20.07.2021

PIDiPO przekazała do Senatu RP uwagi do stanowiska PIU oraz do poprawek zgłoszonych przez Komisje...

Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych skierowała do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji stanowisko w przedmiocie uwag do ustawy o zmianie us [...]

więcej

12.05.2021

Szansa na zwolnienie z podatku odsetek od odszkodowań?...

Rzecznik Praw Obywatelskich poinformował na swojej stronie internetowej o wniosku skierowanym do Ministra Finansów w sprawie kwalifikacji podatkowej odsetek wypłacanych za opóźnienie, w sytuacji [...]

więcej

26.04.2021

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wystąpił z inicjatywą ustawodawczą w sprawie zadośćuczynienia dla bliskich najciężej poszkodowanych...

Na stronie internetowej prezydent.pl poinformowano o skierowaniu przez Prezydenta do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny. Projekt zmian przewiduje dodanie w Kodeksie cywilnym [...]

więcej

Baza wiedzy Przystąp do Izby

PIDIPO szkoli swoich członków i wybiera władze II kadencji

Dnia 19 maja 2014 r. we Wrocławiu odbyły się wybory II kadencji władz Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych.  Posiedzenia: delegatów i wyborcze były poprzedzone szkoleniem dotyczącym zmian wprowadzanych w prawie konsumenckim, wynikających z dostosowania do dyrektywy UE. Otwierając spotkanie Prezes Izby podkreślił wagę ochrony konsumentów dla przedsiębiorców z branży doradztwa odszkodowawczego i przypomniał działania w tym zakresie skierowane przez Izbę nie tylko do ubezpieczycieli, ale i samych kancelarii odszkodowawczych. Za najważniejsze z nich uznał akcję kontroli wzorców umownych stosowanych przez doradców odszkodowawczych i masową wysyłkę zawiadomień do Prezesa UOKiK, zmierzającą do ochrony interesów konsumentów, którzy utracili bliskich przed 03 sierpnia 2008 r.  Szkolenie przeprowadziła dyrektor Biura Izby mec. Justyna Halaś. Obok wyraźnych zmian, takich jak wydłużenie terminu na odstąpienie umowy do 14 dni od jej zawarcia wiele uwagi poświęcono obowiązkom informacyjnym oraz kwestii rozliczenia kosztów przedsiębiorcy w przypadku odstąpienia konsumenta od umowy. Prace parlamentarne nad ustawą nie zostały jeszcze zakończone, niemniej jednak przedsiębiorcy zrzeszeni w PIDiPO uzyskali informacje, które pozwolą na wcześniejsze przygotowanie się do implementacji  w swojej działalności projektowanych zmian i wyznaczanie wysokich standardów na rynku odszkodowawczym.

Zdając relację z upływającej kadencji prezes zarządu Bartłomiej Krupa wskazał, że największym niezrealizowanym jeszcze wyzwaniem jest upowszechnienie przynależności do Izby, dodając jednakże, iż sytuacja ta ulega systematycznie zmianie. Z kolei do największych sukcesów zaliczył aktywny udział w dyskusji o regulacjach prawnych, zapewnienie członkom izby ubezpieczenia OC oraz inicjatywy związane z ochroną konsumentów. W jego ocenie głównym osiągnięciem PIDiPO było jednak zbudowanie i propagowanie spójnego przekazu kształtującego pozytywny obraz doradztwa odszkodowawczego, jako profesjonalnej działalności przynoszącej pozytywne skutki dla poszkodowanych i szeroko rozumianego rynku ubezpieczeniowego.

Wybrani przez zgromadzonych członków Izby Delegaci powierzyli kierowanie Izbą przez kolejne 4 lata Zarządowi w dotychczasowym składzie, do którego wchodzą Bartłomiej Krupa związany z Votum, jako prezes zarządu oraz wiceprezesi zarządu: Krzysztof Najda reprezentujący Codex oraz Krzysztof Dribczak na co dzień współzarządzający DRB. Zarząd w swoich planach na II kadencję zwraca uwagę na podnoszenie kompetencji członków Izby i aktywne wpływanie na politykę ubezpieczycieli m.in. poprzez propagowanie pozasądowych form rozstrzygania sporów.

Publikacje

07.08.2018

Na początku był chaos…, ...

Dziesięciolecie funkcjonowania instytucji zadośćuczynienia z § 4 art. 446 k.c. przypadło n [...]

więcej

11.12.2017

To dopiero początek…, Ba...

To dopiero początek… Ostatnio na rynku ubezpieczeniowym sporo się dzieje. Oczywiście n [...]

więcej

09.01.2017

Kto może najwięcej zapłacić za...

Podwyżki cen ubezpieczeń komunikacyjnych są niedogodnością dla każdego, kto odczuł je jako [...]

więcej

Studium przypadków

2,4 mln zł odszkodowania za wypadek...

Sąd Apelacyjny w Katowicach prawomocnymi wyrokami z dnia 7 maja 2013 r. oraz z dnia 11.06.2014 r., przyznał na rzecz poszkodowanej rodziny odszkodowanie w łącznej wy ...

Więcej

Orzecznictwo

Niezabezpieczona koleina...

Wyrok Sądu Rejonowego w Zgorzelcu Wydział I Cywilny z dnia 04.04.2013 r., sygn. akt I C 833/12 źródło: www.ms.gov.pl Sprawa rozpatrywana przez sąd dotyczyła ro ...

Więcej

Akty prawne

Emerytury i renty

USTAWA z dnia 17 grudnia 1998 r. o emery [...]

Kodeks cywilny

USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks [...]

Ubezpieczenia obowiązkowe

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpiec [...]


Przejdz na górę strony