23.08.2021

Nowa podstawa prawna dla roszczeń osób bliskich ciężko poszkodowanych...

Kilka dni temu w Dzienniku Ustaw RP opublikowano ustawę o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, która do Kodeksu cywilnego dodała nową podstawę prawną dla dochodzenia roszczeń przez bliskich ciężko p [...]

więcej

04.08.2021

PIDiPO przekazała stanowisko w przedmiocie uchwały Senatu RP do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach...

W dniu dzisiejszym nasza organizacja przekazała do sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach stanowisko w przedmiocie uchwały Senatu RP z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie usta [...]

więcej

20.07.2021

PIDiPO przekazała do Senatu RP uwagi do stanowiska PIU oraz do poprawek zgłoszonych przez Komisje...

Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych skierowała do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji stanowisko w przedmiocie uwag do ustawy o zmianie us [...]

więcej

Baza wiedzy Przystąp do Izby

Dziennik Ubezpieczeniowy: prezes PIDiPO włożył kij w mrowisko ubezpieczycieli

Redaktor naczelny Dziennika Ubezpieczeniowego Marcin Z. Broda, w opublikowanym 23.08.2013 r. materiale „PZU i Warta: ile zapłacą za stare szkody” , stwierdził, że list otwarty prezesa PIDiPO Bartłomieja Krupy do Rafała Stankiewicza pokazał bardzo istotny problem rynku ubezpieczeniowego dotyczący odmowy wypłat za stare szkody osobowe.  Autor na podstawie przeprowadzonych analiz szacuje, że zobowiązania ubezpieczycieli z tytułu roszczeń rodzin osób zmarłych w wypadkach komunikacyjnych w latach 1997-2007 mogą sięgać 10 mld zł. Udział poszczególnych ubezpieczycieli w rynku w tamtym okresie jest trudny do określenia, niemniej jednak PZU oraz Warta wraz z przejętymi podmiotami w przytoczonym dla przykładu roku 1998 wypłacały łącznie blisko 80% szkód osobowych.

Zdaniem Marcina Z. Brody problem niezaspokojonych roszczeń z art. 448 k.c. może podzielić ubezpieczycieli, którzy tracili i zdobywali rynek, stanowiąc największe wyzwanie dla tych pierwszych. W ocenie autora nie powinno to jednak wpłynąć na ich stabilność finansową nawet w przypadku braku założenia odpowiednich rezerw. Zwraca również uwagę, że jest to wyzwanie dla pełnomocników, bez których poszkodowani w ogóle nie otrzymaliby należnych pieniędzy, a którzy mogą obok procesów sądowych szukać również kompromisowych rozwiązań z ubezpieczycielami.

Konferencja IMP „Szkody osobowe – rehabilitacja”. Oferta specjalna dla członków PIDiPO

Dnia 25 września 2013 r. w Warszawie odbędzie się konferencja „Szkody osobowe – rehabilitacja” organizowana przez Insurance Meeting Point. Program konferencji przewiduje prezentację problemów związanych z rehabilitacją osób poszkodowanych w wypadkach z punktu widzenia przedstawicieli zarówno środowiska ubezpieczeniowego oraz administracji publicznej, jak i medycznego. Prezentujemy tematy wystąpień poszczególnych prelegentów:

Medyczne zarządzanie szkodą osobową, dr n. med. Witold Dudziński, Rehasport Clinic

Znaczenie fizjoterapii w szkodach osobowych, Ernest Wiśniewski, Fabryka Zdrowia Po Urazie

Znaczenie rehabilitacji w zapobieganiu niepełnosprawności/niezdolności do pracy Prof. dr hab. n. med. Anna Wilmowska-Pietruszyńska, PFRON

Szybki powrót Poszkodowanego do zdrowia i życia w społeczeństwie, jako cel nadrzędny likwidacji szkód osobowych w PZU Julita Czyżewska, PZU

Nowe standardy obsługi szkód osobowych – aktywna likwidacja, rehabilitacja osób poszkodowanych w wypadkach, Barbara Stachowicz, Ergo Hestia

Dostępność, jakość i wczesność rehabilitacji a koszty likwidacji szkód osobowych, Paweł Adamkiewicz, PCRF Votum

Szczegóły są dostępne na stronach organizatora.

Specjalnie dla członków Polskiej Izby Doradców i Pośredników Insurance Meeting Point przewidziało dodatkowy  20% rabat!

List otwarty Prezesa PIDIPO do Pana Rafała Stankiewicza, Przewodniczącego Komisji ds. Likwidacji Szkód PIU

Szanowny Panie Prezesie,

środowisko przedsiębiorców reprezentujących osoby poszkodowane w staraniach o odszkodowanie z zadowoleniem odebrało informację o powołaniu w ramach Polskiej Izby Ubezpieczeń Komisji ds. likwidacji szkód, której kierownictwo powierzono Panu. Jestem przekonany, że ujednolicenie praktyki likwidacji szkód, w szczególności osobowych, pozwoli na uniknięcie sytuacji obijających się na ubezpieczycielach nie tylko finansowo, ale również godzących w ich dobre imię. Niewątpliwie zakłady ubezpieczeń, jako podmioty kierujące się zasadami społecznej odpowiedzialność biznesu i poszanowaniem prawa, będą zainteresowane, aby eliminować praktyki sprzeczne z tymi wartościami, które mogą być podejmowane ze względu na krótkoterminowe korzyści finansowe poszczególnych uczestników rynku ubezpieczeniowego.

Jednym z istotnych zagadnień wpływających na obszar likwidacji szkód w ostatnich latach są zmiany otoczenia prawnego. W szczególności w zakresie szkód osobowych – wydłużenie terminów przedawnienia oraz objęcie ochroną prawną kolejnych dóbr – wpłynęło wydatnie na koszty prowadzenia działalności ubezpieczeniowej, które w znaczącej części wynikają z ilości i wielkości wypłacanych odszkodowań. Tendencję tę wzmacnia orzecznictwo Sądu Najwyższego i sądów powszechnych. Rozumiejąc, że każda zmiana generująca koszty zaburza bieżące funkcjonowanie, w szczególności jeżeli oddziałuje na konieczność pokrycia przeszłych ryzyk niekalkulowanych w ustalaniu składki, apelujemy o promowanie wśród zakładów ubezpieczeń rozwiązań, które długofalowo będą budowały zaufanie do nich, jako podmiotów respektujących prawa beneficjantów ubezpieczeń, nawet w trudnych warunkach i zmieniających się realiach prawnych.

W tym kontekście najbardziej palącym problemem jest w mojej ocenie nagminnie kwestionowanie przez największych ubezpieczycieli zasad porządku prawnego dotyczących zadośćuczynienia za zerwanie więzi rodzinnej z osobami zmarłymi w wyniku wypadków sprzed dnia 3 sierpnia 2008 r. Ochronę prawną dla osób uprawnionych z tytułu szkód powstałych w tym okresie kształtuje art. 448 kodeksu cywilnego w brzmieniu obowiązującym od 28 grudnia 1996 roku.

W latach 1997-2007 na polskich drogach w wyniku wypadków komunikacyjnych śmierć poniosło 60 tysięcy ofiar, z których znaczącą cześć stanowiły osoby nie będące sprawcami tych zdarzeń. Pozostawili oni po sobie współmałżonków i partnerów, rodziców oraz dzieci. Krzywdę najbliższych członków rodziny ustawodawca, wracając do tradycji przedwojennej, postanowił uznać za podlegającą naprawieniu poprzez zapłatę zadośćuczynienia wprowadzonego regulacją art. 446 § 4 kodeksu cywilnego. Orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz sądów powszechnych, kierując się zasadami wypływającymi z wartości demokratycznego państwa prawnego, przyjęło, że rekompensatę krzywdy od sprawcy dla osób, które utraciły najbliższych w wypadkach sprzed 3 sierpnia 2008 r. zapewnia art. 448 k.c.

Sąd Najwyższy w dwóch uchwałach podjętych 7 listopada i 20 grudnia 2012 r. jednoznacznie podkreślił, że „spowodowanie śmierci osoby bliskiej może stanowić naruszenie dobra osobistego członków rodziny zmarłego w postaci szczególnej więzi rodzinnej i uzasadniać przyznanie im zadośćuczynienia na podstawie art. 448 k.c., jeżeli śmierć nastąpiła na skutek deliktu przed dniem 3 sierpnia 2008 r.” Powołując się na liczne uchwały podkreślono, że wszystkie one „zostały wydane w sprawach, w których roszczenia z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej były bezpośrednio dochodzone od ubezpieczycieli. Sąd Najwyższy w żadnym z nich nie dopatrzył się podstaw do zakwestionowania zasady, że zakres odpowiedzialności ubezpieczycieli odpowiada zakresowi  odpowiedzialności ubezpieczonych. W wyroku z dnia 2 grudnia 2009 r. (…) Sąd Najwyższy wprost stwierdził, że nie podziela zapatrywania, że ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje odpowiedzialności za spowodowane śmiercią syna w wypadku komunikacyjnym w dniu 26 grudnia 2006 r. naruszenie dobra osobistego ojca w postaci utraty relacji między ojcem a synem.

Z ugruntowanego orzecznictwa Sądu Najwyższego, obejmującego zarówno uchwały, jak i wyroki wydane w sprawach, w których bezpośrednio pozywano ubezpieczycieli zobowiązanych do odszkodowania w związku ze zdarzeniem objętym umową ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, wynika, że Sąd Najwyższy pośrednio, lecz bez wątpliwości i konsekwentnie uznawał, iż umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów obejmuje także zadośćuczynienie za krzywdę osoby, wobec której ubezpieczony ponosił odpowiedzialność na podstawie art. 448 k.c. Nie ma podstaw do odstąpienia od tej linii orzecznictwa Sądu Najwyższego, dominującej także w orzecznictwie sądów powszechnych.

Pozwalam sobie na przytoczenie tego obszernego wywodu jedynie dla wskazania, jak jednoznaczne i kategoryczne są poglądy władzy sądowniczej w tej kwestii. Pomimo tego, ubezpieczyciele mający największy udział w rynku, a co za tym idzie, na których spoczywa największa odpowiedzialność za kształtowanie jego prawidłowych praktyk, nagminnie kwestionują możliwość zastosowania art. 448 k.c. w relacjach pomiędzy ubezpieczycielem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, a najbliższym członkiem rodziny ofiary wypadku. Co znamienne większość zakładów ubezpieczeń w praktyce likwidacyjnej respektuje treść ww. uchwał Sądu Najwyższego, co największych ubezpieczycieli – reprezentowanych we władzach Komisji ds. likwidacji szkód – zdaje się stawiać w jeszcze bardziej niezręcznej sytuacji.

Mając na uwadze liczbę uprawnionych oraz przeciętną kwotę świadczeń zasądzanych przez sądy powszechne na poziomie kilkudziesięciu tysięcy złotych, zobowiązania ubezpieczycieli z obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w przedstawionym zakresie mogą wynosić kilka miliardów złotych. Zobowiązania te w stosunku do największych ubezpieczycieli dochodzone są obecnie głównie na drodze sądowej ze względu na konsekwentnie realizowane założenia odmowy ich polubownego zaspakajania. Jestem głęboko przekonany, że elementem „cywilizowania” relacji, nawet nie tyle z kancelariami odszkodowawczymi, co przede wszystkim z poszkodowanymi, będzie zaprzestanie nagminnego zmuszania poszkodowanych do dochodzenia swoich praw na drodze sądowej. Obserwacja takiej praktyki może skłaniać do wniosku, że wobec  jednolitej linii orzecznictwa, ma ona na celu wątpliwą oszczędność poprzez wypłaty jedynie dla tych uprawnionych, którzy zdecydują się dochodzić swoich słusznych praw w sądzie. Wątpliwość oszczędności wynika z faktu, że kwoty zasądzane przez sądy powszechne częstokroć przekraczają kwoty, które uprawnieni byliby skłonni przyjąć w postępowaniu polubownym, a dodatkowo są powiększane o odsetki z tytułu zwłoki oraz koszty procesu.

Skala opisywanego zjawiska skłania do konsekwentnego piętnowania nieprawidłowej, w naszej ocenie, całkowicie świadomie stosowanej polityki nastawionej na doraźne korzyści największych ubezpieczycieli. Działania takie jednostkowo przybierają formę wytoczenia powództwa z udziałem profesjonalnego pełnomocnika. Poczucie odpowiedzialności za interesy wszystkich uprawnionych znajdujących się w podobnej sytuacji, również nie korzystających z komercyjnych form pomocy, skłania nas do sygnalizowania zjawiska Rzecznikowi Ubezpieczonych, Komisji Nadzoru Finansowego oraz Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Powołanie Komisji ds. likwidacji szkód w ramach Polskiej Izby Ubezpieczeń daje nadzieję na koncyliacyjne rozwiązanie przedstawionego przeze mnie problemu.

Wyrażając gotowość udostępnienia stosownej dokumentacji oraz nadzieję na pilne rozwiązanie problemu pozostaję

z poważaniem

Bartłomiej Krupa

Prezes Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych

Szansa na merytoryczny dialog reprezentacji ubezpieczycieli i branży odszkodowawczej

Dnia 05 sierpnia 2013 r. Puls Biznesu poinformował o powołaniu przez Polską Izbę Ubezpieczeń komisji ds. likwidacji szkód pod kierownictwem wiceprezesa Warty Rafała Stankiewicza. Tekst Mariusza Gawrychowskiego zatytułowany „Ubezpieczeniowa (ko)misja ratunkowa” rozpoczyna nagłówek wskazujący na to, że celem inicjatywy ma być przede wszystkim powstrzymanie rosnącej fali odszkodowań. Jako szczegółowe zadania komisji jej twórcy wskazują jednak standaryzację likwidacji szkód osobowych, „ucywilizowanie” relacji z kancelariami odszkodowawczymi i doprowadzenie do nadania ram prawnych ich działalności oraz bezpośrednią likwidację szkód, a więc możliwość realizacji roszczeń z ubezpieczenia OC sprawcy u własnego ubezpieczyciela OC.

W komentarzu opublikowanym w PB w tekście „Ubezpieczyciele i kancelarie mogą się dogadać” Prezes PIDiPO  Bartłomiej Krupa podkreślił, że branża odszkodowawcza jest gotowa na dialog z zakładami ubezpieczeń, którego efektem byłoby wyznaczenie standardów rynkowych, a objęcie doradztwa odszkodowawczego regulacją prawną jest zjawiskiem pożądanym przez znaczną część samych zainteresowanych.

Obok kwestii dotyczących wysokości odszkodowań, które z natury rzeczy dzielą ubezpieczycieli i kancelarie jest szeroka sfera rozwiązań organizacyjnych, których usprawnianie będzie sprzyjało realizacji interesów osób poszkodowanych w wypadkach bez wzrostu kosztów ubezpieczycieli. Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych dążąc do profesjonalizacji rynku kancelarii odszkodowawczych stworzyła już rekomendacje dotyczące obowiązków informacyjnych związanych z regresami i ugodami, które zwiększając bezpieczeństwo osób występujących z roszczeniami pozwalają również uniknąć nieporozumień, do jakich może dochodzić w procesie likwidacji szkód.

 

 

 

Oferta edukacyjna – Studia Podyplomowe Ubezpieczeń Gospodarczych

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na Studia Podyplomowe Ubezpieczeń Gospodarczych.

Studia mają na celu podnoszenie kwalifikacji pracowników zakładów ubezpieczeń, pośredników ubezpieczeniowych, Kancelarii Odszkodowawczych, a także osób starających się o zatrudnienie w sektorze ubezpieczeniowym oraz ubiegających się o uzyskanie uprawnień brokerów i agentów ubezpieczeniowych. Zajęcia prowadzą wybitni specjaliści nauk prawnych, ekonomicznych i ubezpieczeniowych oraz praktyki ubezpieczeniowej m.in. prof. dr hab. Jerzy Handschke, dr hab. Robert Stefanicki, dr Roman Fulneczek. dr hab. Marcin Orlicki. Kierownikiem Studiów jest dr Stanisław Rogowski – Redaktor Naczelny zeszytu naukowego Rozprawy Ubezpieczeniowe oraz Rzecznik Ubezpieczonych w latach 1995 – 2007.

Szczegółowa informacja o studiach

Oferta edukacyjna – Podyplomowe Studium Prawa i Pośrednictwa Ubezpieczeniowego

Katedra Prawa Ubezpieczeniowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz TNOiK Toruń uruchamiają w roku akademickim 2013/2014 ,,Podyplomowe Studium Prawa i Pośrednictwa Ubezpieczeniowego”

Studium ma przygotowywać  słuchaczy przede wszystkim do pracy w sektorze ubezpieczeń, ale także w pozostałych branżach sektora finansowego (np. bankowość). Ponadto Studium ma stanowić możliwość profesjonalnego doszkolenia dla m.in. dla prawników, brokerów, agentów, pracowników zakładów ubezpieczeń czy studentów. Zakres wiedzy i umiejętności zdobywanych przez słuchaczy w trakcie kursu obejmie: 1) podstawy nauki o ryzyku oraz charakterystykę rynku ubezpieczeń w Polsce i Europie (w tym m.in. nadzór ubezpieczeniowy, przestępczość ubezpieczeniowa etc.); 2) szeroki zakres wiedzy z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego, niezbędny do profesjonalnej pracy w sektorze ubezpieczeń; 3) drobiazgowe i pełne omówienie problematyki regulacji prawnych w sektorze ubezpieczeń (w tym cywilne prawo ubezpieczeniowe i prawo zamówień publicznych); 4) szczegółowa i wyczerpująca analiza nowoczesnych produktów oferowanych w sektorze ubezpieczeń (w tym bancassurance i D&O) oraz; 5) kompleksowe omówienie zagadnień z zakresu pośrednictwa ubezpieczeniowego (łącznie z aspektami podatkowymi oraz etycznymi). Po zakończeniu kursu słuchacze otrzymają stosowny certyfikat. Studium może być zaliczane na poczet obowiązkowych szkoleń dla konkretnych grup zawodowych (m.in. brokerzy ubezpieczeniowi i agenci) wynikających ze stosownych ustaw.

Słuchaczami mogą być absolwenci wszystkich kierunków wszystkich uczelni, w tym absolwenci studiów pierwszego stopnia (z tytułem licencjata). Słuchaczami będą przede wszystkim pośrednicy ubezpieczeniowi (agenci / brokerzy), pracownicy zakładów ubezpieczeń, banków, urzędów administracji, kancelarii prawnych oraz inne osoby zainteresowane pozyskaniem profesjonalnej wiedzy z zakresu ubezpieczeń

,,Siłą” Studium będzie przede wszystkim wykwalifikowana kadra – wybitni naukowcy z wielu ośrodków akademickich w kraju oraz znani w środowisku ubezpieczeniowym przedstawiciele instytucji rynku, organów i urzędów a także praktycy (radcowie prawni, brokerzy).

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie WWW:

http://www.law.umk.pl/index.php#607

Publikacje

07.08.2018

Na początku był chaos…, ...

Dziesięciolecie funkcjonowania instytucji zadośćuczynienia z § 4 art. 446 k.c. przypadło n [...]

więcej

11.12.2017

To dopiero początek…, Ba...

To dopiero początek… Ostatnio na rynku ubezpieczeniowym sporo się dzieje. Oczywiście n [...]

więcej

09.01.2017

Kto może najwięcej zapłacić za...

Podwyżki cen ubezpieczeń komunikacyjnych są niedogodnością dla każdego, kto odczuł je jako [...]

więcej

Studium przypadków

Odszkodowanie dla motocyklisty...

Motocyklistów kojarzymy najczęściej z dużą prędkością i niekiedy ryzykowną jazdą. Rzadko jednak uświadamiamy sobie, że są oni szczególnie narażeni na wypadki drogowe ...

Więcej

Orzecznictwo

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 czerwca ...

Co do zasady nie ma podstaw do obniżenia należnego poszkodowanemu zadośćuczynienia (art. 445 § 1 kc) o otrzymane z ubezpieczenia społecznego jednorazowe odszkodowani ...

Więcej

Akty prawne

Emerytury i renty

USTAWA z dnia 17 grudnia 1998 r. o emery [...]

Kodeks karny

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks k [...]

Kodeks wykroczeń

USTAWA z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wy [...]


Przejdz na górę strony