20.07.2021

PIDiPO przekazała do Senatu RP uwagi do stanowiska PIU oraz do poprawek zgłoszonych przez Komisje...

Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych skierowała do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji stanowisko w przedmiocie uwag do ustawy o zmianie us [...]

więcej

12.05.2021

Szansa na zwolnienie z podatku odsetek od odszkodowań?...

Rzecznik Praw Obywatelskich poinformował na swojej stronie internetowej o wniosku skierowanym do Ministra Finansów w sprawie kwalifikacji podatkowej odsetek wypłacanych za opóźnienie, w sytuacji [...]

więcej

26.04.2021

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wystąpił z inicjatywą ustawodawczą w sprawie zadośćuczynienia dla bliskich najciężej poszkodowanych...

Na stronie internetowej prezydent.pl poinformowano o skierowaniu przez Prezydenta do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny. Projekt zmian przewiduje dodanie w Kodeksie cywilnym [...]

więcej

Baza wiedzy Przystąp do Izby

PIDiPO kolejny rok zapewnia ochronę OC doradców i pośredników odszkodowawczych

Na mocy umowy generalnej PIDiPO z Compensa TU S.A. z dniem 1. listopada 2013 r. rozpoczął się czwarty rok unikatowej na rynku kancelarii odszkodowawczych ochrony OC zawodowej. Ubezpieczenie OC zapewnia bezpieczeństwo finansowe członków Izby, ale przede wszystkim odbiorców ich usług.Wybór doradcy odszkodowawczego posiadającego ubezpieczenie OC zabezpiecza klientów przed skutkami szkód osobowych, rzeczowych i co najistotniejsze tzw. czystych strat finansowych powstałych w związku z działalnością kancelarii.

Klienci ubezpieczonych doradców odszkodowawczych obok weryfikacji członków Izby m.in. w zakresie nieabuzywnosci umów, otrzymują dodatkowe zabezpieczenie chroniące ich np. przed kosz­tami wy­ni­ka­ją­cymi z utra­ty, znisz­cze­nia lub za­gi­nię­cia do­ku­men­tów po­wie­rzo­nych ubez­pie­czo­ne­mu, czy konsekwencjami niedotrzymania terminów ustawowych na skutek zdarzeń losowych, które wystąpiły po stronie ubezpieczonego lub osób trzecich. Co istotne, poszkodowani uzyskują również ochronę w zakresie utraconych korzyści powstałych na skutek tzw. rażącego niedbalstwa przy wykonywaniu usług doradcy.

Mając na uwadze brak regulacji prawnych świadczenia doradztwa odszkodowawczego, posiadanie ubezpieczenia OC jest jednym z nielicznych obiektywnych wyróżników na rynku, na którym poszkodowany nie dysponuje możliwością łatwego porównania ofert w oparciu o kryterium inne niż wyłącznie cena. Wśród propozycji składanych poszkodowanym nie brakuje przy tym zapewnień, że wybór danego podmiotu gwarantuje najwyższe odszkodowanie, mogących wprowadzać w błąd reklam porównawczych,  czy certyfikatów, które wydaje dla siebie sam podmiot „certyfikowany”.  Również poszkodowani, którym oferowane są pisemne gwarancje uzyskania zadośćuczynienia w określonej wysokości, powinni  szczegółowo zapoznać się z ich treścią, zwracając uwagę na warunkowy charakter oraz możliwość pokrycia zobowiązania w majątku spółki.

Suma ubezpieczenia w zakresie czystych strat finansowych wynosi 1 mln zł. Dotychczasowy bezszkodowy przebieg ubezpieczenia stanowi potwierdzenie jakości usług ubezpieczonych doradców, a przy tym umożliwia utrzymanie składki na poziomie atrakcyjnym również dla niewielkich kancelarii.

Publikacje

07.08.2018

Na początku był chaos…, ...

Dziesięciolecie funkcjonowania instytucji zadośćuczynienia z § 4 art. 446 k.c. przypadło n [...]

więcej

11.12.2017

To dopiero początek…, Ba...

To dopiero początek… Ostatnio na rynku ubezpieczeniowym sporo się dzieje. Oczywiście n [...]

więcej

09.01.2017

Kto może najwięcej zapłacić za...

Podwyżki cen ubezpieczeń komunikacyjnych są niedogodnością dla każdego, kto odczuł je jako [...]

więcej

Studium przypadków

Ponad 60 tys. zł dla potrąconego pi...

Pan Jan* wracając w lutym 2013 r. z pracy do domu nie spodziewał się, że ta podróż zakończy się w tak przykry sposób. Mężczyzna, idąc chodnikiem dostrzegł kierowcę B ...

Więcej

Orzecznictwo

Uchwała składu 7 sędziów SN z dnia 12 kwi...

Zakład ubezpieczeń zobowiązany jest na żądanie poszkodowanego do wypłaty, w ramach odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza p ...

Więcej

Akty prawne

Kodeks postępowania karnego

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks p [...]

Kodeks wykroczeń

USTAWA z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wy [...]

Emerytury i renty

USTAWA z dnia 17 grudnia 1998 r. o emery [...]


Przejdz na górę strony