28.10.2021

Dwunasty rok unikalnej ochrony ubezpieczeniowej dla członków PIDiPO...

Na mocy umowy generalnej PIDiPO z Compensa TU S.A. z dniem 1. listopada 2021 r. rozpocznie się kolejny, dwunasty już rok unikatowej na rynku doradców odszkodowawczych ochrony OC zawodowej. Ubezp [...]

więcej

26.10.2021

„DGP”: KNF kontroluje zakłady ubezpieczeń...

W „Dzienniku Gazecie Prawnej” w publikacji Łukasza Wilkowicza z dnia 11.10.2021 r. (nr 197 (5605)) można przeczytać o kontrolach prowadzonych u ubezpieczycieli przez Urząd Komisji Nadzoru Finans [...]

więcej

23.08.2021

Nowa podstawa prawna dla roszczeń osób bliskich ciężko poszkodowanych...

Kilka dni temu w Dzienniku Ustaw RP opublikowano ustawę o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, która do Kodeksu cywilnego dodała nową podstawę prawną dla dochodzenia roszczeń przez bliskich ciężko p [...]

więcej

Baza wiedzy Przystąp do Izby

Opublikowano raport z konsultacji publicznych w sprawie ADR

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano raport z konsultacji publicznych dotyczących Projektu założeń do ustawy o pozasądowym rozwiazywaniu sporów konsumenckich. Projekt został rozesłany do konsultacji społecznych w dniu 5 września 2014 r., a jednym z adresatów tego wystąpienia była Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych. Izba dokonała szczegółowej analizy w zakresie postanowień dyrektywy i postulowanych rozwiązań, oceniając, że wdrożenie założeń dyrektywy pozwoli nie tylko na ujednolicenie dotychczasowych zasad związanych z postępowaniem polubownym, ale także poprzez instrumenty związane z właściwym doborem osób rozstrzygających, jak również ustaleniem maksymalnych terminów związanych z zakończeniem takiego postępowania zapewni, jak wskazuje preambuła dyrektywy, proste, szybkie i tanie, a także bezstronne rozstrzyganie sporów pozasądowych pomiędzy przedsiębiorcami a konsumentami. Wśród propozycji zgłoszonych przez naszą organizację znalazły się m.in. wprowadzenie obowiązku przystąpienia do postępowania polubownego przez przedsiębiorcę, zapewnienie wdrożenia do porządku krajowego szczegółowych rozwiązań związanych z niezależnością osób odpowiedzialnych za rozstrzyganie sporów, ustalanie niskich opłat za zainicjowanie postępowania przez konsumenta, a także konieczność wprowadzenia ogólnych wytycznych dotyczących wymogów stawianych osobom rozstrzygającym spory, jak również wydającym specjalistyczne opinie na potrzeby prowadzonego postępowania.

Izba zwróciła również uwagę, że dotychczasowe doświadczenia w zakresie polubownego załatwiania sporów trudno uznać za udane. W Polsce funkcjonują dwa sądy polubowne zajmujące się rozstrzyganiem spraw z zakresu ubezpieczeń gospodarczych, jeden przy Komisji Nadzoru Finansowego, drugi natomiast przy Rzeczniku Ubezpieczonych. Jak wynika z dostępnych danych, najmniejszym powodzeniem cieszy się ten ostatni. W 2013 r. do sądu polubownego przy Rzeczniku Ubezpieczonych skierowano jedynie 27 wniosków, przy czym w większości przypadków postępowanie zostało umorzone z powodu braku zgody na podjęcie rozmów przez ubezpieczycieli. W przypadku sądu funkcjonującego przy Komisji Nadzoru Finansowego, sytuacja wyglądała nieco lepiej, ponieważ skierowano do niego 52 wnioski dotyczące sporów z ubezpieczycielami.

Jak wynika z opublikowanego raportu, projekt skierowano do 37 podmiotów, w szczególności izb i organizacji przedsiębiorców reprezentujących różne branże. Uwagi nadesłał m.in. Związek Banków Polskich, Polska Izba Komunikacji Elektronicznej, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”, a także Federacja Konsumentów. Przedstawione uwagi  dotyczyły głównie praktycznych aspektów funkcjonowania procedur ADR na podstawie projektowanych rozwiązań legislacyjnych. Szerzej na temat uwag naszej organizacji oraz stanowiska Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów można przeczytać na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Publikacje

07.08.2018

Na początku był chaos…, ...

Dziesięciolecie funkcjonowania instytucji zadośćuczynienia z § 4 art. 446 k.c. przypadło n [...]

więcej

11.12.2017

To dopiero początek…, Ba...

To dopiero początek… Ostatnio na rynku ubezpieczeniowym sporo się dzieje. Oczywiście n [...]

więcej

09.01.2017

Kto może najwięcej zapłacić za...

Podwyżki cen ubezpieczeń komunikacyjnych są niedogodnością dla każdego, kto odczuł je jako [...]

więcej

Studium przypadków

Odszkodowanie za poważne urazy...

Piesi nie zawsze są bezpieczni na drodze. Nawet jeśli przestrzegają zasad bezpiecznego poruszania się po jezdni, wypadek komunikacyjny może mieć bardzo poważne konse ...

Więcej

Orzecznictwo

Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywil...

O tym, że wypadek nastąpił wyłącznie z winy poszkodowanego nie można mówić dopóty, dopóki się nie ustali, że kierowca samochodu uczynił wszystko, co stosownie do kon ...

Więcej

Akty prawne

Nadzór ubezpieczeniowy i Rzecznik Ubezpieczonych

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze [...]

Kodeks cywilny

USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks [...]

Świadczenia pieniężne

USTAWA z dnia 25 czerwca 1999 r. o świad [...]


Przejdz na górę strony