23.08.2021

Nowa podstawa prawna dla roszczeń osób bliskich ciężko poszkodowanych...

Kilka dni temu w Dzienniku Ustaw RP opublikowano ustawę o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, która do Kodeksu cywilnego dodała nową podstawę prawną dla dochodzenia roszczeń przez bliskich ciężko p [...]

więcej

04.08.2021

PIDiPO przekazała stanowisko w przedmiocie uchwały Senatu RP do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach...

W dniu dzisiejszym nasza organizacja przekazała do sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach stanowisko w przedmiocie uchwały Senatu RP z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie usta [...]

więcej

20.07.2021

PIDiPO przekazała do Senatu RP uwagi do stanowiska PIU oraz do poprawek zgłoszonych przez Komisje...

Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych skierowała do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji stanowisko w przedmiocie uwag do ustawy o zmianie us [...]

więcej

Baza wiedzy Przystąp do Izby

„Rzeczpospolita” o uwagach PIDiPO do wytycznych w sprawie likwidacji szkód

W dzisiejszym wydaniu dziennika „Rzeczpospolita” nr 251 (9978) w artykule „Firmy źle likwidują szkody, bo mają za mało ludzi” można przeczytać o szeroko dyskutowanych ostatnio „Wytycznych dotyczących likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych” przedstawionych przez Komisję Nadzoru Finansowego. Dziennik informuje, że uwagi dotyczące zaprezentowanych założeń wpłynęły m.in. od PIU, Rzecznika Ubezpieczonych, UFG oraz organizacji zrzeszających kancelarie odszkodowawcze. W publikacji wskazano, że żaden z wymienionych podmiotów nie chciał zdradzić, jaka była treść przedstawionych uwag. Wyjątkiem jest Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych, która, jak można przeczytać w publikacji, szczegółowo odniosła się do propozycji KNF, akcentując m.in. problemy związane z brakami kadrowymi ubezpieczycieli, które powodują przewlekłość prowadzonych postępowań. W artykule wskazano także, że „w ocenie Izby liczba pracowników lub tzw. ekspertów mobilnych, których zadaniem jest przeprowadzenie wywiadów po śmierci osoby bliskiej, również jest niewystarczająca”.

Przypominamy, że w dniu 15 września 2014 r. Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych przekazała do Komisji Nadzoru Finansowego stanowisko organizacji w przedmiocie „Wytycznych dotyczących likwidacji szkód komunikacyjnych”, co zostało poprzedzone szczegółową analizą przedstawionych propozycji. Na podstawie uwag do projektu zgłoszonych przez podmioty zrzeszone w Izbie oraz szczegółowej analizy proponowanych rozwiązań, Izba zaprezentowała stanowisko dotyczące zarówno oceny Wytycznych, jak i własne propozycje zmierzające do poszerzenia zakresu Wytycznych o postanowienia dotyczące szkód osobowych.

Jednocześnie informujemy, że w dniu 3 listopada br. w siedzibie Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie odbędzie się spotkanie poświęcone prezentacji sposobu rozpatrzenia propozycji i uwag zgłoszonych przez podmioty działające na rynku ubezpieczeniowym i odszkodowawczym. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele naszej organizacji, w tym Prezes Zarządu Izby-Pan Bartłomiej Krupa.

Prezes PIDiPO o sukcesie kancelarii odszkodowawczych w zakresie roszczeń z art. 448 k.c. w „Pulsie Biznesu”

W wydaniu dziennika „Puls Biznesu” z dnia 23.10.2014 r. ukazała się publikacja na temat roszczeń z art. 448 k.c. i ich wpływu na sytuację rynku ubezpieczeń. W artykule zatytułowanym „Słony rachunek za stare polisy” red. Mariusza Gawrychowskiego podkreślono przełom w dotychczasowej polityce największego gracza na rynku ubezpieczycieli, który po wydanym niedawno uzasadnieniu do postanowienia składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 27 czerwca 2014 r., sygn. akt III CZP 2/14, zmienił dotychczasową praktykę i zaczął uznawać roszczenia zgłaszane na podstawie art. 448 k.c. Jak wskazano w publikacji, gra idzie o dużą stawkę, ponieważ potencjalne roszczenia związane z zadośćuczynieniem za naruszenie dóbr osobistych tylko w przypadku jednego z członków Izby, tj. Votum S.A. mogą sięgać wraz z odsetkami nawet 400 mln złotych. A to nie koniec. Jak podkreślił Prezes PIDiPO, Bartłomiej Krupa, należy się spodziewać, że w najbliższych miesiącach liczba spraw uprawnionych do tych świadczeń może znacznie wzrosnąć. Najwięcej z nich trafi zapewne do PZU S.A., do którego w latach 90. należała znaczna część rynku ubezpieczeń.

Członkowie PIDiPO od dawna prowadzą konsekwentną politykę zmierzającą do piętnowania postępowania tych ubezpieczycieli, którzy bezpodstawnie odmawiają wypłaty świadczeń z art. 448 k.c. W tym celu doradcy odszkodowawczy zrzeszeni w Izbie podjęli szereg działań zmierzających do rewizji stanowiska zakładów ubezpieczeń, które odmawiały przyjęcia odpowiedzialności w zakresie roszczeń o zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych, kierując na przełomie roku ponad 1,5 tys. skarg do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Sama zmiana polityki największego gracza na rynku to oczywiście powód do zadowolenia, ale jak podkreśla Prezes Izby, organizacja, którą kieruje nadal będzie bacznie obserwować postępowanie ubezpieczycieli w tych sprawach. W przypadku, gdy wypłacane kwoty będą rażąco niskie lub nieadekwatne do stopnia wykazanej krzywdy, Izba nie wyklucza dalszych działań związanych z kierowaniem skarg do Komisji Nadzoru Finansowego i organów ochrony konsumentów.

Doradcy odszkodowawczy zrzeszeni w PIDiPO zapoznali się z założeniami systemu HBT Index

W dniu 21.10.2014 r. we Wrocławiu odbyło spotkanie władz PIDiPO i HBT Index połączone z prezentacją systemu HBT Index przeznaczonego do oceny medycznych następstw urazów związanych m.in. ze zdarzeniami komunikacyjnymi. Podczas wystąpienia plenarnego skierowanego do członków Izby dr Waldemar Truszkiewicz oraz dr Michał Brodzki przedstawili założenia związane z przeznaczeniem systemu oraz zaprezentowali sposób ustalania następstw medycznych szkód doznanych przez poszkodowanego. Jak podkreślali autorzy programu, system bierze pod uwagę wiele czynników, takich jak: rozstrój zdrowia, obrażenia ciała – z uwzględnieniem ich lokalizacji, rozległości i ciężkości, a także elementy mające wpływ na ból i cierpienie, rokowania na przyszłość, występowanie powikłań, obecność trwałych i przejściowych ograniczeń funkcji, a także uciążliwość leczenia, zmianę jakości życia, niezbędną wymaganą pomoc oraz wpływ na stan obecny wcześniejszych chorób bądź przebytych urazów.

Członkowie Izby aktywnie uczestniczyli w spotkaniu, zadając szereg pytań związanych ze szczegółami funkcjonowania systemu, a także wskazując na konieczność zapewnienia takiej oceny wszystkich następstw szkody osobowej, aby uwzględniała ona elementy podnoszone w orzecznictwie sądowym i nie zaburzała istoty zadośćuczynienia jako świadczenia przysługującego za doznaną krzywdę. Jednocześnie Izba będzie nadal wnikliwie śledzić dalsze prace nad tym i innymi systemami, podejmując działania zmierzające do przeciwdziałania jakimkolwiek rozwiązaniom, które mogłyby doprowadzić do wypaczenia kompensacyjnej funkcji świadczeń służących naprawieniu szkody na osobie.

Zamykając spotkanie Prezes Izby Bartłomiej Krupa wskazał, że doradcy odszkodowawczy dostrzegają niedoskonałości związane z określaniem zdrowotnych następstw wypadków w oparciu o tabelę uszczerbku na zdrowiu, niemniej jednak przystąpienie do jakichkolwiek nowych standardów powinno być wynikiem szerokiej dyskusji wszystkich członków środowiska ubezpieczeniowego. Ocena przydatności każdego nowego rozwiązania musi być wynikiem szczegółowej analizy jego założeń, tak więc członkowie Izby będą mieli możliwość testów, na podstawie których będą formułowane dalsze wnioski.

Publikacje

07.08.2018

Na początku był chaos…, ...

Dziesięciolecie funkcjonowania instytucji zadośćuczynienia z § 4 art. 446 k.c. przypadło n [...]

więcej

11.12.2017

To dopiero początek…, Ba...

To dopiero początek… Ostatnio na rynku ubezpieczeniowym sporo się dzieje. Oczywiście n [...]

więcej

09.01.2017

Kto może najwięcej zapłacić za...

Podwyżki cen ubezpieczeń komunikacyjnych są niedogodnością dla każdego, kto odczuł je jako [...]

więcej

Studium przypadków

Uzyskane przed laty świadczenia nie...

Poszkodowani, którzy brali udział wypadkach przed kilkoma laty i uzyskali z tego tytułu jakieś świadczenia, często nie mają świadomości, że w ich sprawach możliwość ...

Więcej

Orzecznictwo

Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywil...

Szkodą wyrządzoną przez ruch pojazdu mechanicznego w rozumieniu art. 436 kc w związku z art. 435 kc jest zarówno szkoda, wyrządzona od chwili uruchomienia silnika, j ...

Więcej

Akty prawne

Kodeks wykroczeń

USTAWA z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wy [...]

Ubezpieczenie społeczne

USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o [...]

Zmiana ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po roz [...]


Przejdz na górę strony