20.07.2021

PIDiPO przekazała do Senatu RP uwagi do stanowiska PIU oraz do poprawek zgłoszonych przez Komisje...

Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych skierowała do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji stanowisko w przedmiocie uwag do ustawy o zmianie us [...]

więcej

12.05.2021

Szansa na zwolnienie z podatku odsetek od odszkodowań?...

Rzecznik Praw Obywatelskich poinformował na swojej stronie internetowej o wniosku skierowanym do Ministra Finansów w sprawie kwalifikacji podatkowej odsetek wypłacanych za opóźnienie, w sytuacji [...]

więcej

26.04.2021

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wystąpił z inicjatywą ustawodawczą w sprawie zadośćuczynienia dla bliskich najciężej poszkodowanych...

Na stronie internetowej prezydent.pl poinformowano o skierowaniu przez Prezydenta do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny. Projekt zmian przewiduje dodanie w Kodeksie cywilnym [...]

więcej

Baza wiedzy Przystąp do Izby

Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych zaprasza do opiniowania „Wytycznych dotyczących likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych”

W związku z trwającymi publicznymi konsultacjami w sprawie „Wytycznych dotyczących likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych” przygotowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego, zapraszamy podmioty działające na rynku doradztwa i pośrednictwa odszkodowawczego do zgłaszania uwag do projektu.

Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych jako organizacja samorządu gospodarczego reprezentuje i chroni interesy gospodarcze jej członków, a jednym z elementów naszej działalności jest  opiniowanie regulacji odnoszących się do rynku doradztwa i pośrednictwa odszkodowawczego. Pismem z dnia 9.lipca 2014 r. Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego zwrócił się do zakładów ubezpieczeń oraz innych podmiotów związanych z rynkiem ubezpieczeniowym, w tym do Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych, z prośbą o przekazanie uwag do projektu „Wytycznych dotyczących likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych”.

Jak wskazano w treści wystąpienia, „konieczność wydania Wytycznych wynika z nieprawidłowości stwierdzonych w toku nadzoru oraz sygnalizowanych przez inne instytucje rynku ubezpieczeń, w tym Rzecznika Ubezpieczonych”. W piśmie zwrócono uwagę, że stwierdzone nieprawidłowości dotyczą w szczególności:

-nieterminowego wypłacania świadczeń,

-wypłacania świadczeń z uchybieniem zasady pełnego odszkodowania,

-uchybień w wypełnianiu obowiązków informacyjnych w toku likwidacji szkód,

-wadliwej organizacji procesu likwidacji szkód, a w szczególności jego niedostatecznej transparentności,

-niejasnych, niepełnych, nieaktualnych procedur wewnętrznych zakładów ubezpieczeń regulujących postępowanie likwidacyjne,

-niedostatecznej kontroli wewnętrznej w procesie likwidacji szkód,

-niedostatecznego nadzoru i kontroli zakładów ubezpieczeń nad podmiotami zewnętrznymi wykonującymi na rzecz tych zakładów czynności z zakresu likwidacji szkód,

-niedostatecznego nadzoru i kontroli ze strony organów zakładu ubezpieczeń nad procesem likwidacji szkód.

Mając na uwadze znaczenie Wytycznych dla całego rynku ubezpieczeniowego oraz podmiotów doradztwa i pośrednictwa odszkodowawczego, Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych, zaprasza do zgłaszania uwag także przedsiębiorców niezrzeszonych w naszej organizacji, mając jednocześnie nadzieję, że pozwoli to na wypracowanie jednolitego stanowiska w przedmiocie przedstawionej przez Komisję propozycji.

Tym samym, prosimy o przesyłanie pisemnych lub emailowych uwag, propozycji zmian oraz opinii, a także spostrzeżeń wynikających z zauważonych nieprawidłowości w bieżącej likwidacji szkód przez ubezpieczycieli na adres naszej siedziby, tj.:

Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych
al. Wiśniowa 47
53-126 Wrocław
 

lub na adres email: biuro@pidipo.pl do dnia 14.08.2014 r.

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt.

 

 

 

Publikacje

07.08.2018

Na początku był chaos…, ...

Dziesięciolecie funkcjonowania instytucji zadośćuczynienia z § 4 art. 446 k.c. przypadło n [...]

więcej

11.12.2017

To dopiero początek…, Ba...

To dopiero początek… Ostatnio na rynku ubezpieczeniowym sporo się dzieje. Oczywiście n [...]

więcej

09.01.2017

Kto może najwięcej zapłacić za...

Podwyżki cen ubezpieczeń komunikacyjnych są niedogodnością dla każdego, kto odczuł je jako [...]

więcej

Studium przypadków

Roszczenie rodzeństwa po zmarłym w ...

W 2012 r., Kancelaria Codex z Rzeszowa prowadziła sprawę rodzeństwa Zbigniewa i Anny* o dochodzenie roszczeń odszkodowawczych po śmierci brata. Okoliczności wypadku ...

Więcej

Orzecznictwo

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dni...

Odnośnie stanu majątkowego powódki, to art. 446 § 3 kc nie wymaga, aby stan ten był zły, ale aby sytuacja życiowa najbliższego członka rodziny uległa znacznemu pogor ...

Więcej

Akty prawne

Zmiana ustawy kodeks cywilny

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o zmiani [...]

Kodeks postępowania cywilnego

USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. KODEK [...]

Emerytury i renty

USTAWA z dnia 17 grudnia 1998 r. o emery [...]


Przejdz na górę strony