20.07.2021

PIDiPO przekazała do Senatu RP uwagi do stanowiska PIU oraz do poprawek zgłoszonych przez Komisje...

Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych skierowała do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji stanowisko w przedmiocie uwag do ustawy o zmianie us [...]

więcej

12.05.2021

Szansa na zwolnienie z podatku odsetek od odszkodowań?...

Rzecznik Praw Obywatelskich poinformował na swojej stronie internetowej o wniosku skierowanym do Ministra Finansów w sprawie kwalifikacji podatkowej odsetek wypłacanych za opóźnienie, w sytuacji [...]

więcej

26.04.2021

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wystąpił z inicjatywą ustawodawczą w sprawie zadośćuczynienia dla bliskich najciężej poszkodowanych...

Na stronie internetowej prezydent.pl poinformowano o skierowaniu przez Prezydenta do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny. Projekt zmian przewiduje dodanie w Kodeksie cywilnym [...]

więcej

Baza wiedzy Przystąp do Izby

Opublikowano raport z konsultacji publicznych w sprawie ADR

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano raport z konsultacji publicznych dotyczących Projektu założeń do ustawy o pozasądowym rozwiazywaniu sporów konsumenckich. Projekt został rozesłany do konsultacji społecznych w dniu 5 września 2014 r., a jednym z adresatów tego wystąpienia była Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych. Izba dokonała szczegółowej analizy w zakresie postanowień dyrektywy i postulowanych rozwiązań, oceniając, że wdrożenie założeń dyrektywy pozwoli nie tylko na ujednolicenie dotychczasowych zasad związanych z postępowaniem polubownym, ale także poprzez instrumenty związane z właściwym doborem osób rozstrzygających, jak również ustaleniem maksymalnych terminów związanych z zakończeniem takiego postępowania zapewni, jak wskazuje preambuła dyrektywy, proste, szybkie i tanie, a także bezstronne rozstrzyganie sporów pozasądowych pomiędzy przedsiębiorcami a konsumentami. Wśród propozycji zgłoszonych przez naszą organizację znalazły się m.in. wprowadzenie obowiązku przystąpienia do postępowania polubownego przez przedsiębiorcę, zapewnienie wdrożenia do porządku krajowego szczegółowych rozwiązań związanych z niezależnością osób odpowiedzialnych za rozstrzyganie sporów, ustalanie niskich opłat za zainicjowanie postępowania przez konsumenta, a także konieczność wprowadzenia ogólnych wytycznych dotyczących wymogów stawianych osobom rozstrzygającym spory, jak również wydającym specjalistyczne opinie na potrzeby prowadzonego postępowania.

Izba zwróciła również uwagę, że dotychczasowe doświadczenia w zakresie polubownego załatwiania sporów trudno uznać za udane. W Polsce funkcjonują dwa sądy polubowne zajmujące się rozstrzyganiem spraw z zakresu ubezpieczeń gospodarczych, jeden przy Komisji Nadzoru Finansowego, drugi natomiast przy Rzeczniku Ubezpieczonych. Jak wynika z dostępnych danych, najmniejszym powodzeniem cieszy się ten ostatni. W 2013 r. do sądu polubownego przy Rzeczniku Ubezpieczonych skierowano jedynie 27 wniosków, przy czym w większości przypadków postępowanie zostało umorzone z powodu braku zgody na podjęcie rozmów przez ubezpieczycieli. W przypadku sądu funkcjonującego przy Komisji Nadzoru Finansowego, sytuacja wyglądała nieco lepiej, ponieważ skierowano do niego 52 wnioski dotyczące sporów z ubezpieczycielami.

Jak wynika z opublikowanego raportu, projekt skierowano do 37 podmiotów, w szczególności izb i organizacji przedsiębiorców reprezentujących różne branże. Uwagi nadesłał m.in. Związek Banków Polskich, Polska Izba Komunikacji Elektronicznej, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”, a także Federacja Konsumentów. Przedstawione uwagi  dotyczyły głównie praktycznych aspektów funkcjonowania procedur ADR na podstawie projektowanych rozwiązań legislacyjnych. Szerzej na temat uwag naszej organizacji oraz stanowiska Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów można przeczytać na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Publikacje

07.08.2018

Na początku był chaos…, ...

Dziesięciolecie funkcjonowania instytucji zadośćuczynienia z § 4 art. 446 k.c. przypadło n [...]

więcej

11.12.2017

To dopiero początek…, Ba...

To dopiero początek… Ostatnio na rynku ubezpieczeniowym sporo się dzieje. Oczywiście n [...]

więcej

09.01.2017

Kto może najwięcej zapłacić za...

Podwyżki cen ubezpieczeń komunikacyjnych są niedogodnością dla każdego, kto odczuł je jako [...]

więcej

Studium przypadków

Zadośćuczynienie dla pokrzywdzonej ...

Na spacerujących małżonków, Panią Michalinę i Pana Piotra* spadł konar, który ułamał się pod naporem śniegu. Na skutek wypadku Pan Piotr zmarł, a Pani Michalina dozn ...

Więcej

Orzecznictwo

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dn...

Posługiwać się jedynie tabelami procentowego uszczerbku na zdrowiu i stawkami za każdy procent trwałego uszczerbku dla rozstrzygnięcia zasadności roszczenia o z ...

Więcej

Akty prawne

Kodeks karny

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks k [...]

Wychowanie w trzeźwości

USTAWA z dnia 26 października 1982 r. o [...]

Ubezpieczenia obowiązkowe

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpiec [...]


Przejdz na górę strony