20.07.2021

PIDiPO przekazała do Senatu RP uwagi do stanowiska PIU oraz do poprawek zgłoszonych przez Komisje...

Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych skierowała do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji stanowisko w przedmiocie uwag do ustawy o zmianie us [...]

więcej

12.05.2021

Szansa na zwolnienie z podatku odsetek od odszkodowań?...

Rzecznik Praw Obywatelskich poinformował na swojej stronie internetowej o wniosku skierowanym do Ministra Finansów w sprawie kwalifikacji podatkowej odsetek wypłacanych za opóźnienie, w sytuacji [...]

więcej

26.04.2021

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wystąpił z inicjatywą ustawodawczą w sprawie zadośćuczynienia dla bliskich najciężej poszkodowanych...

Na stronie internetowej prezydent.pl poinformowano o skierowaniu przez Prezydenta do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny. Projekt zmian przewiduje dodanie w Kodeksie cywilnym [...]

więcej

Baza wiedzy Przystąp do Izby

Odmowy uznania roszczeń sprzed 3 sierpnia 2008 r. niezgodne z prawem

Na stronie internetowej Sądu Najwyższego opublikowano uzasadnienie postanowienia z dnia 27 czerwca 2014 r. (III CZP 2/14) w związku z pytaniem prawnym Rzecznika Ubezpieczonych: „Czy osobie najbliższej przysługuje z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę wynikającą z naruszenia jej dobra osobistego w postaci szczególnej więzi emocjonalnej ze zmarłym, nawet gdy śmierć nastąpiła przed dniem 3 sierpnia 2008 r.?” W uzasadnieniu pytania Rzecznik Ubezpieczonych wskazywał na istniejące w tym zakresie rozbieżności w orzecznictwie, choć nie jest tajemnicą, że wynikło to z lawiny skarg na działania największych ubezpieczycieli – PZU i Warty, którzy konsekwentnie negowali prawo do zadośćuczynienia na podstawie art. 448 k.c. Determinacja ta przekładała się również na konsekwentne apelowanie od kolejnych wyroków niekorzystnych dla ubezpieczycieli. W większości przypadków ubezpieczyciele przegrywali w kolejnych instancjach, ponosząc jedynie dodatkowe koszty procesu i odsetek ustawowych.  Sąd Najwyższy podzielając co do zasady pogląd Rzecznika Ubezpieczonych uznał jednak, że zagadnienie nie jest kontrowersyjne i tym samym nie wymaga podjęcia uchwały. Sąd przypomniał, że w szeregu orzeczeń począwszy do 2010 roku potwierdzał stanowisko pozwalające domagać się zadośćuczynienia w związku ze śmiercią osoby bliskiej przed 03 sierpnia 2008 r. W orzeczeniach tych, jak wskazał sam Sąd Najwyższy „konsekwentnie i jednolicie” je podtrzymywał. Przywołano również postanowienia, w których Sąd odmawiał przyjęcia skargi kasacyjnej w tym przedmiocie, stwierdzając, że „kwestia ta została już jednoznacznie rozstrzygnięta w orzecznictwie Sądu Najwyższego i przestała budzić wątpliwości”. Sąd Najwyższy uznał również za bezdyskusyjny obowiązek zapłaty rekompensat za tego rodzaju krzywdy przez ubezpieczyciela w ramach ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. W tym zakresie również przywołano wcześniejsze uchwały, podkreślając, że zajęte w nich stanowisko zostało zaakceptowane w orzecznictwie krajowym i jest zgodne z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Uzasadnienie postanowienia Sądu Najwyższego stawia kropkę nad „i” w kłopotliwym, przede wszystkim dla PZU, temacie. W sądach obecnie jest zawisłych co najmniej klika tysięcy sporów w tym przedmiocie, a to jedynie część spraw, których dotyczy problem. Roszczenia pozostałych uprawnionych są na etapie likwidacyjnym, który kończy się u części ubezpieczycieli decyzją o odmowie wypłaty uzasadnioną w sposób zanegowany w postanowieniu Sądu. Znaczna część uprawnionych nawet jeszcze nie wystąpiła z roszczeniami. Mamy nadzieję, że ta, korzystna dla nich, informacja spowoduje jeszcze większe zainteresowanie tematem i doprowadzi do wypłaty należnych rekompensat. Członkowie Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych zawiadomili UOKiK o kilku tysiącach niezgodnych z prawem rozstrzygnięć ubezpieczycieli, jednakże nie spowodowało to zmiany polityki największego spośród nich. Wynika to zapewne z faktu, że PZU w największym stopniu odczuje skutki ekonomiczne rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego. Jeżeli w jednoznacznej już obecnie sytuacji prawnej polityka PZU nie ulegnie szybkiej i radykalnej zmianie będziemy podejmować inne dostępne prawnie środki wpływu na ubezpieczyciela, w tym masowe interwencje w KNF, który o problemie został również zawiadomiony przy okazji opiniowania wytycznych ds. likwidacji szkód.

Publikacje

07.08.2018

Na początku był chaos…, ...

Dziesięciolecie funkcjonowania instytucji zadośćuczynienia z § 4 art. 446 k.c. przypadło n [...]

więcej

11.12.2017

To dopiero początek…, Ba...

To dopiero początek… Ostatnio na rynku ubezpieczeniowym sporo się dzieje. Oczywiście n [...]

więcej

09.01.2017

Kto może najwięcej zapłacić za...

Podwyżki cen ubezpieczeń komunikacyjnych są niedogodnością dla każdego, kto odczuł je jako [...]

więcej

Studium przypadków

Odszkodowanie za poważne urazy...

Piesi nie zawsze są bezpieczni na drodze. Nawet jeśli przestrzegają zasad bezpiecznego poruszania się po jezdni, wypadek komunikacyjny może mieć bardzo poważne konse ...

Więcej

Orzecznictwo

Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywil...

Prawo polskie przyjmuje siłę wyższą w rozumieniu teorii obiektywnej, a więc jako zdarzenie pochodzące z zewnątrz i nie dające się przewidzieć. Jeżeli więc zdarzenie ...

Więcej

Akty prawne

Zmiana ustawy kodeks cywilny

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o zmiani [...]

Kodeks wykroczeń

USTAWA z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wy [...]

Ubezpieczenie społeczne

USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o [...]


Przejdz na górę strony