23.08.2021

Nowa podstawa prawna dla roszczeń osób bliskich ciężko poszkodowanych...

Kilka dni temu w Dzienniku Ustaw RP opublikowano ustawę o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, która do Kodeksu cywilnego dodała nową podstawę prawną dla dochodzenia roszczeń przez bliskich ciężko p [...]

więcej

04.08.2021

PIDiPO przekazała stanowisko w przedmiocie uchwały Senatu RP do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach...

W dniu dzisiejszym nasza organizacja przekazała do sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach stanowisko w przedmiocie uchwały Senatu RP z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie usta [...]

więcej

20.07.2021

PIDiPO przekazała do Senatu RP uwagi do stanowiska PIU oraz do poprawek zgłoszonych przez Komisje...

Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych skierowała do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji stanowisko w przedmiocie uwag do ustawy o zmianie us [...]

więcej

Baza wiedzy Przystąp do Izby

Stanowisko PIDiPO w sprawie publikacji Polska The Times o „łowcach dusz”

Przedstawiamy stanowisko PIDiPO przesłane do redaktora naczelnego dziennika Polska The Times, w którym ukazał się artykuł zatytułowany Łowcy dusz dzwonią i proszą o nazwiska ofiar wypadków. „To zwykłe hieny bez zasad”. Wyrażamy nadzieję, że podejmowanie takiej aktywności będzie wpływało na kształtowanie pełnego obrazu doradztwa i pośrednictwa odszkodowawczego, a osobom zawodowo związanym z naszą branżą będzie przypominało, że świadczenie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach jest czynnością, która przysparza powodów do dumy z wykonywania potrzebnej i ważnej społecznie pracy.

Szanowni Państwo,

w związku z publikacją w dzienniku Polska The Times artykułu „Łowcy dusz dzwonią i proszą o nazwiska ofiar wypadków. To zwykłe hieny bez zasad” autorstwa Ewy Drzazgi, Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych reprezentująca podmioty działające na rynku usług odszkodowawczych, wyraża zaniepokojenie sposobem przedstawienia działalności odszkodowawczej na stronie internetowej Państwa dziennika.

Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych jest organizacją samorządu gospodarczego zrzeszającą podmioty prowadzące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej działalność gospodarczą w zakresie doradztwa i pośrednictwa odszkodowawczego. Jednym ze statutowych zadań naszej organizacji jest ustanawianie i promowanie dobrych praktyk wśród członków Izby i innych przedsiębiorców z branży doradztwa i pośrednictwa odszkodowawczego.  Lektura artykułu, w którym przedstawiacie Państwo rynek usług odszkodowawczych wskazuje, że podmioty działające w branży postępują nachalnie, wykorzystując emocje towarzyszące osobom poszkodowanym lub ich bliskim, a także pobierają wynagrodzenie niezależnie od efektów swojej pracy. Taki sposób przedstawienia informacji narusza, w ocenie naszej organizacji, przepisy obowiązującego prawa w zakresie, w jakim nakazują one dziennikarzowi wykazanie się szczególną starannością i rzetelnością przy zbieraniu i wykorzystaniu materiałów prasowych, zwłaszcza z uwzględnieniem weryfikacji uzyskanych informacji. Już sam tytuł nawiązujący w oczywisty sposób do tzw. afery łódzkiej skutkuje nieusprawiedliwionym sugerowaniem przestępczego, a co najmniej nagannego charakteru działalności odszkodowawczej. Jest to ocena krzywdząca dla setek przedsiębiorców, którzy umożliwiają poszkodowanym reprezentację w sporach z zakładami ubezpieczeń, które niejednokrotnie dopuszczają się nadużywania dominującej pozycji. Tym samym działalność ta w znacznym stopniu wpływa na poprawę praworządności na rynku ubezpieczeniowym, zapewniając konsumentom możliwość skutecznej realizacji swoich praw.

Na rynku odszkodowawczym działa duża ilość podmiotów oferujących usługi polegające na pośrednictwie i doradztwie odszkodowawczym. Ich zadaniem jest pomoc osobom poszkodowanym w dochodzeniu należnych im roszczeń. Dominującą formą pozyskiwania odbiorców usług jest bezpośredni kontakt pozwalający na przedstawienie oferty przez przedsiębiorcę, a także wstępną ocenę zgromadzonych dokumentów. Telemarketing jest jedną z form sprzedaży usług doradców odszkodowawczych, o których istnieniu niektórzy poszkodowani w ogóle nie wiedzą. Podobnie jak nie wiedzą o możliwości dochodzenia należnych im roszczeń. W przedstawionej publikacji zaprezentowano wyłącznie jednostronne relacje związane z branżą doradztwa odszkodowawczego sugerując również, że celem zaoferowania usługi w krótkim czasie od powstania szkody jest wykorzystanie emocji poszkodowanego. Tymczasem to właśnie w okresie następującym bezpośrednio po wypadku, jego konsekwencje finansowe mogą być najbardziej odczuwalne, a uzyskane świadczenia odszkodowawcze mogą w największym stopniu spełnić swoją kompensacyjną funkcję. Jakkolwiek Izba nie akceptuje wykonywania pośrednictwa w sposób, który godziłby w dobra osobiste osób poszkodowanych, to jednak trudno uznać za taką kontakt telefoniczny służący przedstawieniu oferty przez przedsiębiorcę. Oczywiście Izba nie dysponuje szczegółowymi informacjami na temat przebiegu tego kontaktu w opisywanym przypadku, jednak przedstawienie działalności podmiotów działających na rynku odszkodowawczym w sposób opisany w artykule, a zatem wyłącznie przez pryzmat jednostronnej relacji, powoduje wyłącznie negatywne konotacje.

Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych pragnie ponadto odnieść się do przedstawionych w artykule informacji dotyczących wysokości wynagrodzenia pobieranego przez firmy odszkodowawcze w związku z prowadzeniem sprawy. Otóż, w pierwszej kolejności należy wskazać, że zdecydowana większość podmiotów działających na rynku stosuje model wynagradzania success fee, polegający na zapewnieniu poszkodowanemu przyjęcia sprawy bez ponoszenia żadnych wstępnych kosztów. Przedsiębiorca działający w takim modelu otrzymuje wynagrodzenie dopiero od efektu swojej pracy. W przypadku, gdy ostatecznie nie uzyska świadczeń na rzecz swojego zleceniodawcy, prowadzi sprawę na własne ryzyko i nie pobierze także wynagrodzenia, pomimo podjęcia czynności związanych z dochodzeniem odszkodowania.

Zaprezentowany w omawianym artykule sposób przedstawienia informacji, bez wskazania obiektywnych danych oraz próby weryfikacji przedstawionych informacji, godzi w istotę działalności dziennikarskiej, a tym samym jest sprzeczne z zasadami etyki, które nakazują w działalności publikacyjnej bazować  na informacjach zrównoważonych i dokładnych, tak by odbiorca mógł odróżnić fakty od przypuszczeń i plotek, a także przedstawiać je we właściwym kontekście i opierać się na wiarygodnych i możliwie wielostronnych źródłach, czego w komentowanym artykule z pewnością zabrakło.

 

PIDIPO szkoli swoich członków i wybiera władze II kadencji

Dnia 19 maja 2014 r. we Wrocławiu odbyły się wybory II kadencji władz Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych.  Posiedzenia: delegatów i wyborcze były poprzedzone szkoleniem dotyczącym zmian wprowadzanych w prawie konsumenckim, wynikających z dostosowania do dyrektywy UE. Otwierając spotkanie Prezes Izby podkreślił wagę ochrony konsumentów dla przedsiębiorców z branży doradztwa odszkodowawczego i przypomniał działania w tym zakresie skierowane przez Izbę nie tylko do ubezpieczycieli, ale i samych kancelarii odszkodowawczych. Za najważniejsze z nich uznał akcję kontroli wzorców umownych stosowanych przez doradców odszkodowawczych i masową wysyłkę zawiadomień do Prezesa UOKiK, zmierzającą do ochrony interesów konsumentów, którzy utracili bliskich przed 03 sierpnia 2008 r.  Szkolenie przeprowadziła dyrektor Biura Izby mec. Justyna Halaś. Obok wyraźnych zmian, takich jak wydłużenie terminu na odstąpienie umowy do 14 dni od jej zawarcia wiele uwagi poświęcono obowiązkom informacyjnym oraz kwestii rozliczenia kosztów przedsiębiorcy w przypadku odstąpienia konsumenta od umowy. Prace parlamentarne nad ustawą nie zostały jeszcze zakończone, niemniej jednak przedsiębiorcy zrzeszeni w PIDiPO uzyskali informacje, które pozwolą na wcześniejsze przygotowanie się do implementacji  w swojej działalności projektowanych zmian i wyznaczanie wysokich standardów na rynku odszkodowawczym.

Zdając relację z upływającej kadencji prezes zarządu Bartłomiej Krupa wskazał, że największym niezrealizowanym jeszcze wyzwaniem jest upowszechnienie przynależności do Izby, dodając jednakże, iż sytuacja ta ulega systematycznie zmianie. Z kolei do największych sukcesów zaliczył aktywny udział w dyskusji o regulacjach prawnych, zapewnienie członkom izby ubezpieczenia OC oraz inicjatywy związane z ochroną konsumentów. W jego ocenie głównym osiągnięciem PIDiPO było jednak zbudowanie i propagowanie spójnego przekazu kształtującego pozytywny obraz doradztwa odszkodowawczego, jako profesjonalnej działalności przynoszącej pozytywne skutki dla poszkodowanych i szeroko rozumianego rynku ubezpieczeniowego.

Wybrani przez zgromadzonych członków Izby Delegaci powierzyli kierowanie Izbą przez kolejne 4 lata Zarządowi w dotychczasowym składzie, do którego wchodzą Bartłomiej Krupa związany z Votum, jako prezes zarządu oraz wiceprezesi zarządu: Krzysztof Najda reprezentujący Codex oraz Krzysztof Dribczak na co dzień współzarządzający DRB. Zarząd w swoich planach na II kadencję zwraca uwagę na podnoszenie kompetencji członków Izby i aktywne wpływanie na politykę ubezpieczycieli m.in. poprzez propagowanie pozasądowych form rozstrzygania sporów.

Dziennik Gazeta Prawna informuje o działaniach PIDiPO względem UFG

Dnia 06.05.2014 r. w obszernej publikacji „Spór o interpretację uchwały Sądu Najwyższego. Będą skargi do resortu” autorstwa Joanny Kowalskiej DGP poinformował o inicjatywie członków PIDiPO będącej reakcją na praktykę Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. UFG pomimo treści Uchwały Sądu Najwyższego dnia 29 października 2013 r., (sygn. III CZP 50/13) wciąż przyjmuje krótszy, 3-letni, termin przedawnienia w szkodach spowodowanych przez nieustalonych sprawców.

Jak relacjonuje DGP, resort finansów deklaruje, że w razie stwierdzenia, iż zadania Funduszu są wykonywane z naruszeniem prawa, można spodziewać się interwencji. Fundusz odpiera zarzuty, jednakże ich zasadność potwierdzają eksperci z Biura Rzecznika Ubezpieczonych oraz znawca prawa ubezpieczeniowego – prof. Marcin Orlicki, który twierdzi, że próby odczytania uchwały w sposób odmienny od jej sensu są skazane na niepowodzenie

Publikacje

07.08.2018

Na początku był chaos…, ...

Dziesięciolecie funkcjonowania instytucji zadośćuczynienia z § 4 art. 446 k.c. przypadło n [...]

więcej

11.12.2017

To dopiero początek…, Ba...

To dopiero początek… Ostatnio na rynku ubezpieczeniowym sporo się dzieje. Oczywiście n [...]

więcej

09.01.2017

Kto może najwięcej zapłacić za...

Podwyżki cen ubezpieczeń komunikacyjnych są niedogodnością dla każdego, kto odczuł je jako [...]

więcej

Studium przypadków

Szkoda na osobie 8-latka...

Dnia 12.06.2002 r. doszło do wypadku, w którym kierujący autobusem najechał na sznurek przymocowany do rowerów stojących po obu stronach jezdni, w wyniku czego siedz ...

Więcej

Orzecznictwo

Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywil...

Stopień uszczerbku na zdrowiu nie może być przyjmowany jako jedyna przesłanka ustalenia wysokości zadośćuczynienia z tytułu trwałego inwalidztwa spowodowanego wypadk ...

Więcej

Akty prawne

Emerytury i renty

USTAWA z dnia 17 grudnia 1998 r. o emery [...]

Ubezpieczenie społeczne

USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o [...]

Kodeks karny

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks k [...]


Przejdz na górę strony