23.08.2021

Nowa podstawa prawna dla roszczeń osób bliskich ciężko poszkodowanych...

Kilka dni temu w Dzienniku Ustaw RP opublikowano ustawę o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, która do Kodeksu cywilnego dodała nową podstawę prawną dla dochodzenia roszczeń przez bliskich ciężko p [...]

więcej

04.08.2021

PIDiPO przekazała stanowisko w przedmiocie uchwały Senatu RP do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach...

W dniu dzisiejszym nasza organizacja przekazała do sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach stanowisko w przedmiocie uchwały Senatu RP z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie usta [...]

więcej

20.07.2021

PIDiPO przekazała do Senatu RP uwagi do stanowiska PIU oraz do poprawek zgłoszonych przez Komisje...

Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych skierowała do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji stanowisko w przedmiocie uwag do ustawy o zmianie us [...]

więcej

Baza wiedzy Przystąp do Izby

Auxilia ukarana przez UOKiK za wprowadzanie konsumentów w błąd

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na Auxilię sp. z o.o. karę w wysokości 14 tys. zł za stosowanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Postępowanie zostało wszczęte z urzędu na skutek zawiadomień pochodzących m.in. od Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych. Zakwestionowana praktyka polegała na reklamowaniu usług świadczonych przez przedsiębiorcę za pomocą haseł o treści: „o 70 % wyższe odszkodowania niż u konkurencji” oraz „97,7 % wygranych spraw”. UOKIK stwierdził, że podane wartości zostały obliczone na podstawie nierzetelnych danych.

Jak wynika z uzasadnienia decyzji Auxilia, broniąc rzetelności twierdzenia „97,7 % wygranych spraw”, wskazywała, iż nieuwzględnienie w statystykach postępowań przedsądowych wynikało z oceny, że „Spółka nie dysponuje na tym etapie żadnym narzędziem bezpośredniej presji prawnej, ani nie ma bezpośredniego wpływu na autonomiczną decyzje odpowiedzialnego za szkodę”. UOKiK nie przyjął tej argumentacji, tym bardziej, że z danych pochodzących od ukaranej Auxilii wynika, że „zdecydowana mniejszość spraw prowadzonych przez Spółkę trafia na drogę postępowania sądowego” (podkreślenie – PIDiPO). W decyzji wskazano również na powszechną wiedzę o tym, że zakłady ubezpieczeń są raczej skłonne odmawiać wypłaty odszkodowania lub zaniżać jego wysokość, a postępowanie może mieć charakter sporny również na etapie przedsądowym.

Odnosząc się do hasła „o 70 % wyższe odszkodowania niż u konkurencji” Prezes UOKiK uznał, że sposób doboru danych był nierzetelny, były one nieaktualne, a zakres podmiotowy pojęcia „konkurencja” został ograniczony w nieuzasadniony sposób. Tymczasem zdaniem Auxilii poza dwiema przyjętymi do porównania spółkami notowanymi na giełdzie „pozostałe podmioty, mające znikomy udział w rynku, nie są zresztą znaczącą konkurencją dla Spółki i ich oddziaływanie na Spółkę jest pomijalne”. Warto przypomnieć, że jak wynika z komunikatu prasowego ukaranego podmiotu, trafia do niego miesięcznie około 65 spraw, a według statystyk przytoczonych w raporcie stowarzyszenia PROMOTOR, uznawanych za miarodajne przez samego ukaranego przedsiębiorcę, udział Auxilii w rynku kancelarii odszkodowawczych wynosił w 2009 roku 1% . Bez względu jednak na inne wątpliwości, samo porównywanie wysokości uzyskiwanych odszkodowań Prezes UOKiK uznał za niewłaściwe, kwestionując jego wiarygodność. Wskazano, że  każda sprawa ma indywidualnych charakter, a sugerowanie, że Auxilia sp. z o.o. uzyska odszkodowanie o 70 % wyższe niż w przypadku skorzystania z usług każdego innego podmiotu, jest nierzetelnym komunikatem, który wprowadza konsumentów w błąd, mogąc wpływać na ich wybory rynkowe. Zdaniem Prezesa UOKiK, praktyka Spółki godziła w podstawowe prawo konsumentów do rzetelnej i prawdziwej informacji, której można oczekiwać od przekazu reklamowego.

Jak wynika z uzasadnienia decyzji, Auxilia deklarowała gotowość zmiany haseł poprzez doprecyzowanie i odesłania w „gwiazdkach”, niemniej jednak Prezes UOKiK uznał, że nie doprowadzi to do usunięcia powstałych już skutków naruszenia prawa przez Auxilię, a nadto ich zatwierdzenie prowadziłoby do zaangażowania organu w walkę konkurencyjną. Decyzja nie jest prawomocna, a Auxilia odwołała się od niej do sądu.

Na stronie internetowej Auxilii wciąż można znaleźć slogan: „o 70 % wyższe odszkodowania niż u konkurencji”, a w zakładce z „dekalogiem” firmy wpis: „Nasi Klienci nie znajdą w dokumentach żadnych podstępnych zapisów ani niejasności, nad którymi musieliby się dłużej zastanawiać. Wszystko jest przejrzyste, uczciwe i rzetelne.”

Publikacje

07.08.2018

Na początku był chaos…, ...

Dziesięciolecie funkcjonowania instytucji zadośćuczynienia z § 4 art. 446 k.c. przypadło n [...]

więcej

11.12.2017

To dopiero początek…, Ba...

To dopiero początek… Ostatnio na rynku ubezpieczeniowym sporo się dzieje. Oczywiście n [...]

więcej

09.01.2017

Kto może najwięcej zapłacić za...

Podwyżki cen ubezpieczeń komunikacyjnych są niedogodnością dla każdego, kto odczuł je jako [...]

więcej

Studium przypadków

Doradca uzyskał odszkodowanie pomim...

W dniu 5 października 2009 r. miał miejsce wypadek, na skutek którego poszkodowana doznała ciężkich obrażeń ciała w postaci złamania kości skroniowo – potylicznej l ...

Więcej

Orzecznictwo

Niezabezpieczona koleina...

Wyrok Sądu Rejonowego w Zgorzelcu Wydział I Cywilny z dnia 04.04.2013 r., sygn. akt I C 833/12 źródło: www.ms.gov.pl Sprawa rozpatrywana przez sąd dotyczyła ro ...

Więcej

Akty prawne

Kodeks cywilny

USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks [...]

Kodeks postępowania cywilnego

USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. KODEK [...]

Świadczenia pieniężne

USTAWA z dnia 25 czerwca 1999 r. o świad [...]


Przejdz na górę strony