20.07.2021

PIDiPO przekazała do Senatu RP uwagi do stanowiska PIU oraz do poprawek zgłoszonych przez Komisje...

Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych skierowała do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji stanowisko w przedmiocie uwag do ustawy o zmianie us [...]

więcej

12.05.2021

Szansa na zwolnienie z podatku odsetek od odszkodowań?...

Rzecznik Praw Obywatelskich poinformował na swojej stronie internetowej o wniosku skierowanym do Ministra Finansów w sprawie kwalifikacji podatkowej odsetek wypłacanych za opóźnienie, w sytuacji [...]

więcej

26.04.2021

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wystąpił z inicjatywą ustawodawczą w sprawie zadośćuczynienia dla bliskich najciężej poszkodowanych...

Na stronie internetowej prezydent.pl poinformowano o skierowaniu przez Prezydenta do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny. Projekt zmian przewiduje dodanie w Kodeksie cywilnym [...]

więcej

Baza wiedzy Przystąp do Izby

PIDiPO zawiadamia Komisję Dyscyplinarną UMK w sprawie konferencji „Kancelarie odszkodowawcze i ich rola w dochodzeniu roszczeń wobec zakładów ubezpieczeń”

W dniu 13 stycznia br. Zarząd Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych jednogłośnie zdecydował o skierowaniu do Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zawiadomienia w sprawie naruszeń postanowień Kodeksu Etyki Pracownika Naukowego jakich, w ocenie PIDiPO, dopuścił się prof. E. Kowalewski.

Przypominamy, że w dniu 3 grudnia 2014 r. w Warszawie odbyła się konferencja naukowa zatytułowana „Kancelarie odszkodowawcze i ich rola w dochodzeniu roszczeń wobec zakładów ubezpieczeń”. Organizatorami konferencji byli: Uniwersytet Mikołaja Kopernika-Katedra Prawa Ubezpieczeniowego kierowana przez prof. E. Kowalewskiego oraz Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora” w Toruniu. Temat konferencji w sposób jednoznaczny wskazywał, że w jej ramach zostaną poruszone zagadnienia związane z rolą podmiotów świadczących usługi na rynku odszkodowawczym w procesie dochodzenia roszczeń, jednak tematy referatów, a także treść samego zaproszenia na konferencję, wskazywały na próbę jednostronnego przedstawienia działalności kancelarii odszkodowawczych bez możliwości skonfrontowania tego podejścia z głosami innych środowisk, w tym reprezentujących wspomniane podmioty.

Pomimo tematu konferencji, którego treść sugerowała kompleksową analizę zjawiska, już w samym zaproszeniu prof. E. Kowalewski wyjaśnił, że „Konferencja ma na celu zasygnalizowanie podstawowych problemów i wątpliwości wiążących się z działalnością przedmiotowych kancelarii (…)”, a zatem dominującym zagadnieniem analizowanym w ramach konferencji, wbrew jej tytułowi, miała być nie rola, a raczej problemy związane z działalnością kancelarii odszkodowawczych, co w sposób oczywisty budzi wątpliwości co do obiektywizmu samej tematyki. Wśród wygłoszonych referatów znalazły się m.in. zagadnienia o następujących tytułach: „W sprawie legalności ubezpieczeniowych kancelarii odszkodowawczych” autorstwa prof. E. Kowalewskiego oraz mgr. M.P. Ziemiaka, w sposób jednoznaczny nasuwający konotację braku zgodności z prawem działalności tej grupy podmiotów, jak również referat poświęcony artykułowi R.Zelwiańskiego o treści „Kancelarie odszkodowawcze-problem nie tylko legislacyjno-prawny” autorstwa dr. Dariusza Fuchsa, którego idea sprowadzała się do przedstawienia zagrożeń związanych z funkcjonowaniem kancelarii odszkodowawczych, czy też referat o treści „Negatywne doświadczenia klientów kancelarii odszkodowawczych na wybranych przykładach” autorstwa Magdaleny Krajenty oraz Patryka Pawlaka, którego istotą było napiętnowanie działalności kancelarii odszkodowawczych poprzez przywołanie publikacji medialnych opisujących sposób pozyskania klientów przez te podmioty. Wśród wystąpień konferencyjnych nie znalazł się żaden referat nawiązujący w istotnej części do pozytywnych aspektów funkcjonowania kancelarii odszkodowawczych, jak również skupiający się na obiektywnym przedstawieniu ich roli w działalności gospodarczej i społecznej, zgodnie z tematyką konferencji. Tym samym, w ocenie Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych, już sama niezgodność tytułów i tematyki wystąpień z zagadnieniem wiodącym, stanowiącym temat przewodni konferencji, przesądza o jednostronnej i pozbawionej cech naukowego obiektywizmu prezentacji  funkcjonowania podmiotów świadczących usługi doradztwa i pośrednictwa odszkodowawczego.

Jednocześnie, zdaniem PIDiPO, treść artykułu, współautorstwa prof. E. Kowalewskiego, stanowiącego jeden z elementów materiałów konferencyjnych, którego tytuł w sposób jednoznaczny sygnalizuje, że działalność kancelarii odszkodowawczych można uznać za wątpliwą w zakresie jej zgodności z prawem, stanowi w ocenie naszej organizacji, przejaw naruszenia podstawowych zasad kanonu pracownika naukowego, w szczególności w zakresie rzetelności, bezstronności oraz obiektywizmu. Kancelarie odszkodowawcze jako podmioty działające w różnych formach prawnych mogą być analizowane w oparciu o kryterium legalności, podobnie jak każdy inny przedsiębiorca działający w obrocie gospodarczym. Nie ma wątpliwości, że w ramach swobody gospodarczej oraz wobec konstytucyjnego ustroju gospodarki rynkowej, rozpoczęcie i prowadzenie działalności w zakresie świadczenia usług pośrednictwa i doradztwa odszkodowawczego ma charakter legalny i nie ma jednocześnie wymiaru regulowanego, a co za tym idzie, może ją prowadzić każdy. Tym samym formułowanie tytułu publikacji naukowej, stanowiącej przecież pokłosie konferencji organizowanej przez jedną z uczelni wyższych, w sposób sugerujący wątpliwości co do zgodności z prawem działalności prowadzonej przez kancelarie odszkodowawcze, może stanowić nadużycie naruszające zasadę rzetelności naukowej oraz wprowadzające w błąd odbiorcę prezentowanych treści.

W powołanej publikacji znalazły się w większości zagadnienia dyskredytujące działalność kancelarii odszkodowawczych co do zasady, a nawet zasygnalizowano podobieństwo zagrożeń związanych z działalnością kancelarii odszkodowawczych do skutków upadku firmy Amber Gold. Co istotne, wnioski sformułowane przez autorów, a także tezy stawiane przy okazji analizy tego zagadnienia, zostały wyprowadzone albo z danych nieprawdziwych, albo też stanowiły niemal wyłącznie uwagi o charakterze dyletanckim, co w publikacji naukowej nie powinno mieć miejsca.

Jednocześnie zaniepokojenie Izby budzi fakt, że w ocenie prof. Kowalewskiego, tak jednostronnie i nierzetelnie przedstawiony obraz kancelarii odszkodowawczych miałby stanowić podstawę do formułowania propozycji rozwiązań legislacyjnych. Z tych też powodów PIDiPO zaniechała zgłoszenia swojego stanowiska do publikacji pokonferencyjnej, uznając, że nie może ona pretendować do miana fundamentu dyskusji o przyszłości rynku doradztwa odszkodowawczego.

Tym samym, uwzględniając cele statutowe naszej organizacji, które obejmują m.in. przedstawianie własnej oceny funkcjonowania przepisów prawa, regulujących działalność w zakresie doradztwa i pośrednictwa odszkodowawczego, a także ustanawianie i promowanie dobrych praktyk wśród członków Izby i innych przedsiębiorców z branży doradztwa i pośrednictwa odszkodowawczego, dbając o właściwy rozwój rynku tych usług, PIDiPO postanowiła o skierowaniu zawiadomienia do komisji zajmującej się rozpatrywaniem spraw z zakresu naruszenia zasad etyki, do którego, w ocenie naszej organizacji, doszło zarówno w związku ze sposobem realizacji tematyki powołanej konferencji, jak i w treści publikacji prof. E. Kowalewskiego.

 

 

Publikacje

07.08.2018

Na początku był chaos…, ...

Dziesięciolecie funkcjonowania instytucji zadośćuczynienia z § 4 art. 446 k.c. przypadło n [...]

więcej

11.12.2017

To dopiero początek…, Ba...

To dopiero początek… Ostatnio na rynku ubezpieczeniowym sporo się dzieje. Oczywiście n [...]

więcej

09.01.2017

Kto może najwięcej zapłacić za...

Podwyżki cen ubezpieczeń komunikacyjnych są niedogodnością dla każdego, kto odczuł je jako [...]

więcej

Studium przypadków

Odpowiedzialność posiadacza na zasa...

PTU SA odmawiało przyznania Poszkodowanemu świadczenia odszkodowawczego z uwagi na fakt, że sprawca wypadku nie został skazany prawomocnym wyrokiem. Ubezpieczyciel a ...

Więcej

Orzecznictwo

Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywil...

Przewóz z grzeczności nie jest identyczny z pojęciem przewozu nieodpłatnego. Przewóz z grzeczności ma miejsce tylko wówczas, gdy osoba przewożąca kieruje się poczuci ...

Więcej

Akty prawne

Nadzór ubezpieczeniowy i Rzecznik Ubezpieczonych

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze [...]

Świadczenia pieniężne

USTAWA z dnia 25 czerwca 1999 r. o świad [...]

Emerytury i renty

USTAWA z dnia 17 grudnia 1998 r. o emery [...]


Przejdz na górę strony