23.08.2021

Nowa podstawa prawna dla roszczeń osób bliskich ciężko poszkodowanych...

Kilka dni temu w Dzienniku Ustaw RP opublikowano ustawę o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, która do Kodeksu cywilnego dodała nową podstawę prawną dla dochodzenia roszczeń przez bliskich ciężko p [...]

więcej

04.08.2021

PIDiPO przekazała stanowisko w przedmiocie uchwały Senatu RP do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach...

W dniu dzisiejszym nasza organizacja przekazała do sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach stanowisko w przedmiocie uchwały Senatu RP z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie usta [...]

więcej

20.07.2021

PIDiPO przekazała do Senatu RP uwagi do stanowiska PIU oraz do poprawek zgłoszonych przez Komisje...

Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych skierowała do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji stanowisko w przedmiocie uwag do ustawy o zmianie us [...]

więcej

Baza wiedzy Przystąp do Izby

„Kancelarie odszkodowawcze jako uczestnicy rynku ubezpieczeniowego- wczoraj, dziś i jutro”-zaproszenie na konferencję

PIDiPO z przyjemnością informuje, że w dniu 24 marca 2015 r. w Warszawie odbędzie się długo wyczekiwane na rynku usług odszkodowawczych wydarzenie dedykowane wszystkim, którym bliska jest tematyka związana z tym sektorem. Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych we współpracy z Ogólnopolską Izbą Pośredników i Przedstawicieli Firm Odszkodowawczych organizują konferencję pod nazwą „Kancelarie odszkodowawcze jako uczestnicy rynku ubezpieczeniowego- wczoraj, dziś i jutro”. Konferencja ma być okazją do szerszego spojrzenia na działalność podmiotów funkcjonujących na rynku usług odszkodowawczych z różnych perspektyw. Jej założeniem jest analiza doświadczeń podmiotów działających w tym sektorze w ujęciu historycznym, jak i próba skonfrontowania obecnych realiów z pojawiającymi się w tym zakresie postulatami de lege ferenda, nie tylko w odniesieniu do działalności samych kancelarii, ale także całego rynku ubezpieczeniowego. Wśród prelegentów znajdą się wybitni przedstawiciele nauki, w tym z zakresu prawa ubezpieczeniowego, konsumenckiego i podatkowego, a także praktycy działający w branży ubezpieczeniowej.

Wydarzenie ma być przede wszystkim okazją do wymiany poglądów, a także próbą obiektywnej analizy roli kancelarii odszkodowawczych na rynku usług ubezpieczeniowych. W ramach konferencji przewidziano także panel dyskusyjny, który będzie stanowił znakomitą okazję do wymiany spostrzeżeń i opinii wszystkich przedstawicieli rynku ubezpieczeniowego. W ramach prelekcji zaplanowano omówienie różnych aspektów związanych z funkcjonowaniem kancelarii odszkodowawczych oraz rynkiem ubezpieczeniowym, w tym z zakresu ochrony konsumenta, zagadnień prawnopodatkowych dotyczących dochodzenia i wypłaty roszczeń odszkodowawczych, a także doświadczeń przedstawicieli kancelarii i ubezpieczycieli wynikających z ich dotychczasowej współpracy.

Informujemy, że udział w konferencji jest bezpłatny. Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłoszenie udziału do dnia 30.01.2015 r. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia uczestnictwa można dokonać pod adresem emailowym Biura Izby: biuro@pidipo.pl. Szczegółowy program konferencji wraz z listą prelegentów zostanie przedstawiony w najbliższym czasie.

 

Opublikowano raport z konsultacji publicznych w sprawie ADR

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano raport z konsultacji publicznych dotyczących Projektu założeń do ustawy o pozasądowym rozwiazywaniu sporów konsumenckich. Projekt został rozesłany do konsultacji społecznych w dniu 5 września 2014 r., a jednym z adresatów tego wystąpienia była Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych. Izba dokonała szczegółowej analizy w zakresie postanowień dyrektywy i postulowanych rozwiązań, oceniając, że wdrożenie założeń dyrektywy pozwoli nie tylko na ujednolicenie dotychczasowych zasad związanych z postępowaniem polubownym, ale także poprzez instrumenty związane z właściwym doborem osób rozstrzygających, jak również ustaleniem maksymalnych terminów związanych z zakończeniem takiego postępowania zapewni, jak wskazuje preambuła dyrektywy, proste, szybkie i tanie, a także bezstronne rozstrzyganie sporów pozasądowych pomiędzy przedsiębiorcami a konsumentami. Wśród propozycji zgłoszonych przez naszą organizację znalazły się m.in. wprowadzenie obowiązku przystąpienia do postępowania polubownego przez przedsiębiorcę, zapewnienie wdrożenia do porządku krajowego szczegółowych rozwiązań związanych z niezależnością osób odpowiedzialnych za rozstrzyganie sporów, ustalanie niskich opłat za zainicjowanie postępowania przez konsumenta, a także konieczność wprowadzenia ogólnych wytycznych dotyczących wymogów stawianych osobom rozstrzygającym spory, jak również wydającym specjalistyczne opinie na potrzeby prowadzonego postępowania.

Izba zwróciła również uwagę, że dotychczasowe doświadczenia w zakresie polubownego załatwiania sporów trudno uznać za udane. W Polsce funkcjonują dwa sądy polubowne zajmujące się rozstrzyganiem spraw z zakresu ubezpieczeń gospodarczych, jeden przy Komisji Nadzoru Finansowego, drugi natomiast przy Rzeczniku Ubezpieczonych. Jak wynika z dostępnych danych, najmniejszym powodzeniem cieszy się ten ostatni. W 2013 r. do sądu polubownego przy Rzeczniku Ubezpieczonych skierowano jedynie 27 wniosków, przy czym w większości przypadków postępowanie zostało umorzone z powodu braku zgody na podjęcie rozmów przez ubezpieczycieli. W przypadku sądu funkcjonującego przy Komisji Nadzoru Finansowego, sytuacja wyglądała nieco lepiej, ponieważ skierowano do niego 52 wnioski dotyczące sporów z ubezpieczycielami.

Jak wynika z opublikowanego raportu, projekt skierowano do 37 podmiotów, w szczególności izb i organizacji przedsiębiorców reprezentujących różne branże. Uwagi nadesłał m.in. Związek Banków Polskich, Polska Izba Komunikacji Elektronicznej, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”, a także Federacja Konsumentów. Przedstawione uwagi  dotyczyły głównie praktycznych aspektów funkcjonowania procedur ADR na podstawie projektowanych rozwiązań legislacyjnych. Szerzej na temat uwag naszej organizacji oraz stanowiska Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów można przeczytać na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

PIDiPO zawiadamia Komisję Dyscyplinarną UMK w sprawie konferencji „Kancelarie odszkodowawcze i ich rola w dochodzeniu roszczeń wobec zakładów ubezpieczeń”

W dniu 13 stycznia br. Zarząd Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych jednogłośnie zdecydował o skierowaniu do Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zawiadomienia w sprawie naruszeń postanowień Kodeksu Etyki Pracownika Naukowego jakich, w ocenie PIDiPO, dopuścił się prof. E. Kowalewski.

Przypominamy, że w dniu 3 grudnia 2014 r. w Warszawie odbyła się konferencja naukowa zatytułowana „Kancelarie odszkodowawcze i ich rola w dochodzeniu roszczeń wobec zakładów ubezpieczeń”. Organizatorami konferencji byli: Uniwersytet Mikołaja Kopernika-Katedra Prawa Ubezpieczeniowego kierowana przez prof. E. Kowalewskiego oraz Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora” w Toruniu. Temat konferencji w sposób jednoznaczny wskazywał, że w jej ramach zostaną poruszone zagadnienia związane z rolą podmiotów świadczących usługi na rynku odszkodowawczym w procesie dochodzenia roszczeń, jednak tematy referatów, a także treść samego zaproszenia na konferencję, wskazywały na próbę jednostronnego przedstawienia działalności kancelarii odszkodowawczych bez możliwości skonfrontowania tego podejścia z głosami innych środowisk, w tym reprezentujących wspomniane podmioty.

Pomimo tematu konferencji, którego treść sugerowała kompleksową analizę zjawiska, już w samym zaproszeniu prof. E. Kowalewski wyjaśnił, że „Konferencja ma na celu zasygnalizowanie podstawowych problemów i wątpliwości wiążących się z działalnością przedmiotowych kancelarii (…)”, a zatem dominującym zagadnieniem analizowanym w ramach konferencji, wbrew jej tytułowi, miała być nie rola, a raczej problemy związane z działalnością kancelarii odszkodowawczych, co w sposób oczywisty budzi wątpliwości co do obiektywizmu samej tematyki. Wśród wygłoszonych referatów znalazły się m.in. zagadnienia o następujących tytułach: „W sprawie legalności ubezpieczeniowych kancelarii odszkodowawczych” autorstwa prof. E. Kowalewskiego oraz mgr. M.P. Ziemiaka, w sposób jednoznaczny nasuwający konotację braku zgodności z prawem działalności tej grupy podmiotów, jak również referat poświęcony artykułowi R.Zelwiańskiego o treści „Kancelarie odszkodowawcze-problem nie tylko legislacyjno-prawny” autorstwa dr. Dariusza Fuchsa, którego idea sprowadzała się do przedstawienia zagrożeń związanych z funkcjonowaniem kancelarii odszkodowawczych, czy też referat o treści „Negatywne doświadczenia klientów kancelarii odszkodowawczych na wybranych przykładach” autorstwa Magdaleny Krajenty oraz Patryka Pawlaka, którego istotą było napiętnowanie działalności kancelarii odszkodowawczych poprzez przywołanie publikacji medialnych opisujących sposób pozyskania klientów przez te podmioty. Wśród wystąpień konferencyjnych nie znalazł się żaden referat nawiązujący w istotnej części do pozytywnych aspektów funkcjonowania kancelarii odszkodowawczych, jak również skupiający się na obiektywnym przedstawieniu ich roli w działalności gospodarczej i społecznej, zgodnie z tematyką konferencji. Tym samym, w ocenie Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych, już sama niezgodność tytułów i tematyki wystąpień z zagadnieniem wiodącym, stanowiącym temat przewodni konferencji, przesądza o jednostronnej i pozbawionej cech naukowego obiektywizmu prezentacji  funkcjonowania podmiotów świadczących usługi doradztwa i pośrednictwa odszkodowawczego.

Jednocześnie, zdaniem PIDiPO, treść artykułu, współautorstwa prof. E. Kowalewskiego, stanowiącego jeden z elementów materiałów konferencyjnych, którego tytuł w sposób jednoznaczny sygnalizuje, że działalność kancelarii odszkodowawczych można uznać za wątpliwą w zakresie jej zgodności z prawem, stanowi w ocenie naszej organizacji, przejaw naruszenia podstawowych zasad kanonu pracownika naukowego, w szczególności w zakresie rzetelności, bezstronności oraz obiektywizmu. Kancelarie odszkodowawcze jako podmioty działające w różnych formach prawnych mogą być analizowane w oparciu o kryterium legalności, podobnie jak każdy inny przedsiębiorca działający w obrocie gospodarczym. Nie ma wątpliwości, że w ramach swobody gospodarczej oraz wobec konstytucyjnego ustroju gospodarki rynkowej, rozpoczęcie i prowadzenie działalności w zakresie świadczenia usług pośrednictwa i doradztwa odszkodowawczego ma charakter legalny i nie ma jednocześnie wymiaru regulowanego, a co za tym idzie, może ją prowadzić każdy. Tym samym formułowanie tytułu publikacji naukowej, stanowiącej przecież pokłosie konferencji organizowanej przez jedną z uczelni wyższych, w sposób sugerujący wątpliwości co do zgodności z prawem działalności prowadzonej przez kancelarie odszkodowawcze, może stanowić nadużycie naruszające zasadę rzetelności naukowej oraz wprowadzające w błąd odbiorcę prezentowanych treści.

W powołanej publikacji znalazły się w większości zagadnienia dyskredytujące działalność kancelarii odszkodowawczych co do zasady, a nawet zasygnalizowano podobieństwo zagrożeń związanych z działalnością kancelarii odszkodowawczych do skutków upadku firmy Amber Gold. Co istotne, wnioski sformułowane przez autorów, a także tezy stawiane przy okazji analizy tego zagadnienia, zostały wyprowadzone albo z danych nieprawdziwych, albo też stanowiły niemal wyłącznie uwagi o charakterze dyletanckim, co w publikacji naukowej nie powinno mieć miejsca.

Jednocześnie zaniepokojenie Izby budzi fakt, że w ocenie prof. Kowalewskiego, tak jednostronnie i nierzetelnie przedstawiony obraz kancelarii odszkodowawczych miałby stanowić podstawę do formułowania propozycji rozwiązań legislacyjnych. Z tych też powodów PIDiPO zaniechała zgłoszenia swojego stanowiska do publikacji pokonferencyjnej, uznając, że nie może ona pretendować do miana fundamentu dyskusji o przyszłości rynku doradztwa odszkodowawczego.

Tym samym, uwzględniając cele statutowe naszej organizacji, które obejmują m.in. przedstawianie własnej oceny funkcjonowania przepisów prawa, regulujących działalność w zakresie doradztwa i pośrednictwa odszkodowawczego, a także ustanawianie i promowanie dobrych praktyk wśród członków Izby i innych przedsiębiorców z branży doradztwa i pośrednictwa odszkodowawczego, dbając o właściwy rozwój rynku tych usług, PIDiPO postanowiła o skierowaniu zawiadomienia do komisji zajmującej się rozpatrywaniem spraw z zakresu naruszenia zasad etyki, do którego, w ocenie naszej organizacji, doszło zarówno w związku ze sposobem realizacji tematyki powołanej konferencji, jak i w treści publikacji prof. E. Kowalewskiego.

 

 

Publikacje

07.08.2018

Na początku był chaos…, ...

Dziesięciolecie funkcjonowania instytucji zadośćuczynienia z § 4 art. 446 k.c. przypadło n [...]

więcej

11.12.2017

To dopiero początek…, Ba...

To dopiero początek… Ostatnio na rynku ubezpieczeniowym sporo się dzieje. Oczywiście n [...]

więcej

09.01.2017

Kto może najwięcej zapłacić za...

Podwyżki cen ubezpieczeń komunikacyjnych są niedogodnością dla każdego, kto odczuł je jako [...]

więcej

Studium przypadków

Tragedia na przejściu dla pieszych...

Piątek, czerwcowe popołudnie, stęsknieni rodzice czekają na powracającą ze szkolnej wycieczki córeczkę. Gabrysia pod szkołą żegna się z koleżankami i udaje się w kie ...

Więcej

Orzecznictwo

Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywil...

Wyłączenie odpowiedzialności przedsiębiorstwa z uwagi na przewidzianą w art. 435 kc wyłączną winę osoby trzeciej wymaga identyfikacji tej osoby. Bez takiej bowiem ...

Więcej

Akty prawne

Kodeks postępowania karnego

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks p [...]

Świadczenia pieniężne

USTAWA z dnia 25 czerwca 1999 r. o świad [...]

Ubezpieczenie społeczne

USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o [...]


Przejdz na górę strony