28.07.2022

Nowe Rekomendacje KNF – komentarz Prezes Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych...

W najnowszej publikacji portalu prawo.pl zacytowano wypowiedzi Magdaleny Rok-Konopy - Prezes Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych odnoszące się do nowych Rekomendacji KNF dotycz [...]

więcej

08.07.2022

Komentarz PIDIPO w portalu Interia.pl w publikacji z 8 lipca 2022...

Portal Interia.pl w publikacji red. Irminy Brachacz cytuje informacje przekazane przez Alberta Demidowskiego - Wiceprezesa Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych. Artykuł opis [...]

więcej

03.06.2022

Spór o nowe rekomendacje KNF...

W toczących się pracach dotyczących nowych rekomendacji w sprawie likwidacji szkód komunikacyjnych trwa wymiana argumentów pomiędzy ubezpieczycielami, a pełnomocnikami poszkodowanych i warsztata [...]

więcej

Baza wiedzy Przystąp do Izby

Uzasadnienie Uchwały SN w sprawie przedawnienia roszczeń do UFG

Sąd Najwyższy opublikował uzasadnienie do uchwały z dnia 29 października 2013 r. (sygn. III CZP 50/13), z której wynika, że roszczenie pokrzywdzonego o naprawienie szkody, wynikłej ze zbrodni lub występku, wyrządzonej w okolicznościach uzasadniających odpowiedzialność cywilną posiadacza pojazdu mechanicznego lub kierującego pojazdem mechanicznym, których tożsamości nie ustalono, przedawnia się na podstawie art. 442[1] § 2 k.c., tj. w terminie 20 lat od zdarzenia.

Sąd prezentując swoje zapatrywanie przedstawił również następującą refleksją na temat zaobserwowanej, sprzecznej z nim, praktyki:

Pogląd przeciwny, prezentowany przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny oraz w części orzecznictwa, zgodnie z którym niemożność ustalenia osoby sprawcy wypadku komunikacyjnego wyłącza możliwość przypisania mu przestępstwa i w konsekwencji przyjęcie dłuższego terminu przedawnienia roszczeń odszkodowawczych, wynikłych z wypadku, neguje w istocie gwarancyjną rolę Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Pogarsza w niczym nie uzasadniony sposób sytuację osób pokrzywdzonych przestępstwami przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, popełnionymi przez nieustalonych sprawców, zwłaszcza jeśli się uwzględni, że ofiary wypadków komunikacyjnych spowodowanych przez ustalonych sprawców mogą dochodzić zaspokojenia szkody od sprawcy lub ubezpieczyciela jego odpowiedzialności cywilnej w ciągu dwudziestu lat od dnia wypadku.”

Sąd Najwyższy w ostatnich zdaniach uzasadnienia podniósł też istotną kwestię niskiej świadomości społecznej istnienia Funduszu, jego zadań oraz zobowiązań względem poszkodowanych. Postępowanie UFG po publikacji uchwały Sądu Najwyższego będzie testem na to, w jaki sposób radzi sobie z ciężarem, który na nim spoczywa.Wyrażamy nadzieję, że Fundusz wystąpi do wszystkich poszkodowanych, którym niezasadnie odmówił zaspokojenia roszczeń i spełni je wraz z odsetkami z tytułu zwłoki. W odmiennej sytuacji koszty pomocy doradcy odszkodowawczego, który będzie do tego Fundusz przymuszał staną się niewątpliwie uzasadnione, co może skutkować kolejnymi roszczeniami z tego tytułu.

W wypowiedzi dla Dziennika Ubezpieczeniowego wiceprezes UFG Sława Cwalińska-Weychert przewiduje wzrost liczby procesów z tym związanych, co może wskazywać na to, że faktyczna zmiana polityki Funduszu nie jest w pełni przesądzona. Mając na uwadze wnioski płynące z Raportu Rzecznika Ubezpieczonych Orzecznictwo Sądu Najwyższego a praktyka likwidacji szkód komunikacyjnych, można z kolei liczyć się z tym, że uchwała Sądu Najwyższego nie zawsze wpływa na praktykę likwidacji szkód.

Tomasz Młynarski z Biura Rzecznika Ubezpieczonych wskazuje jednak na możliwość uniknięcia sporów co do ustalenia winy nieustalonego sprawcy bazując na poglądzie Sądu Najwyższego wyrażonym w wyroku z dnia 19 lipca 2012 r. (sygn. II CSK 653/11). Wskazano w nim, że  do stwierdzenia popełnienia przestępstwa  „ wystarczająca jest taka ocena okoliczności popełnienia czynu karalnego, która przy uwzględnieniu jedynie kryteriów obiektywnych pozwala na uznanie, iż działanie sprawcy było w tych okolicznościach zawinione”.  Mamy nadzieje, że takimi właśnie ocenami będzie kierował się Fundusz, a interesy rynku ubezpieczeniowego i płatników składek będą równoważone z interesami beneficjentów świadczeń.

Czytaj również:

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zatracił istotę swojej działalności, Bartłomiej Krupa, Dziennik Ubezpieczeniowy 04.01.2013

Źródło: Dziennik Ubezpieczeniowy

 

Publikacje

12.04.2022

„Jeszcze w zielone gramy … ” B...

„Jeszcze w zielone gramy…” Nie mam wątpliwości, że rynek prawniczy zyskał na zjawisku [...]

więcej

07.08.2018

Na początku był chaos…, ...

Dziesięciolecie funkcjonowania instytucji zadośćuczynienia z § 4 art. 446 k.c. przypadło n [...]

więcej

11.12.2017

To dopiero początek…, Ba...

To dopiero początek… Ostatnio na rynku ubezpieczeniowym sporo się dzieje. Oczywiście n [...]

więcej

Studium przypadków

Brak uszkodzeń tablicy rejestracyjn...

Polisa AC (autocasco) jest ubezpieczeniem dobrowolnym, przez co jest kojarzona przez kierowców z kompleksową ochroną i gwarancją odszkodowania na wypadek jakiegokol ...

Więcej

Orzecznictwo

Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywil...

Przewóz z grzeczności (art. 436 § 2 kc) ma miejsce tylko wówczas, gdy zamiarem przewożącego jest świadczenie przewozu bezinteresownie. Wyrok Sądu Najwyższego - Iz ...

Więcej

Akty prawne

Kodeks karny

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks k [...]

Działalność ubezpieczeniowa

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o działaln [...]

Kodeks postępowania cywilnego

USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. KODEK [...]


Przejdz na górę strony