20.07.2021

PIDiPO przekazała do Senatu RP uwagi do stanowiska PIU oraz do poprawek zgłoszonych przez Komisje...

Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych skierowała do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji stanowisko w przedmiocie uwag do ustawy o zmianie us [...]

więcej

12.05.2021

Szansa na zwolnienie z podatku odsetek od odszkodowań?...

Rzecznik Praw Obywatelskich poinformował na swojej stronie internetowej o wniosku skierowanym do Ministra Finansów w sprawie kwalifikacji podatkowej odsetek wypłacanych za opóźnienie, w sytuacji [...]

więcej

26.04.2021

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wystąpił z inicjatywą ustawodawczą w sprawie zadośćuczynienia dla bliskich najciężej poszkodowanych...

Na stronie internetowej prezydent.pl poinformowano o skierowaniu przez Prezydenta do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny. Projekt zmian przewiduje dodanie w Kodeksie cywilnym [...]

więcej

Baza wiedzy Przystąp do Izby

UFG odpowiada także za szkody wyrządzone bliskim nieubezpieczonego posiadacza pojazdu

Na skutek zagadnienia prawnego, z którym do Sądu Najwyższego zwrócił się Sąd Okręgowy w Toruniu, została podjęta uchwała w składzie trzech sędziów dotycząca możliwości wypłaty zadośćuczynienia za śmierć w przypadku, gdy poszkodowanym był posiadacz nieubezpieczonego pojazdu. Sąd Najwyższy wskazał, że „Artykuł 106 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (jedn. tekst Dz.U. z 2016 r., poz. 2060) nie wyłącza odpowiedzialności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego z tytułu zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej, jeżeli posiadacz pojazdu nieobjętego obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej pojazdów mechanicznych poniósł śmierć w wypadku, którego sprawcą był kierujący pojazdem”.

Jak informuje dziennik „Rzeczpospolita” (wydanie z dnia 24.02.2017 r.) w publikacji Marka Domagalskiego zatytułowanej „Ofiara bez OC, krewnym zapłaci Fundusz”, sprawa dotyczyła roszczeń rodziców i dwóch braci poszkodowanej, która zginęła w wypadku komunikacyjnym. Na etapie przedsądowym UFG odmówiło wypłaty, wskazując, że skoro poszkodowana była współposiadaczem auta, to gdyby przeżyła, nie przysługiwałoby jej odszkodowanie, a tym samym nie należy się ono także jej krewnym. Uprawnieni zdecydowali się wystąpić na drogę sądową, a sąd I instancji przyznał na ich rzecz zadośćuczynienie. Sprawa trafiła następnie do Sądu Okręgowego w Toruniu, który powziął wątpliwości w zakresie interpretacji art. 106 ust. 6 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK i zwrócił się o ich rozstrzygnięcie do Sądu Najwyższego.

Sąd Najwyższy wskazał, że z samej wykładni językowej komentowanej normy wynika, że ograniczenie w zakresie wypłaty odszkodowania odnosi się wyłącznie do posiadacza auta, któremu wyrządzono szkodę. Tym samym, ponieważ stanowi to wyjątek w zakresie odpowiedzialności UFG, nie może on być interpretowany rozszerzająco. Co istotne, Sąd wskazał również, że określone w ustawie ograniczenie wypłaty odszkodowania posiadaczowi nieubezpieczonego pojazdu stanowi dla niego swoistą sankcję, nie ma jednak podstaw, żeby konsekwencje majątkowe związane z niedopełnieniem obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obciążały inne osoby.

Publikacje

07.08.2018

Na początku był chaos…, ...

Dziesięciolecie funkcjonowania instytucji zadośćuczynienia z § 4 art. 446 k.c. przypadło n [...]

więcej

11.12.2017

To dopiero początek…, Ba...

To dopiero początek… Ostatnio na rynku ubezpieczeniowym sporo się dzieje. Oczywiście n [...]

więcej

09.01.2017

Kto może najwięcej zapłacić za...

Podwyżki cen ubezpieczeń komunikacyjnych są niedogodnością dla każdego, kto odczuł je jako [...]

więcej

Studium przypadków

Skuteczna walka w sądzie o adekwatn...

Uzyskaniem ponad ćwierćmilionowego odszkodowania zakończyło się postępowanie dotyczące roszczeń poszkodowanego Mirosława W.*, reprezentowanego przez Kancelarię Codex ...

Więcej

Orzecznictwo

Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywil...

Niezidentyfikowanie tego podmiotu jest równoznaczne z upadkiem wskazanej przesłanki egzoneracyjnej. Anonimowość sprawcy nie pozwala bowiem na wyłączenie go z kręgu o ...

Więcej

Akty prawne

Emerytury i renty

USTAWA z dnia 17 grudnia 1998 r. o emery [...]

Zmiana ustawy kodeks cywilny

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o zmiani [...]

Wychowanie w trzeźwości

USTAWA z dnia 26 października 1982 r. o [...]


Przejdz na górę strony