23.08.2021

Nowa podstawa prawna dla roszczeń osób bliskich ciężko poszkodowanych...

Kilka dni temu w Dzienniku Ustaw RP opublikowano ustawę o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, która do Kodeksu cywilnego dodała nową podstawę prawną dla dochodzenia roszczeń przez bliskich ciężko p [...]

więcej

04.08.2021

PIDiPO przekazała stanowisko w przedmiocie uchwały Senatu RP do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach...

W dniu dzisiejszym nasza organizacja przekazała do sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach stanowisko w przedmiocie uchwały Senatu RP z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie usta [...]

więcej

20.07.2021

PIDiPO przekazała do Senatu RP uwagi do stanowiska PIU oraz do poprawek zgłoszonych przez Komisje...

Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych skierowała do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji stanowisko w przedmiocie uwag do ustawy o zmianie us [...]

więcej

Baza wiedzy Przystąp do Izby

Relacja z konferencji w sprawie rekomendacji dotyczących szkód osobowych

Nowa Rekomendacja w sprawie Szkód Osobowych – co czeka ubezpieczycieli? (RELACJA)

W styczniu Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała projekt rekomendacji w kwestii szkód osobowych. Co w związku z nim czeka ubezpieczycieli i poszkodowanych, zastanawiali się uczestnicy konferencji zorganizowanej przez V Financial Conferences, która 10 marca odbyła się w Hotelu Mercure w Warszawie.

Poranna kawa, rejestracja i powitanie gości, wśród których znaleźli się m.in. adwokaci, radcowie prawni i przedstawiciele zakładów ubezpieczeń – tak w skrócie wyglądał początek warsztatów pt. „Nowa Rekomendacja w sprawie Szkód Osobowych – co czeka ubezpieczycieli”. To, co najważniejsze, czyli część stricte merytoryczną, rozpoczęła swoją prelekcją mecenas Marta Bieniada z Kancelarii Clifford Chance.

Mecenas Marta Bieniada skupiła się w swoim wystąpieniu na przyczynach wydania przez Komisję Nadzoru Finansowego rekomendacji dla zakładów ubezpieczeń w zakresie szkód osobowych, przedstawiając obszary regulacji wraz z najważniejszymi obowiązkami, jakie wynikają z wytycznych dla ubezpieczycieli.

Prelegentka podkreśliła, że KNF stawia nacisk na przewidywalność procesu ustalania i wypłaty zadośćuczynienia z tytułu szkody niemajątkowej, standaryzację tego procesu, w tym zasadę pełnej kompensaty poniesionej szkody niemajątkowej i potrzebę wyeliminowania dysproporcji z wysokością odszkodowań zasądzanych przez sądy powszechne, a także na wymóg transparentności całego procesu. Jednocześnie nacisk ma być kładziony na indywidualne podejście do ustalania wysokości zadośćuczynienia za daną szkodę, ale przy uwzględnieniu zasady obiektywizmu.

Po krótkiej przerwie Justyna Halaś, dyrektor Biura Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych, opowiedziała o praktykach zakładów ubezpieczeń zmierzających do odmowy wypłaty w sprawach, w których poszkodowani doznali stosunkowo niewielkich urazów.

W trakcie prelekcji dyrektor Halaś zaprezentowała pięć głównych przyczyn bezpodstawnej odmowy świadczenia stosowanych przez zakłady ubezpieczeń. Były to: znikomy stopień doznanej krzywdy, brak trwałych (istotnych) następstw, brak uszczerbku na zdrowiu, krótkotrwałe leczenie, niewielkie uszkodzenia pojazdu, którym podróżował poszkodowany, czy brak informacji o obrażeniach ciała w notatce policyjnej. Na zakończenie prezentacji prelegentka przedstawiła wypowiedzi judykatury kwestionujące wskazane praktyki zakładów ubezpieczeń.

Następnie wiceprezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Ubezpieczeniowej oraz Prezes HBT Polska, dr Waldemar Truszkiewicz, przedstawił negatywne aspekty powszechnie stosowanej tabeli oceny uszczerbków na zdrowiu wydanej na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 234 poz. 1974). Zdaniem dra Truszkiewicza w obecnych warunkach dokonanie rzetelnej, obiektywnej i wielopłaszczyznowej oceny wymiaru szkody na osobie nie jest możliwe na podstawie przepisów wspomnianej tabeli ze względu na wiele ograniczeń związanych z konstrukcją tabeli takich jak: szerokie widełki procentowe, tylko 2 rodzaje uszczerbku na zdrowiu, brak możliwości oceny przejściowego rozstroju zdrowia, trudności w ocenie poziomu bólu po wypadku, czy brak możliwości oceny szeroko rozumianego problemu uciążliwości leczenia.

Podobne stanowisko w kolejnej prelekcji zaprezentował kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii, prof. dr hab. n. med. Jarosław Berent. Odnosząc się do przedmówcy podniósł on na wstępnie, że tabela ZUS została stworzona do celu orzekania o skutkach wypadków przy pracy i chorób zawodowych, a nie do oceny skutków szkód na osobie w rozumieniu art. 444 i 445 kodeksu cywilnego.

Dalej, w zasadniczej części swego wystąpienia, omówił on niektóre z projektowanych rekomendacji podsumowując, że problem zapewnienia przewidywalności w miarkowaniu zadośćuczynień jest na tyle ważny, że wymaga pilnego już uregulowania, a rekomendacje zawarte w projekcie są dobrze przygotowane i spełnią oczekiwania.

W kolejnym wystąpieniu mecenas Monika Hartung z Kancelarii Wardyński i Wspólnicy omówiła praktyki zakładów ubezpieczeń w zakresie odmowy refundacji kosztów związanych z prywatnym leczeniem poszkodowanych. Podczas prezentacji prelegentka zwróciła uwagę m.in. na to, czego może domagać się poszkodowany, jaki jest rozkład ciężaru dowodu w procesie po stronie poszkodowanego oraz zakładu ubezpieczeń, a także na to, iż główną przyczyną odmowy zwrotu kosztów leczenia przez zakłady ubezpieczeń jest zarzut możliwości korzystania z usług publicznej opieki medycznej przez poszkodowanych.

Mecenas Hartung podkreśliła, że zakładu ubezpieczeń może odmówić refundacji kosztów związanych z prywatnym leczeniem jeżeli wykaże, że koszty operacji zostaną pokryte ze środków publicznych, a operacja może zostać przeprowadzona w czasie zbliżonym do operacji w placówce prywatnej lub zagranicznej.

Warsztaty zakończyła swoim wystąpieniem mecenas Katarzyna Przyborowska z Kancelarii Lege Artis, która przedstawiła praktyczne aspekty uzyskiwania zadośćuczynienia za krzywdę powstałą w wyniku wypadków komunikacyjnych na podstawie przepisu ogólnego o dobrach osobistych, tj. art. 448 Kodeksu cywilnego. „Definicja poszkodowanego zawarta w treści projektu rekomendacji winna ulec poprawie, jest bowiem zbyt wąska. Trzeba wskazać, że art. 448 Kodeksu cywilnego nie ogranicza dochodzenia roszczeń  wyłącznie do tych dotyczących dobra jakim jest życie” – podkreślała mecenas Przyborowska.

przedruk za zgodą: Jacek Miłaszewski, autor bloga prawniczego o zadośćuczynieniu dla osób poszkodowanych

„Rzeczpospolita” o postępowaniu przed Rzecznikiem Finansowym

Dziennik „Rzeczpospolita” w wydaniu z dnia 03.03.2016 r. w artykule „Można iść do rzecznika zamiast do sądu” przypomina, że od początku roku klienci instytucji finansowych mają możliwość skorzystania z pozasądowej ścieżki rozstrzygnięcia sporu z tymi podmiotami w postaci postępowania przed Rzecznikiem Finansowym. Taka forma quasi mediacji nie pozostawia instytucjom finansowym dobrowolności w zakresie decyzji, czy przystąpić do takiego postępowania, czy też odmówić udziału. Instytucja finansowa ma obowiązek wziąć udział w takim postępowaniu, choć nie oznacza to, że musi się zgodzić na propozycję rozstrzygnięcia sporu przedstawioną przez Rzecznika Finansowego. Jeśli strony nie dojdą do porozumienia, Rzecznik sporządzi opinię, przedstawiając m.in. własną ocenę prawną stanu faktycznego. Taki dokument klient będzie mógł wykorzystać chociażby w ewentualnym postępowaniu sądowym.

O nową formę rozpatrywania sporów została zapytana także dyrektor Biura Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych, Justyna Halaś, która w wypowiedzi dla „Rzeczpospolitej” wskazała, że „Jeśli popatrzymy na statystyki publikowane przez Rzecznika Ubezpieczonych (obecnie Finansowego) dotyczące działalności sądu polubownego w latach 2011-2014, zobaczymy, że taka forma rozwiązywania sporów nie cieszyła się zainteresowaniem. W 2011 r. do Sądu Polubownego przy Rzeczniku skierowano 34 wnioski, rok później 22, a w latach 2013 i 2014 – po 27. Nieco lepiej wyglądają statystyki w odniesieniu do Sądu Polubownego przy KNF. Od 2011 r. liczba wniosków składanych przez klientów wzrosła ze 109 do 282 (w 2014 r.). Dwa lata temu 65 wniosków o takie postępowanie złożyły instytucje finansowe. To jednak wciąż kropla w morzu. Dotychczasowe rozwiązania funkcjonujące w obszarze pozasądowego rozpatrywania sporów nie były w pełni atrakcyjne, głównie z powodu tego, że np. ubezpieczyciel mógł odmówić przystąpienia do postępowania. Zresztą niekiedy rozbieżności między stronami były tak duże, że już na początku było wiadomo, że porozumienie nie jest możliwe. Nowa forma rozwiązywania sporów może się okazać dobrą alternatywą dla procesu sądowego chociażby ze względu na czas jej trwania. Wiele jednak zależy od woli towarzystw ubezpieczeniowych. Powinny one traktować postępowanie przed rzecznikiem nie jako kolejny etap postępowania likwidacyjnego, ale jako możliwość spojrzenia na sprawę przez niezależnego „sędziego”, bez potrzeby prowadzenia długotrwałego procesu. Oczywiście, postępowanie przed rzecznikiem nie spowoduje drastycznego spadku spraw kierowanych do sądu, ale niewątpliwie stanowi dobry wstęp do poszukiwania alternatywnych metod rozwiązywania sporów w tym obszarze”.

Zapytany o pierwsze refleksje w obszarze nowych rozwiązań Paweł Zagaj, Dyrektor Wydziału Pozasądowego Rozwiązywania Sporów w Biurze Rzecznika Finansowego, wskazał z kolei, że postępowanie przed Rzecznikiem Finansowym cieszy się rosnącym zainteresowaniem ze strony klientów instytucji finansowych. W odniesieniu do rynku ubezpieczeń najczęściej zgłaszają oni problemy związane z niewypłaceniem odszkodowania lub wypłaceniem go w wysokości niższej niż oczekiwana przez klienta. Jednocześnie Paweł Zagaj wskazuje, że ważnym elementem wniosku o wszczęcie postępowania przez Rzecznika jest precyzyjne określenie żądania w postaci roszczenia lub sposobu oczekiwanego zachowania ze strony instytucji finansowych. Żeby pomóc klientom we właściwym sporządzaniu takich wniosków, Rzecznik w najbliższym czasie ma zamieścić na swojej stronie internetowej przykłady formularzy wraz z odpowiednimi informacjami.

Publikacje

07.08.2018

Na początku był chaos…, ...

Dziesięciolecie funkcjonowania instytucji zadośćuczynienia z § 4 art. 446 k.c. przypadło n [...]

więcej

11.12.2017

To dopiero początek…, Ba...

To dopiero początek… Ostatnio na rynku ubezpieczeniowym sporo się dzieje. Oczywiście n [...]

więcej

09.01.2017

Kto może najwięcej zapłacić za...

Podwyżki cen ubezpieczeń komunikacyjnych są niedogodnością dla każdego, kto odczuł je jako [...]

więcej

Studium przypadków

Wypadek na nieodśnieżonym chodniku...

W dniu 25.12.2008 r. Poszkodowana uległa wypadkowi na śliskiej nawierzchni – oblodzonym i ośnieżonym chodniku na terenie Bielska - Białej. W wyniku upadku poszkodowa ...

Więcej

Orzecznictwo

Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Pracy...

Dla odrzucenia wyłącznej winy poszkodowanego w wypadku samochodowym nie jest konieczne stwierdzenie, że do wypadku doszło z winy kierowcy, gdyż wystarczy stwierdzeni ...

Więcej

Akty prawne

Kodeks cywilny

USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks [...]

Nadzór ubezpieczeniowy i Rzecznik Ubezpieczonych

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze [...]

Świadczenia pieniężne

USTAWA z dnia 25 czerwca 1999 r. o świad [...]


Przejdz na górę strony