20.07.2021

PIDiPO przekazała do Senatu RP uwagi do stanowiska PIU oraz do poprawek zgłoszonych przez Komisje...

Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych skierowała do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji stanowisko w przedmiocie uwag do ustawy o zmianie us [...]

więcej

12.05.2021

Szansa na zwolnienie z podatku odsetek od odszkodowań?...

Rzecznik Praw Obywatelskich poinformował na swojej stronie internetowej o wniosku skierowanym do Ministra Finansów w sprawie kwalifikacji podatkowej odsetek wypłacanych za opóźnienie, w sytuacji [...]

więcej

26.04.2021

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wystąpił z inicjatywą ustawodawczą w sprawie zadośćuczynienia dla bliskich najciężej poszkodowanych...

Na stronie internetowej prezydent.pl poinformowano o skierowaniu przez Prezydenta do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny. Projekt zmian przewiduje dodanie w Kodeksie cywilnym [...]

więcej

Baza wiedzy Przystąp do Izby

Sejm uchwalił ustawę o Rzeczniku Finansowym

Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych z zadowoleniem przyjęła fakt, że w miniony piątek Sejm uchwalił ustawę o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym w brzmieniu uwzględniającym uwagi zgłoszone przez naszą organizację w toku prac nad projektem.  Warto przypomnieć, że pierwotna wersja ustawy nie napawała optymizmem. Znalazł się tam zapis o powołaniu Rzecznika Finansowego, którego zadaniem miało być rozpatrywanie skarg i wniosków w indywidualnych sprawach, wniesionych do niego na skutek nieuwzględnienia roszczeń klienta przez podmiot rynku finansowego w trybie rozpatrywania reklamacji, przewidzianym w projekcie. Jednocześnie posłowie zdefiniowali pojęcie klienta jako konsumenta lub przedsiębiorcy. Biorąc pod uwagę nierozstrzygnięte dotąd zagadnienie, czy osoba poszkodowana występująca z roszczeniem konsumentem jest, czy też nie, istniało realne zagrożenie, że osoby domagające się odszkodowania od ubezpieczyciela sprawcy, w ogóle nie będą mogły korzystać z trybu reklamacyjnego przewidzianego w ustawie. Co więcej, projekt w pierwotnym brzmieniu nie regulował kwestii dalszych losów Rzecznika Ubezpieczonych i jego Biura, a tym samym należało przyjąć, że oznaczało to likwidację tego urzędu. W projekcie nie było także chociażby wzmianki dotyczącej uprawnień Rzecznika Finansowego do występowania o rozstrzygnięcie rozbieżności w orzecznictwie do Sądu Najwyższego. Tym samym proponowane zapisy, jako niekorzystne dla osób poszkodowanych i pozbawiające je dotychczasowego wsparcia, zostały w sposób stanowczy zakwestionowane przez Polską Izbę Doradców i Pośredników Odszkodowawczych zarówno w stanowisku dotyczącym poszczególnych zapisów, jak i liście otwartym wystosowanym do Przewodniczącej sejmowej Komisji Finansów Publicznych, Pani Krystyny Skowrońskiej.

Ustawa, choć procedowana w newralgicznym politycznie okresie, co wydawałoby się nie sprzyja legislacji, daje poszkodowanym realne wzmocnienie ich dotychczasowej pozycji w kontaktach z ubezpieczycielami. I to nie tylko z powodu możliwości złożenia reklamacji, na którą ubezpieczyciel będzie musiał udzielić odpowiedzi w określonym terminie. Równie ważne jest zwiększenie roli obecnego Rzecznika Ubezpieczonych, który dotąd mógł jedynie zwracać się do ubezpieczycieli lub prezentować swój pogląd. Po wejściu w życie ustawy, Rzecznik będzie dysponował realnymi narzędziami, które pozwolą, w co należy wierzyć, poprawić sytuację osób poszkodowanych w relacjach z ubezpieczycielami. Wydaje się, że już dawno nie mieliśmy do czynienia z tak istotną rewolucją w kwestii poszkodowanych, tym bardziej, że początek prac nad projektem zapowiadał zupełnie inny finał.

 

 

 

Publikacje

07.08.2018

Na początku był chaos…, ...

Dziesięciolecie funkcjonowania instytucji zadośćuczynienia z § 4 art. 446 k.c. przypadło n [...]

więcej

11.12.2017

To dopiero początek…, Ba...

To dopiero początek… Ostatnio na rynku ubezpieczeniowym sporo się dzieje. Oczywiście n [...]

więcej

09.01.2017

Kto może najwięcej zapłacić za...

Podwyżki cen ubezpieczeń komunikacyjnych są niedogodnością dla każdego, kto odczuł je jako [...]

więcej

Studium przypadków

Świadczenie podwyższone przy udzial...

W dniu 02.07.2003 r. w okolicach Małuszowa doszło do wypadku komunikacyjnego, w którym na prawidłowo poruszającą się rowerzystkę najechał kierujący pojazdem marki Me ...

Więcej

Orzecznictwo

Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywil...

Przy określaniu wysokości zadośćuczynienia podstawowe znaczenie ma stopień natężenia krzywdy, a więc cierpień fizycznych i ujemnych doznań psychicznych. Decyduje wię ...

Więcej

Akty prawne

Ubezpieczenie społeczne

USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o [...]

Kodeks wykroczeń

USTAWA z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wy [...]

Zmiana ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po roz [...]


Przejdz na górę strony