28.07.2022

Nowe Rekomendacje KNF – komentarz Prezes Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych...

W najnowszej publikacji portalu prawo.pl zacytowano wypowiedzi Magdaleny Rok-Konopy - Prezes Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych odnoszące się do nowych Rekomendacji KNF dotycz [...]

więcej

08.07.2022

Komentarz PIDIPO w portalu Interia.pl w publikacji z 8 lipca 2022...

Portal Interia.pl w publikacji red. Irminy Brachacz cytuje informacje przekazane przez Alberta Demidowskiego - Wiceprezesa Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych. Artykuł opis [...]

więcej

03.06.2022

Spór o nowe rekomendacje KNF...

W toczących się pracach dotyczących nowych rekomendacji w sprawie likwidacji szkód komunikacyjnych trwa wymiana argumentów pomiędzy ubezpieczycielami, a pełnomocnikami poszkodowanych i warsztata [...]

więcej

Baza wiedzy Przystąp do Izby

UFG odpowiada także za szkody wyrządzone bliskim nieubezpieczonego posiadacza pojazdu

Na skutek zagadnienia prawnego, z którym do Sądu Najwyższego zwrócił się Sąd Okręgowy w Toruniu, została podjęta uchwała w składzie trzech sędziów dotycząca możliwości wypłaty zadośćuczynienia za śmierć w przypadku, gdy poszkodowanym był posiadacz nieubezpieczonego pojazdu. Sąd Najwyższy wskazał, że „Artykuł 106 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (jedn. tekst Dz.U. z 2016 r., poz. 2060) nie wyłącza odpowiedzialności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego z tytułu zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej, jeżeli posiadacz pojazdu nieobjętego obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej pojazdów mechanicznych poniósł śmierć w wypadku, którego sprawcą był kierujący pojazdem”.

Jak informuje dziennik „Rzeczpospolita” (wydanie z dnia 24.02.2017 r.) w publikacji Marka Domagalskiego zatytułowanej „Ofiara bez OC, krewnym zapłaci Fundusz”, sprawa dotyczyła roszczeń rodziców i dwóch braci poszkodowanej, która zginęła w wypadku komunikacyjnym. Na etapie przedsądowym UFG odmówiło wypłaty, wskazując, że skoro poszkodowana była współposiadaczem auta, to gdyby przeżyła, nie przysługiwałoby jej odszkodowanie, a tym samym nie należy się ono także jej krewnym. Uprawnieni zdecydowali się wystąpić na drogę sądową, a sąd I instancji przyznał na ich rzecz zadośćuczynienie. Sprawa trafiła następnie do Sądu Okręgowego w Toruniu, który powziął wątpliwości w zakresie interpretacji art. 106 ust. 6 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK i zwrócił się o ich rozstrzygnięcie do Sądu Najwyższego.

Sąd Najwyższy wskazał, że z samej wykładni językowej komentowanej normy wynika, że ograniczenie w zakresie wypłaty odszkodowania odnosi się wyłącznie do posiadacza auta, któremu wyrządzono szkodę. Tym samym, ponieważ stanowi to wyjątek w zakresie odpowiedzialności UFG, nie może on być interpretowany rozszerzająco. Co istotne, Sąd wskazał również, że określone w ustawie ograniczenie wypłaty odszkodowania posiadaczowi nieubezpieczonego pojazdu stanowi dla niego swoistą sankcję, nie ma jednak podstaw, żeby konsekwencje majątkowe związane z niedopełnieniem obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obciążały inne osoby.

Publikacje

12.04.2022

„Jeszcze w zielone gramy … ” B...

„Jeszcze w zielone gramy…” Nie mam wątpliwości, że rynek prawniczy zyskał na zjawisku [...]

więcej

07.08.2018

Na początku był chaos…, ...

Dziesięciolecie funkcjonowania instytucji zadośćuczynienia z § 4 art. 446 k.c. przypadło n [...]

więcej

11.12.2017

To dopiero początek…, Ba...

To dopiero początek… Ostatnio na rynku ubezpieczeniowym sporo się dzieje. Oczywiście n [...]

więcej

Studium przypadków

Odszkodowanie za użądlenie przez ps...

W jeden z czerwcowych wieczorów trzy przyjaciółki jak zwykle wybrały się na spacer. W pobliżu ścieżki, po której przechodziły, przejeżdżało wiele pojazdów – m.in. sa ...

Więcej

Orzecznictwo

Uchwała Sądu Najwyższego – Izba Cyw...

W razie zderzenia się dwóch pojazdów mechanicznych przyczynienie się posiadacza pojazdu przewożącego osobę dla niego obcą do powstania doznanej przez nią szkody nie ...

Więcej

Akty prawne

Zmiana ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po roz [...]

Wychowanie w trzeźwości

USTAWA z dnia 26 października 1982 r. o [...]

Zmiana ustawy kodeks cywilny

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o zmiani [...]


Przejdz na górę strony