. Rozpatrujący sprawę w drugiej instancji, Sąd Apelacyjny w Białymstoku, podwyższył zadośćuczynienie do 250 tys. zł, obniżył rentę do 480 zł, a żądanie odszkodowania oddalił. Wskazał przy tym, że wydatki poniesione na leczenie nie podlegają zwrotowi od pozwanego z powodu ich pokrycia przez fundację, która przekazała środki na ten cel.

Rozpatrujący sprawę Sąd Najwyższy był odmiennego zdania, wskazując, że „Trzeba (…) brać pod rozwagę z jednej strony zasadę, że odszkodowanie nie powinno przekraczać wysokości szkody i nie może być źródłem nieusprawiedliwionego wzbogacenia poszkodowanego, realizacji której służy reguła kompensacji szkody z uzyskanymi korzyściami, mająca swą normatywną podstawę w art. 361 § 1 k.c. Z drugiej strony trzeba uwzględnić regulację zawartą w art. 444 § 1 k.c., zgodnie z którą w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty”. Tym samym uznał on, że Sąd Apelacyjny powinien rozpoznać ponownie sprawę, nie uwzględniając w wysokości odszkodowania pomocy przekazanej przez fundację na rzecz poszkodowanej.

W uzasadnieniu wyroku wskazano, że „Do kategorii korzyści niepodlegających uwzględnieniu przy ustalaniu odszkodowania – jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 13 października 2005 r., I CK 185/05 (OSNC 2006, nr 7-8, poz. 133) – zalicza się powszechnie w piśmiennictwie dobrowolne świadczenia osób trzecich na rzecz poszkodowanego. Celem takich świadczeń bowiem nie jest z reguły zwolnienie osoby odpowiedzialnej od obowiązku naprawienia szkody, lecz nieodpłatne przysporzenie korzyści poszkodowanemu, bez nabycia roszczenia regresowego wobec osoby odpowiedzialnej. Uzyskana przez poszkodowanego korzyść nie jest normalnym następstwem zdarzenia, które spowodowało uszczerbek, wobec czego nie można  przyjąć tożsamości źródła uszczerbku i korzyści”.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 listopada 2016 r., sygn. akt: IV CSK 52/16

Zadośćuczynienia są przewidywalne

W ciągu kilku ostatnich miesięcy przedstawiciele zakładów ubezpieczeń jednym głosem mówili o nieprzewidywalności zadośćuczynień, wskazując, że jest to czynnik w sposób istotny determinujący wzrost wysokości składek za obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. W dzisiejszym wydaniu „Dziennika Gazety Prawnej” w publikacji zatytułowanej „Zgon wyceniany na kalkulatorze” autorstwa Patryka Słowika można przeczytać, że Komisja Nadzoru Finansowego ma na ten temat odmienne zdanie. Urząd przeanalizował bowiem 1140 prawomocnych wyroków sądowych dotyczących wysokości zadośćuczynienia za śmierć. Jak pokazują dane zebrane na ich podstawie, orzeczenia sądowe w tzw. zbliżonych sprawach są dość podobne. Takie wnioski można wysnuć z analizy średniego zasądzenia oraz mediany dla poszczególnych grup uprawnionych.

Przykładowo, w przypadku rodziców średnie zasądzenie wynosi 75 tys. zł, natomiast mediana to 70 tys. złotych. Z kolei w przypadku dzieci średnie zasądzenie to 62 tys. zł, a mediana 60 tys. zł. Równie niewielkie rozbieżności można zaobserwować w odniesieniu do małżonków – średnie zasądzenie to 79 tys. zł, natomiast mediana jest wyższa o 500,00 zł. To pokazuje, że argumenty ubezpieczycieli dotyczące konieczności wprowadzenia tabel w zakresie zadośćuczynień z powodu znacznych rozbieżności w orzecznictwie nie znajdują poparcia w rzeczywistości. Co więcej, jak zauważa „Dziennik Gazeta Prawna” ubezpieczyciele zwykle wypłacają świadczenia niższe niż zasądzane przez sądy, stąd trudno oczekiwać, że ustalenie zadośćuczynień na poziomie odpowiadającym wyrokom, doprowadzi do oszczędności w obszarze wydatków ubezpieczycieli.

Jednocześnie, nawet jeśli zadośćuczynienia zostaną ustalone na poziomie odpowiadającym zasądzeniom, trudno oczekiwać, żeby wyłączały możliwość dochodzenia przez uprawnionych należnych im świadczeń na drodze sądowej. Zwraca na to uwagę także Rzecznik Finansowy, wskazując, że każda sytuacja jest inna, dlatego też nie można wprowadzić ani narzuconego ustawowo limitu wysokości świadczeń, ani też ograniczyć kręgu uprawnionych.

Publikacje

07.08.2018

Na początku był chaos…, ...

Dziesięciolecie funkcjonowania instytucji zadośćuczynienia z § 4 art. 446 k.c. przypadło n [...]

więcej

11.12.2017

To dopiero początek…, Ba...

To dopiero początek… Ostatnio na rynku ubezpieczeniowym sporo się dzieje. Oczywiście n [...]

więcej

09.01.2017

Kto może najwięcej zapłacić za...

Podwyżki cen ubezpieczeń komunikacyjnych są niedogodnością dla każdego, kto odczuł je jako [...]

więcej

Studium przypadków

Zdaniem sądu 90% przyczynienia dla ...

W 2009 roku doszło do wypadku komunikacyjnego, w wyniku którego śmierć poniósł zarówno kierujący, który był w stanie nietrzeźwości, jak i pasażer, młody mężczyzna, k ...

Więcej

Orzecznictwo

Uchwała Sądu Najwyższego – Izba Cyw...

Ogólną zasadę odpowiedzialności stanowi zasada winy. Wynika zaś z niej, że szkoda wyrządzona bez winy nie ulega naprawieniu. W konsekwencji szkoda wyrządzona wskutek ...

Więcej

Akty prawne

Emerytury i renty

USTAWA z dnia 17 grudnia 1998 r. o emery [...]

Świadczenia pieniężne

USTAWA z dnia 25 czerwca 1999 r. o świad [...]

Kodeks postępowania karnego

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks p [...]


Przejdz na górę strony