20.07.2021

PIDiPO przekazała do Senatu RP uwagi do stanowiska PIU oraz do poprawek zgłoszonych przez Komisje...

Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych skierowała do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji stanowisko w przedmiocie uwag do ustawy o zmianie us [...]

więcej

12.05.2021

Szansa na zwolnienie z podatku odsetek od odszkodowań?...

Rzecznik Praw Obywatelskich poinformował na swojej stronie internetowej o wniosku skierowanym do Ministra Finansów w sprawie kwalifikacji podatkowej odsetek wypłacanych za opóźnienie, w sytuacji [...]

więcej

26.04.2021

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wystąpił z inicjatywą ustawodawczą w sprawie zadośćuczynienia dla bliskich najciężej poszkodowanych...

Na stronie internetowej prezydent.pl poinformowano o skierowaniu przez Prezydenta do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny. Projekt zmian przewiduje dodanie w Kodeksie cywilnym [...]

więcej

Baza wiedzy Przystąp do Izby

Przedstawiciele PIDiPO wzięli udział w konferencji poświęconej kancelariom odszkodowawczym

Przedstawiciele PIDiPO wzięli udział w konferencji zatytułowanej „Kancelarie odszkodowawcze i ich rola w dochodzeniu roszczeń wobec zakładów ubezpieczeń” zorganizowanej przez Katedrę Prawa Ubezpieczeniowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz TNOiK „Dom Organizatora”, która odbyła się 3. grudnia br. w Warszawie. Przedmiotem konferencji były zagadnienia związane z funkcjonowaniem kancelarii odszkodowawczych na rynku ubezpieczeniowym, w tym dotyczące udziału tych podmiotów w postępowaniach przed ubezpieczycielami, a także wojewódzkimi komisjami ds. orzekania o zdarzeniach medycznych. Podczas konferencji poruszono również zagadnienia związane z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, a także sporo uwagi poświęcono problematyce wprowadzenia regulacji prawnej statusu doradców i kancelarii odszkodowawczych.

W panelu dyskusyjnym poświęconym omówieniu tematów będących przedmiotem wygłoszonych referatów, Prezes Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych podkreślił rolę kancelarii odszkodowawczych w procesie dochodzenia roszczeń. Jednocześnie wskazał, że doradcy zrzeszeni w Izbie  prawie od początku jej istnienia korzystają z ochrony ubezpieczeniowej, która gwarantuje ich klientom bezpieczeństwo i daje rękojmię  rzetelności tych podmiotów, potwierdzoną bezszkodowym przebiegiem ubezpieczenia. Uczestnicy dyskusji niemal zgodnie przyznali, że kancelarie odszkodowawcze powstały odpowiadając na potrzeby społeczne związane z jednej strony z negatywnym odbiorem postępowania ubezpieczycieli, z drugiej zaś z możliwością uzyskania odszkodowania bez konieczności ponoszenia opłat wstępnych.

W trakcie konferencji poruszono również zagadnienia związane z etyką zawodową, a także koniecznością jej dostosowania do standardów obowiązujących chociażby adwokatów czy radców prawnych. Ta problematyka jest szczególnie bliska naszej organizacji, której jednym z zadań statutowych jest m.in. ustanawianie i promowanie dobrych praktyk wśród członków Izby i innych przedsiębiorców z branży doradztwa i pośrednictwa odszkodowawczego. PIDiPO stale bowiem podejmuje działania zmierzające do zapewnienia najwyższych standardów usług świadczonych przez podmioty rynku odszkodowawczego, o czym świadczy chociażby prowadzona kontrola wzorców umów stosowanych przez członków organizacji w zakresie ich zgodności z szeroko rozumianym prawem konsumenckim. Należy sobie jedynie życzyć, żeby podobnym poziomem zapisów umownych mogli się pochwalić ubezpieczyciele. Jak wynika  z Raportu Rzecznika Ubezpieczonych poświęconego klauzulom abuzywnym w działalności ubezpieczeniowej, już 128 postanowień stosowanych w ogólnych warunkach ubezpieczenia zostało uznanych za niedozwolone, co tym samym potwierdza, że kancelarie odszkodowawcze mają na tym rynku jeszcze sporo do zrobienia.

Publikacje

07.08.2018

Na początku był chaos…, ...

Dziesięciolecie funkcjonowania instytucji zadośćuczynienia z § 4 art. 446 k.c. przypadło n [...]

więcej

11.12.2017

To dopiero początek…, Ba...

To dopiero początek… Ostatnio na rynku ubezpieczeniowym sporo się dzieje. Oczywiście n [...]

więcej

09.01.2017

Kto może najwięcej zapłacić za...

Podwyżki cen ubezpieczeń komunikacyjnych są niedogodnością dla każdego, kto odczuł je jako [...]

więcej

Studium przypadków

Odszkodowanie za poważne urazy...

Piesi nie zawsze są bezpieczni na drodze. Nawet jeśli przestrzegają zasad bezpiecznego poruszania się po jezdni, wypadek komunikacyjny może mieć bardzo poważne konse ...

Więcej

Orzecznictwo

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 listopada...

Gdy szkoda wynikła wyłącznie wskutek zachowania się ofiary wypadku samochodowego, której ze względu na wiek nie można przypisać winy, zmniejszenie o 20% odszkodowani ...

Więcej

Akty prawne

Świadczenia pieniężne

USTAWA z dnia 25 czerwca 1999 r. o świad [...]

Kodeks karny

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks k [...]

Nadzór ubezpieczeniowy i Rzecznik Ubezpieczonych

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze [...]


Przejdz na górę strony