23.08.2021

Nowa podstawa prawna dla roszczeń osób bliskich ciężko poszkodowanych...

Kilka dni temu w Dzienniku Ustaw RP opublikowano ustawę o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, która do Kodeksu cywilnego dodała nową podstawę prawną dla dochodzenia roszczeń przez bliskich ciężko p [...]

więcej

04.08.2021

PIDiPO przekazała stanowisko w przedmiocie uchwały Senatu RP do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach...

W dniu dzisiejszym nasza organizacja przekazała do sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach stanowisko w przedmiocie uchwały Senatu RP z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie usta [...]

więcej

20.07.2021

PIDiPO przekazała do Senatu RP uwagi do stanowiska PIU oraz do poprawek zgłoszonych przez Komisje...

Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych skierowała do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji stanowisko w przedmiocie uwag do ustawy o zmianie us [...]

więcej

Baza wiedzy Przystąp do Izby

Szkody osobowe – dokumentacja medyczna, zaproszenie na konferencję z rabatem dla członków PIDIPO

W dniu 9 czerwca br. w Warszawie w ramach cyklu Insurance Meeting Point odbędzie się konferencja poświęcona zagadnieniu dokumentacji medycznej w szkodach osobowych. Tematykę związaną z istotą dokumentacji medycznej, jej znaczeniem w procesie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych i charakterem prawnym przedstawią uznani eksperci rynku ubezpieczeniowego. Jednym z prelegentów będzie dyrektor Biura Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych, mec. Justyna Halaś, która omówi problematykę związaną z dokumentacją medyczną w postępowaniu odszkodowawczym.

Podczas konferencji zostaną ponadto przedstawione zagadnienia związane z aspektami formalno–prawnymi w ubezpieczeniach osobowych, w tym z uwzględnieniem zasad związanych z prowadzaniem prawidłowej dokumentacji medycznej przez lekarzy oraz jej rolą w ocenie ryzyka w ubezpieczeniach osobowych. Dodatkowo w ramach konferencji zostanie zaprezentowana tematyka związana z rolą dokumentacji medycznej w sądowym procesie o naprawienie szkody na osobie, a także zagadnienie fraudów w szkodach osobowych i roszczeniach z ubezpieczeń na życie oraz rola i rodzaje dokumentacji medycznej wykorzystywanej w procesie likwidacji szkód osobowych.

Szczegóły dotyczące konferencji znajdują się na stronie organizatora:

http://insurancemeetingpoint.com/konf/2014_osobowe_dokumentacja.html

Specjalnie dla członków Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych Insurance Meeting Point przewidziało dodatkowy 20% rabat!

Auxilia ukarana przez UOKiK za wprowadzanie konsumentów w błąd

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na Auxilię sp. z o.o. karę w wysokości 14 tys. zł za stosowanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Postępowanie zostało wszczęte z urzędu na skutek zawiadomień pochodzących m.in. od Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych. Zakwestionowana praktyka polegała na reklamowaniu usług świadczonych przez przedsiębiorcę za pomocą haseł o treści: „o 70 % wyższe odszkodowania niż u konkurencji” oraz „97,7 % wygranych spraw”. UOKIK stwierdził, że podane wartości zostały obliczone na podstawie nierzetelnych danych.

Jak wynika z uzasadnienia decyzji Auxilia, broniąc rzetelności twierdzenia „97,7 % wygranych spraw”, wskazywała, iż nieuwzględnienie w statystykach postępowań przedsądowych wynikało z oceny, że „Spółka nie dysponuje na tym etapie żadnym narzędziem bezpośredniej presji prawnej, ani nie ma bezpośredniego wpływu na autonomiczną decyzje odpowiedzialnego za szkodę”. UOKiK nie przyjął tej argumentacji, tym bardziej, że z danych pochodzących od ukaranej Auxilii wynika, że „zdecydowana mniejszość spraw prowadzonych przez Spółkę trafia na drogę postępowania sądowego” (podkreślenie – PIDiPO). W decyzji wskazano również na powszechną wiedzę o tym, że zakłady ubezpieczeń są raczej skłonne odmawiać wypłaty odszkodowania lub zaniżać jego wysokość, a postępowanie może mieć charakter sporny również na etapie przedsądowym.

Odnosząc się do hasła „o 70 % wyższe odszkodowania niż u konkurencji” Prezes UOKiK uznał, że sposób doboru danych był nierzetelny, były one nieaktualne, a zakres podmiotowy pojęcia „konkurencja” został ograniczony w nieuzasadniony sposób. Tymczasem zdaniem Auxilii poza dwiema przyjętymi do porównania spółkami notowanymi na giełdzie „pozostałe podmioty, mające znikomy udział w rynku, nie są zresztą znaczącą konkurencją dla Spółki i ich oddziaływanie na Spółkę jest pomijalne”. Warto przypomnieć, że jak wynika z komunikatu prasowego ukaranego podmiotu, trafia do niego miesięcznie około 65 spraw, a według statystyk przytoczonych w raporcie stowarzyszenia PROMOTOR, uznawanych za miarodajne przez samego ukaranego przedsiębiorcę, udział Auxilii w rynku kancelarii odszkodowawczych wynosił w 2009 roku 1% . Bez względu jednak na inne wątpliwości, samo porównywanie wysokości uzyskiwanych odszkodowań Prezes UOKiK uznał za niewłaściwe, kwestionując jego wiarygodność. Wskazano, że  każda sprawa ma indywidualnych charakter, a sugerowanie, że Auxilia sp. z o.o. uzyska odszkodowanie o 70 % wyższe niż w przypadku skorzystania z usług każdego innego podmiotu, jest nierzetelnym komunikatem, który wprowadza konsumentów w błąd, mogąc wpływać na ich wybory rynkowe. Zdaniem Prezesa UOKiK, praktyka Spółki godziła w podstawowe prawo konsumentów do rzetelnej i prawdziwej informacji, której można oczekiwać od przekazu reklamowego.

Jak wynika z uzasadnienia decyzji, Auxilia deklarowała gotowość zmiany haseł poprzez doprecyzowanie i odesłania w „gwiazdkach”, niemniej jednak Prezes UOKiK uznał, że nie doprowadzi to do usunięcia powstałych już skutków naruszenia prawa przez Auxilię, a nadto ich zatwierdzenie prowadziłoby do zaangażowania organu w walkę konkurencyjną. Decyzja nie jest prawomocna, a Auxilia odwołała się od niej do sądu.

Na stronie internetowej Auxilii wciąż można znaleźć slogan: „o 70 % wyższe odszkodowania niż u konkurencji”, a w zakładce z „dekalogiem” firmy wpis: „Nasi Klienci nie znajdą w dokumentach żadnych podstępnych zapisów ani niejasności, nad którymi musieliby się dłużej zastanawiać. Wszystko jest przejrzyste, uczciwe i rzetelne.”

Członkowie PIDiPO będą interweniowali u Ministra Finansów w sprawie nieprawidłowości w działaniu UFG

Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych na podstawie analizy rozstrzygnięć Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego wydanych po publikacji uzasadnienia uchwały Sądu Najwyższego  z dnia 29 października 2013 r. (sygn. III CZP 50/13) stwierdza, że zakwestionowana przez Rzecznika Ubezpieczonych praktyka Funduszu nie uległa zmianie w związku z uchwałą, w której Sąd Najwyższy wskazał, iż: „Roszczenie pokrzywdzonego o naprawienie szkody, wynikłej ze zbrodni lub występku, wyrządzonej w okolicznościach uzasadniających odpowiedzialność cywilną posiadacza pojazdu mechanicznego lub kierującego pojazdem mechanicznym, których tożsamości nie ustalono (art. 98 ust. 1 pkt 1 i 2 w związku z art. 109a ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, jedn. tekst: Dz.U. z 2013 r., poz. 392 ze zm.), przedawnia się na podstawie art. 442 [1] § 2 k.c.”

Należy przypomnieć uzasadnienie stanowiska Sądu Najwyższego, który podkreślił, iż pogląd prezentowany przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny „zgodnie z którym niemożność ustalenia osoby sprawcy wypadku komunikacyjnego wyłącza możliwość przypisania mu przestępstwa i w konsekwencji przyjęcie dłuższego terminu przedawnienia roszczeń odszkodowawczych, wynikłych z wypadku, neguje w istocie gwarancyjną rolę Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego” i pogarsza w niczym nie uzasadniony sposób sytuację osób pokrzywdzonych przestępstwami przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, popełnionymi przez niezidentyfikowanych sprawców.

Pomimo tego Fundusz kontynuuje dotychczasową podważoną przez Sąd Najwyższy praktykę, zmuszającą uprawnionych do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej, jeżeli zdarzenie wywołujące szkodę, a wyrządzone  nieustalonego sprawcę miało miejsce więcej niż trzy lata od zgłoszenia roszczeń, gdy postępowanie karne w danej sprawie zostało umorzone ze względu na niewykrycie sprawcy. W sprawach takich postępowanie Funduszu ma charakter szablonowy i sprowadza się do cynicznie brzmiącej konstatacji, że „sam fakt, iż uprawnione organa ścigania prowadziły dochodzenie w sprawie wypadku drogowego tj. o przestępstwo z art. 177 k.k., nie przesądza o popełnieniu takiego przestępstwa przez nieustaloną osobę”. Dalej Fundusz wskazuje: „Niezasadne byłoby automatyczne wnioskowanie, że skoro wszczęto postępowanie przygotowawcze, które następnie umorzono ze względu na niemożność ustalenia sprawcy, to należało przyjąć, że doszło do popełnienia przestępstwa”. Tę powtarzalną praktykę należy uznać za przewrotną i niedopuszczalną, bowiem dotyczy sytuacji, w których z istoty rzeczy stwierdzenie popełnienia przestępstwa przez sąd było niemożliwe, a jako przyczynę umorzenia postępowania przygotowawczego kompetentne organy nie wskazały na fakt niepopełnienia przestępstwa, a właśnie niemożność ustalenia danych sprawcy, któremu miałyby być postawione zarzuty. Nie można przy tym zapominać, że zgodnie z art. 252 kodeksu postępowania cywilnego postanowienie o umorzeniu postępowania przygotowawczego wskazujące na popełnienie przestępstwa i niewykrycie jego sprawcy jako dokument urzędowy korzysta z domniemania zgodności z prawdą.

Nie można również zaakceptować uzasadniania postępowania Funduszu faktem, że w cywilnym postępowaniu sądowym stwierdzenie znamion przestępstwa należy do sądu, a ciężar dowodu spoczywa na pokrzywdzonym. Zgodnie z literalnym brzmieniem art. 445 § 1, 446 § 3 czy 448 kodeksu cywilnego to sąd może przyznać poszkodowanemu zadośćuczynienie lub odszkodowanie, co nie zwalnia zarówno ubezpieczycieli, jak i Ubezpieczeniowego Funduszu od obowiązku  badania swojej odpowiedzialności i zaspakajania roszczeń w postępowaniu likwidacyjnym.

Zgodnie z art. 109 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych UFG i PBUK wyjaśnienie w racjonalnym terminie okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Funduszu należy do jego zadań, a jak wynika z art. 16 ust. 3 tejże ustawy, osoba występująca z roszczeniami ma jedynie  obowiązek przedstawić Funduszowi posiadane przez siebie dowody dotyczące zdarzenia i szkody oraz ułatwić mu ustalenie okoliczności zdarzenia i rozmiaru szkód. Tym samym Fundusz oczekując wyręczenia go przez sąd na skutek złożenia powództwa przez poszkodowanego uchyla się od wykonywania swoich zadań i działa na szkodę osób występujących z roszczeniami, a w związku z powstaniem zwłoki w zaspokojeniu roszczeń, za którą odpowiada na podstawie art. 109 ust. 3 przywołanej ustawy – niegospodarnie.

Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych wzywa Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny do zaniechania praktyki opierającej się na swoistym „domniemaniu wyłudzenia” oraz do ujawnienia statystyk rozstrzygnięć sądowych zainicjowanych na skutek pozwów złożonych po odmowie zaspokojenia roszczeń z powołaniem się na ich przedawnienie ze względu na upływ trzech lat od wypadku, w sytuacji umorzenia postępowania karnego ze względu na niewykrycie sprawcy zdarzenia.

Do czasu zmiany zaobserwowanej praktyki Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych rekomenduje swoim członkom, poza inicjowaniem sporów sądowych, również zawiadamianie o bezczynności Funduszu w opisanym zakresie organu nadzoru, tj. Ministra Finansów z wnioskiem o zbadanie legalności praktyki Funduszu w kontekście wykładni art. 98 ust. 1 pkt 1 i 2 w związku z art. 109a ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych dokonanej przez Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 29 października 2013 r.

Izba zapewni w tym zakresie pomoc nie tylko swoim członkom, ale również innym podmiotom rynku odszkodowawczego, a także osobom samodzielnie występującym z roszczeniami do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

 

Publikacje

07.08.2018

Na początku był chaos…, ...

Dziesięciolecie funkcjonowania instytucji zadośćuczynienia z § 4 art. 446 k.c. przypadło n [...]

więcej

11.12.2017

To dopiero początek…, Ba...

To dopiero początek… Ostatnio na rynku ubezpieczeniowym sporo się dzieje. Oczywiście n [...]

więcej

09.01.2017

Kto może najwięcej zapłacić za...

Podwyżki cen ubezpieczeń komunikacyjnych są niedogodnością dla każdego, kto odczuł je jako [...]

więcej

Studium przypadków

Renta na emeryturze...

W 2011 r., w Dąbrowie Tarnowskiej, doszło do wypadku drogowego, w którym poważnych obrażeń ciała doznał kierujący samochodem osobowym - Pan Marcin*. W wyniku udziału ...

Więcej

Orzecznictwo

Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywil...

W obowiązującym stanie prawnym, definiując pojęcie „rodziny” można - jak trafnie wskazuje się w piśmiennictwie - użyć następujących kryteriów: pokrewieństwo, małżeńs ...

Więcej

Akty prawne

Ubezpieczenia obowiązkowe

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpiec [...]

Zmiana ustawy kodeks cywilny

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o zmiani [...]

Kodeks wykroczeń

USTAWA z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wy [...]


Przejdz na górę strony