18.08.2020

Rzecznik Finansowy wezwał ubezpieczycieli do zaniechania nieuczciwych praktyk...

Jak wynika z informacji zamieszczonych na stronie internetowej Rzecznika Finansowego, wezwał on  czterech ubezpieczycieli, posiadających łącznie ponad 50% rynku ubezpieczeń komunikacyjnych, do z [...]

więcej

23.07.2020

Sąd Najwyższy o kosztach opieki nad poszkodowanym...

W dniu 22.07.2020 r. Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów podjął uchwałę w przedmiocie zagadnienia prawnego przedstawionego przez Rzecznika Finansowego, wskazując, że „Poszkodowany, który do [...]

więcej

16.06.2020

Ministerstwo Finansów odpowiada na interpelację w sprawie nieprawidłowości w likwidacji szkód...

Na początku czerwca br. Ministerstwo Finansów udzieliło odpowiedzi na interpelację nr 5851, zgłoszoną przez posła Waldemara Sługockiego w sprawie nieprawidłowości w obszarze rynku likwidacji szk [...]

więcej

Baza wiedzy Przystąp do Izby

Opublikowano raport z konsultacji publicznych w sprawie ADR

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano raport z konsultacji publicznych dotyczących Projektu założeń do ustawy o pozasądowym rozwiazywaniu sporów konsumenckich. Projekt został rozesłany do konsultacji społecznych w dniu 5 września 2014 r., a jednym z adresatów tego wystąpienia była Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych. Izba dokonała szczegółowej analizy w zakresie postanowień dyrektywy i postulowanych rozwiązań, oceniając, że wdrożenie założeń dyrektywy pozwoli nie tylko na ujednolicenie dotychczasowych zasad związanych z postępowaniem polubownym, ale także poprzez instrumenty związane z właściwym doborem osób rozstrzygających, jak również ustaleniem maksymalnych terminów związanych z zakończeniem takiego postępowania zapewni, jak wskazuje preambuła dyrektywy, proste, szybkie i tanie, a także bezstronne rozstrzyganie sporów pozasądowych pomiędzy przedsiębiorcami a konsumentami. Wśród propozycji zgłoszonych przez naszą organizację znalazły się m.in. wprowadzenie obowiązku przystąpienia do postępowania polubownego przez przedsiębiorcę, zapewnienie wdrożenia do porządku krajowego szczegółowych rozwiązań związanych z niezależnością osób odpowiedzialnych za rozstrzyganie sporów, ustalanie niskich opłat za zainicjowanie postępowania przez konsumenta, a także konieczność wprowadzenia ogólnych wytycznych dotyczących wymogów stawianych osobom rozstrzygającym spory, jak również wydającym specjalistyczne opinie na potrzeby prowadzonego postępowania.

Izba zwróciła również uwagę, że dotychczasowe doświadczenia w zakresie polubownego załatwiania sporów trudno uznać za udane. W Polsce funkcjonują dwa sądy polubowne zajmujące się rozstrzyganiem spraw z zakresu ubezpieczeń gospodarczych, jeden przy Komisji Nadzoru Finansowego, drugi natomiast przy Rzeczniku Ubezpieczonych. Jak wynika z dostępnych danych, najmniejszym powodzeniem cieszy się ten ostatni. W 2013 r. do sądu polubownego przy Rzeczniku Ubezpieczonych skierowano jedynie 27 wniosków, przy czym w większości przypadków postępowanie zostało umorzone z powodu braku zgody na podjęcie rozmów przez ubezpieczycieli. W przypadku sądu funkcjonującego przy Komisji Nadzoru Finansowego, sytuacja wyglądała nieco lepiej, ponieważ skierowano do niego 52 wnioski dotyczące sporów z ubezpieczycielami.

Jak wynika z opublikowanego raportu, projekt skierowano do 37 podmiotów, w szczególności izb i organizacji przedsiębiorców reprezentujących różne branże. Uwagi nadesłał m.in. Związek Banków Polskich, Polska Izba Komunikacji Elektronicznej, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”, a także Federacja Konsumentów. Przedstawione uwagi  dotyczyły głównie praktycznych aspektów funkcjonowania procedur ADR na podstawie projektowanych rozwiązań legislacyjnych. Szerzej na temat uwag naszej organizacji oraz stanowiska Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów można przeczytać na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Publikacje

07.08.2018

Na początku był chaos…, ...

Dziesięciolecie funkcjonowania instytucji zadośćuczynienia z § 4 art. 446 k.c. przypadło n [...]

więcej

11.12.2017

To dopiero początek…, Ba...

To dopiero początek… Ostatnio na rynku ubezpieczeniowym sporo się dzieje. Oczywiście n [...]

więcej

09.01.2017

Kto może najwięcej zapłacić za...

Podwyżki cen ubezpieczeń komunikacyjnych są niedogodnością dla każdego, kto odczuł je jako [...]

więcej

Studium przypadków

Skuteczne działania pełnomocnika...

Sprawa poszkodowanej w wypadku z 2011 mającego miejsce w woj. łódzkim, którą zajmuje się obecnie spółka DRB Centrum Odszkodowań, skierowana zostanie do sądu II insta ...

Więcej

Orzecznictwo

Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywil...

Zadośćuczynienie ma mieć przede wszystkim charakter kompensacyjny, wobec czego jego wysokość nie może stanowić zapłaty symbolicznej, lecz musi przedstawiać jakąś eko ...

Więcej

Akty prawne

Ubezpieczenie społeczne

USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o [...]

Działalność ubezpieczeniowa

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o działaln [...]

Emerytury i renty

USTAWA z dnia 17 grudnia 1998 r. o emery [...]


Przejdz na górę strony