23.08.2021

Nowa podstawa prawna dla roszczeń osób bliskich ciężko poszkodowanych...

Kilka dni temu w Dzienniku Ustaw RP opublikowano ustawę o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, która do Kodeksu cywilnego dodała nową podstawę prawną dla dochodzenia roszczeń przez bliskich ciężko p [...]

więcej

04.08.2021

PIDiPO przekazała stanowisko w przedmiocie uchwały Senatu RP do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach...

W dniu dzisiejszym nasza organizacja przekazała do sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach stanowisko w przedmiocie uchwały Senatu RP z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie usta [...]

więcej

20.07.2021

PIDiPO przekazała do Senatu RP uwagi do stanowiska PIU oraz do poprawek zgłoszonych przez Komisje...

Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych skierowała do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji stanowisko w przedmiocie uwag do ustawy o zmianie us [...]

więcej

Baza wiedzy Przystąp do Izby

UFG odpowiada także za szkody wyrządzone bliskim nieubezpieczonego posiadacza pojazdu

Na skutek zagadnienia prawnego, z którym do Sądu Najwyższego zwrócił się Sąd Okręgowy w Toruniu, została podjęta uchwała w składzie trzech sędziów dotycząca możliwości wypłaty zadośćuczynienia za śmierć w przypadku, gdy poszkodowanym był posiadacz nieubezpieczonego pojazdu. Sąd Najwyższy wskazał, że „Artykuł 106 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (jedn. tekst Dz.U. z 2016 r., poz. 2060) nie wyłącza odpowiedzialności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego z tytułu zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej, jeżeli posiadacz pojazdu nieobjętego obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej pojazdów mechanicznych poniósł śmierć w wypadku, którego sprawcą był kierujący pojazdem”.

Jak informuje dziennik „Rzeczpospolita” (wydanie z dnia 24.02.2017 r.) w publikacji Marka Domagalskiego zatytułowanej „Ofiara bez OC, krewnym zapłaci Fundusz”, sprawa dotyczyła roszczeń rodziców i dwóch braci poszkodowanej, która zginęła w wypadku komunikacyjnym. Na etapie przedsądowym UFG odmówiło wypłaty, wskazując, że skoro poszkodowana była współposiadaczem auta, to gdyby przeżyła, nie przysługiwałoby jej odszkodowanie, a tym samym nie należy się ono także jej krewnym. Uprawnieni zdecydowali się wystąpić na drogę sądową, a sąd I instancji przyznał na ich rzecz zadośćuczynienie. Sprawa trafiła następnie do Sądu Okręgowego w Toruniu, który powziął wątpliwości w zakresie interpretacji art. 106 ust. 6 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK i zwrócił się o ich rozstrzygnięcie do Sądu Najwyższego.

Sąd Najwyższy wskazał, że z samej wykładni językowej komentowanej normy wynika, że ograniczenie w zakresie wypłaty odszkodowania odnosi się wyłącznie do posiadacza auta, któremu wyrządzono szkodę. Tym samym, ponieważ stanowi to wyjątek w zakresie odpowiedzialności UFG, nie może on być interpretowany rozszerzająco. Co istotne, Sąd wskazał również, że określone w ustawie ograniczenie wypłaty odszkodowania posiadaczowi nieubezpieczonego pojazdu stanowi dla niego swoistą sankcję, nie ma jednak podstaw, żeby konsekwencje majątkowe związane z niedopełnieniem obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obciążały inne osoby.

Publikacje

07.08.2018

Na początku był chaos…, ...

Dziesięciolecie funkcjonowania instytucji zadośćuczynienia z § 4 art. 446 k.c. przypadło n [...]

więcej

11.12.2017

To dopiero początek…, Ba...

To dopiero początek… Ostatnio na rynku ubezpieczeniowym sporo się dzieje. Oczywiście n [...]

więcej

09.01.2017

Kto może najwięcej zapłacić za...

Podwyżki cen ubezpieczeń komunikacyjnych są niedogodnością dla każdego, kto odczuł je jako [...]

więcej

Studium przypadków

Kilkunastokrotnie wyższe odszkodowa...

Poszkodowani, którzy ulegli wypadkowi kilka lub kilkanaście lat temu często rezygnują z możliwości dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, myśląc, że jest na to po pr ...

Więcej

Orzecznictwo

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 listopad...

Za przyczynienie się do powstania szkody może być uznane tylko takie zachowanie poszkodowanego, które w ramach normalnego związku przyczynowego stanowi współprzyczyn ...

Więcej

Akty prawne

Zmiana ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po roz [...]

Ubezpieczenia obowiązkowe

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpiec [...]

Wychowanie w trzeźwości

USTAWA z dnia 26 października 1982 r. o [...]


Przejdz na górę strony