28.07.2022

Nowe Rekomendacje KNF – komentarz Prezes Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych...

W najnowszej publikacji portalu prawo.pl zacytowano wypowiedzi Magdaleny Rok-Konopy - Prezes Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych odnoszące się do nowych Rekomendacji KNF dotycz [...]

więcej

08.07.2022

Komentarz PIDIPO w portalu Interia.pl w publikacji z 8 lipca 2022...

Portal Interia.pl w publikacji red. Irminy Brachacz cytuje informacje przekazane przez Alberta Demidowskiego - Wiceprezesa Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych. Artykuł opis [...]

więcej

03.06.2022

Spór o nowe rekomendacje KNF...

W toczących się pracach dotyczących nowych rekomendacji w sprawie likwidacji szkód komunikacyjnych trwa wymiana argumentów pomiędzy ubezpieczycielami, a pełnomocnikami poszkodowanych i warsztata [...]

więcej

Baza wiedzy Przystąp do Izby

Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych zaprasza do opiniowania „Wytycznych dotyczących likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych”

W związku z trwającymi publicznymi konsultacjami w sprawie „Wytycznych dotyczących likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych” przygotowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego, zapraszamy podmioty działające na rynku doradztwa i pośrednictwa odszkodowawczego do zgłaszania uwag do projektu.

Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych jako organizacja samorządu gospodarczego reprezentuje i chroni interesy gospodarcze jej członków, a jednym z elementów naszej działalności jest  opiniowanie regulacji odnoszących się do rynku doradztwa i pośrednictwa odszkodowawczego. Pismem z dnia 9.lipca 2014 r. Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego zwrócił się do zakładów ubezpieczeń oraz innych podmiotów związanych z rynkiem ubezpieczeniowym, w tym do Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych, z prośbą o przekazanie uwag do projektu „Wytycznych dotyczących likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych”.

Jak wskazano w treści wystąpienia, „konieczność wydania Wytycznych wynika z nieprawidłowości stwierdzonych w toku nadzoru oraz sygnalizowanych przez inne instytucje rynku ubezpieczeń, w tym Rzecznika Ubezpieczonych”. W piśmie zwrócono uwagę, że stwierdzone nieprawidłowości dotyczą w szczególności:

-nieterminowego wypłacania świadczeń,

-wypłacania świadczeń z uchybieniem zasady pełnego odszkodowania,

-uchybień w wypełnianiu obowiązków informacyjnych w toku likwidacji szkód,

-wadliwej organizacji procesu likwidacji szkód, a w szczególności jego niedostatecznej transparentności,

-niejasnych, niepełnych, nieaktualnych procedur wewnętrznych zakładów ubezpieczeń regulujących postępowanie likwidacyjne,

-niedostatecznej kontroli wewnętrznej w procesie likwidacji szkód,

-niedostatecznego nadzoru i kontroli zakładów ubezpieczeń nad podmiotami zewnętrznymi wykonującymi na rzecz tych zakładów czynności z zakresu likwidacji szkód,

-niedostatecznego nadzoru i kontroli ze strony organów zakładu ubezpieczeń nad procesem likwidacji szkód.

Mając na uwadze znaczenie Wytycznych dla całego rynku ubezpieczeniowego oraz podmiotów doradztwa i pośrednictwa odszkodowawczego, Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych, zaprasza do zgłaszania uwag także przedsiębiorców niezrzeszonych w naszej organizacji, mając jednocześnie nadzieję, że pozwoli to na wypracowanie jednolitego stanowiska w przedmiocie przedstawionej przez Komisję propozycji.

Tym samym, prosimy o przesyłanie pisemnych lub emailowych uwag, propozycji zmian oraz opinii, a także spostrzeżeń wynikających z zauważonych nieprawidłowości w bieżącej likwidacji szkód przez ubezpieczycieli na adres naszej siedziby, tj.:

Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych
al. Wiśniowa 47
53-126 Wrocław
 

lub na adres email: biuro@pidipo.pl do dnia 14.08.2014 r.

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt.

 

 

 

Publikacje

12.04.2022

„Jeszcze w zielone gramy … ” B...

„Jeszcze w zielone gramy…” Nie mam wątpliwości, że rynek prawniczy zyskał na zjawisku [...]

więcej

07.08.2018

Na początku był chaos…, ...

Dziesięciolecie funkcjonowania instytucji zadośćuczynienia z § 4 art. 446 k.c. przypadło n [...]

więcej

11.12.2017

To dopiero początek…, Ba...

To dopiero początek… Ostatnio na rynku ubezpieczeniowym sporo się dzieje. Oczywiście n [...]

więcej

Studium przypadków

Odszkodowanie za uraz kręgosłupa...

Tylko 25 000 zł zaproponował pierwotnie zakład ubezpieczeń InterRisk poszkodowanemu, który w wyniku wypadku komunikacyjnego doznał urazu kręgosłupa, czego następstwe ...

Więcej

Orzecznictwo

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dn...

Posługiwać się jedynie tabelami procentowego uszczerbku na zdrowiu i stawkami za każdy procent trwałego uszczerbku dla rozstrzygnięcia zasadności roszczenia o z ...

Więcej

Akty prawne

Kodeks karny

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks k [...]

Kodeks cywilny

USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks [...]

Nadzór ubezpieczeniowy i Rzecznik Ubezpieczonych

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze [...]


Przejdz na górę strony