23.08.2021

Nowa podstawa prawna dla roszczeń osób bliskich ciężko poszkodowanych...

Kilka dni temu w Dzienniku Ustaw RP opublikowano ustawę o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, która do Kodeksu cywilnego dodała nową podstawę prawną dla dochodzenia roszczeń przez bliskich ciężko p [...]

więcej

04.08.2021

PIDiPO przekazała stanowisko w przedmiocie uchwały Senatu RP do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach...

W dniu dzisiejszym nasza organizacja przekazała do sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach stanowisko w przedmiocie uchwały Senatu RP z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie usta [...]

więcej

20.07.2021

PIDiPO przekazała do Senatu RP uwagi do stanowiska PIU oraz do poprawek zgłoszonych przez Komisje...

Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych skierowała do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji stanowisko w przedmiocie uwag do ustawy o zmianie us [...]

więcej

Baza wiedzy Przystąp do Izby

Oświadczenie w sprawie wypowiedzi Marcina Tarczyńskiego

W związku z publikacją „Mieli pomóc, a wpędzili w spore problemy finansowe. Spece od odszkodowań są poza wszelką kontrolą, więc na nas żerują” autorstwa Jakuba Nocha zamieszczoną na portalu natemat.pl, Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych oświadcza, że przytoczone w niej wypowiedzi analityka Polskiej Izby Ubezpieczeń Marcina Tarczyńskiego wprowadzają czytelników w błąd, świadcząc o nieznajomości prawa i opisywanego zjawiska lub świadomym działaniu na szkodę kancelarii odszkodowawczych.

Jak wynika z przytoczonej wypowiedzi przedstawiciela PIU: „odcięcie od wszelkich informacji jest częstą praktyką stosowaną przez firmy odszkodowawcze zaraz po podpisaniu umowy. – Bardzo często ich klienci nie są w stanie dowiedzieć się na jakim etapie jest postępowanie. Gdyby tymczasem kontaktowali się z ubezpieczycielem bezpośrednio, na każdym etapie prawo zmuszałby go do przekazanie pełnej informacji. Pełnomocnik z firmy odszkodowawczej tymczasem takiego obowiązku nie ma.” W rzeczywistości w oparciu o regulacje kodeksu cywilnego dotyczące umowy zlecenia,  przyjmujący zlecenie powinien udzielać dającemu zlecenie potrzebnych wiadomości o przebiegu sprawy, a po wykonaniu zlecenia lub po wcześniejszym rozwiązaniu umowy złożyć mu sprawozdanie (art. 740 k.c.) Mając na uwadze fakt, że doradcy odszkodowawczy działają w oparciu o umowę zlecenia lub umowę nienazwaną twierdzenie o braku obowiązku udzielania klientowi informacji jest nieprawdziwe.

Jednocześnie przedstawienie relacji bezpośredniej z ubezpieczycielem, jako gwarantującej otrzymywanie pełnej informacji stoi w sprzeczności z informacjami ujawnionymi w Raporcie Rzecznika Ubezpieczonych za III kwartały roku 2013, w których wpłynęło 1099 skarg na opieszałość ubezpieczycieli. Należy również przypomnieć, że 3 września 2013 r. Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła po raz kolejny na ubezpieczyciela karę pieniężną za niewypłacenie w ustawowym terminie odszkodowań z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz niewywiązanie się w ustawowym terminie z obowiązku poinformowania osoby występującej z roszczeniem, że odszkodowanie jej nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu.

Ponadto nie jest zgodne z prawdą twierdzenie o częstej konieczności zapłaty doradcy odszkodowawczemu bardzo wysokiego wynagrodzenia niezależnie od rozstrzygnięcia sprawy. Wśród ofert kancelarii odszkodowawczych powszechnie panującym standardem jest pobieranie wynagrodzenia wyłącznie od efektu. Taki model wynagradzania doradców odszkodowawczych stanowi jeden z wyróżników ich działalności, stąd też wskazywanie na pobieranie wynagrodzenia niezależnie  od rozstrzygnięcia sprawy musi być odbierane jako wynik niedoinformowania lub działanie w złej wierze.

Zwracamy również uwagę, że wbrew twierdzeniom pana Marina Tarczyńskiego, doradcy odszkodowawczy, podobnie jak ubezpieczyciele, w zakresie naruszania zbiorowych interesów konsumentów są nadzorowani przez Prezesa UOKiK, stąd też nieuprawnione jest twierdzenie o braku jakiegokolwiek nadzoru. Stanowisko izb gospodarczych reprezentujących przedsiębiorców z branży doradztwa odszkodowawczego w sprawie regulacji powinno być znane autorowi wypowiedzi, tym bardziej, że w tym zakresie doszło do rozmów pomiędzy wspomnianymi izbami, a Polską Izbą Ubezpieczeń, na które nieodpowiedzialna wypowiedź analityka PIU kładzie się niepotrzebnym cieniem.

Wyrażamy nadzieję, że opinie pana Marcina Tarczyńskiego nie są oficjalnym stanowiskiem Polskiej Izby Ubezpieczeń, ani reprezentowanych przez nią ubezpieczycieli.

Publikacje

07.08.2018

Na początku był chaos…, ...

Dziesięciolecie funkcjonowania instytucji zadośćuczynienia z § 4 art. 446 k.c. przypadło n [...]

więcej

11.12.2017

To dopiero początek…, Ba...

To dopiero początek… Ostatnio na rynku ubezpieczeniowym sporo się dzieje. Oczywiście n [...]

więcej

09.01.2017

Kto może najwięcej zapłacić za...

Podwyżki cen ubezpieczeń komunikacyjnych są niedogodnością dla każdego, kto odczuł je jako [...]

więcej

Studium przypadków

InterRisk niesłusznie zarzucił przy...

Spektakularnym sukcesem zakończyła się sądowa batalia z ubezpieczycielem, który dla ciężko poszkodowanej w wypadku 18-latki wypłacił zaniżone odszkodowanie. Dzięki d ...

Więcej

Orzecznictwo

Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywil...

Przewidziane w art. 446 § 3 kc odszkodowanie obejmuje tylko takie szkody, które nie dają się sprecyzować i określić w konkretnych wartościach pieniężnych. Wyrażają s ...

Więcej

Akty prawne

Zmiana ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po roz [...]

Kodeks cywilny

USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks [...]

Ubezpieczenia obowiązkowe

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpiec [...]


Przejdz na górę strony