23.08.2021

Nowa podstawa prawna dla roszczeń osób bliskich ciężko poszkodowanych...

Kilka dni temu w Dzienniku Ustaw RP opublikowano ustawę o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, która do Kodeksu cywilnego dodała nową podstawę prawną dla dochodzenia roszczeń przez bliskich ciężko p [...]

więcej

04.08.2021

PIDiPO przekazała stanowisko w przedmiocie uchwały Senatu RP do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach...

W dniu dzisiejszym nasza organizacja przekazała do sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach stanowisko w przedmiocie uchwały Senatu RP z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie usta [...]

więcej

20.07.2021

PIDiPO przekazała do Senatu RP uwagi do stanowiska PIU oraz do poprawek zgłoszonych przez Komisje...

Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych skierowała do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji stanowisko w przedmiocie uwag do ustawy o zmianie us [...]

więcej

Baza wiedzy Przystąp do Izby

Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych zaprasza do opiniowania „Wytycznych dotyczących likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych”

W związku z trwającymi publicznymi konsultacjami w sprawie „Wytycznych dotyczących likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych” przygotowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego, zapraszamy podmioty działające na rynku doradztwa i pośrednictwa odszkodowawczego do zgłaszania uwag do projektu.

Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych jako organizacja samorządu gospodarczego reprezentuje i chroni interesy gospodarcze jej członków, a jednym z elementów naszej działalności jest  opiniowanie regulacji odnoszących się do rynku doradztwa i pośrednictwa odszkodowawczego. Pismem z dnia 9.lipca 2014 r. Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego zwrócił się do zakładów ubezpieczeń oraz innych podmiotów związanych z rynkiem ubezpieczeniowym, w tym do Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych, z prośbą o przekazanie uwag do projektu „Wytycznych dotyczących likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych”.

Jak wskazano w treści wystąpienia, „konieczność wydania Wytycznych wynika z nieprawidłowości stwierdzonych w toku nadzoru oraz sygnalizowanych przez inne instytucje rynku ubezpieczeń, w tym Rzecznika Ubezpieczonych”. W piśmie zwrócono uwagę, że stwierdzone nieprawidłowości dotyczą w szczególności:

-nieterminowego wypłacania świadczeń,

-wypłacania świadczeń z uchybieniem zasady pełnego odszkodowania,

-uchybień w wypełnianiu obowiązków informacyjnych w toku likwidacji szkód,

-wadliwej organizacji procesu likwidacji szkód, a w szczególności jego niedostatecznej transparentności,

-niejasnych, niepełnych, nieaktualnych procedur wewnętrznych zakładów ubezpieczeń regulujących postępowanie likwidacyjne,

-niedostatecznej kontroli wewnętrznej w procesie likwidacji szkód,

-niedostatecznego nadzoru i kontroli zakładów ubezpieczeń nad podmiotami zewnętrznymi wykonującymi na rzecz tych zakładów czynności z zakresu likwidacji szkód,

-niedostatecznego nadzoru i kontroli ze strony organów zakładu ubezpieczeń nad procesem likwidacji szkód.

Mając na uwadze znaczenie Wytycznych dla całego rynku ubezpieczeniowego oraz podmiotów doradztwa i pośrednictwa odszkodowawczego, Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych, zaprasza do zgłaszania uwag także przedsiębiorców niezrzeszonych w naszej organizacji, mając jednocześnie nadzieję, że pozwoli to na wypracowanie jednolitego stanowiska w przedmiocie przedstawionej przez Komisję propozycji.

Tym samym, prosimy o przesyłanie pisemnych lub emailowych uwag, propozycji zmian oraz opinii, a także spostrzeżeń wynikających z zauważonych nieprawidłowości w bieżącej likwidacji szkód przez ubezpieczycieli na adres naszej siedziby, tj.:

Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych
al. Wiśniowa 47
53-126 Wrocław
 

lub na adres email: biuro@pidipo.pl do dnia 14.08.2014 r.

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt.

 

 

 

Publikacje

07.08.2018

Na początku był chaos…, ...

Dziesięciolecie funkcjonowania instytucji zadośćuczynienia z § 4 art. 446 k.c. przypadło n [...]

więcej

11.12.2017

To dopiero początek…, Ba...

To dopiero początek… Ostatnio na rynku ubezpieczeniowym sporo się dzieje. Oczywiście n [...]

więcej

09.01.2017

Kto może najwięcej zapłacić za...

Podwyżki cen ubezpieczeń komunikacyjnych są niedogodnością dla każdego, kto odczuł je jako [...]

więcej

Studium przypadków

Poważne obrażenia ciała skutkiem wy...

W połowie 2009 r., do Kancelarii Codex z Rzeszowa zgłosiła się młoda, 20-letnia kobieta. Poszkodowana zimą 2008 r. uległa wypadkowi komunikacyjnemu. Była kierowcą sa ...

Więcej

Orzecznictwo

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 13 lipca ...

Sprawca wypadku komunikacyjnego, wobec którego zastosowano środek karny polegający na obowiązku naprawienia szkody (art. 46 § 1 w związku z art. 39 pkt 5 k.k.), m ...

Więcej

Akty prawne

Kodeks karny

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks k [...]

Kodeks postępowania cywilnego

USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. KODEK [...]

Zmiana ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po roz [...]


Przejdz na górę strony