23.08.2021

Nowa podstawa prawna dla roszczeń osób bliskich ciężko poszkodowanych...

Kilka dni temu w Dzienniku Ustaw RP opublikowano ustawę o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, która do Kodeksu cywilnego dodała nową podstawę prawną dla dochodzenia roszczeń przez bliskich ciężko p [...]

więcej

04.08.2021

PIDiPO przekazała stanowisko w przedmiocie uchwały Senatu RP do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach...

W dniu dzisiejszym nasza organizacja przekazała do sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach stanowisko w przedmiocie uchwały Senatu RP z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie usta [...]

więcej

20.07.2021

PIDiPO przekazała do Senatu RP uwagi do stanowiska PIU oraz do poprawek zgłoszonych przez Komisje...

Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych skierowała do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji stanowisko w przedmiocie uwag do ustawy o zmianie us [...]

więcej

Baza wiedzy Przystąp do Izby

Spectrum Kancelaria prawna członkiem Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych

Zarząd Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych podczas posiedzenia z dnia 25 marca 2013 r. podjął uchwałę o przyjęciu w poczet członków Izby kolejnego podmiotu świadczącego usługi doradztwa odszkodowawczego – Spectrum Kancelaria prawna z siedzibą w Częstochowie.

Zgodnie ze statutem Izby, warunkiem przyjęcia w poczet członków są rekomendacje pochodzące od dwóch członków. Podstawą do udzielenia takiej rekomendacji jest analiza stosowanego wzorca umownego pod kątem: podania pełnej informacji o cenie brutto (uwzględniającej podatek VAT), braku klauzul abuzywnych (w szczególności jednostronnych kar umownych) i informacji dla konsumenta o prawie do odstąpienia (jeżeli umowa jest zawierana poza lokalem przedsiębiorstwa). Uzyskanie rekomendacji może odbyć się poprzez przekazanie stosownej dokumentacji.

Zarząd podejmując decyzję o przyjęciu w poczet członków Izby uwzględnia również gotowość do przyjęcia rekomendacji w sprawie niezawierania ugód bez dodatkowej zgody klienta i informowania go o regresie. Przystąpienie do PIDiPO daje możliwość przystąpienia do umowy generalnej ubezpieczania OC na preferencyjnych warunkach. Informacja o opłatach jest dostępna na stronie izby.

Korzyści wynikające z przynależności do Izby to m.in.

– możliwość uczestnictwa w pracach Izby i przedstawiania za jej pośrednictwem stanowiska w najważniejszych kwestiach dotyczących branży doradztwa odszkodowawczego,

– możliwość przystąpienia do ubezpieczenia OC zawodowej na preferencyjnych warunkach,

– możliwość udziału w wydarzeniach organizowanych przez Izbę i rabaty na szkolenia branżowe

– możliwość potwierdzenia przynależności na wyszukiwarce dostępnej na stronie, która od uruchomienia gościła blisko 50 tys. użytkowników.

Zapraszamy do przystąpienia wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych kształtowaniem przyszłości branży odszkodowawczej w Polsce.

Obserwator finansowy.pl o kancelariach

Portal obserwatorfinansowy.pl w tekście Pośrednicy: Drażnią ubezpieczycieli, ale dla klientów są skuteczni przedstawia działalność kancelarii odszkodowawczych, wskazując m.in.: „od kilku lat wpływają na rynek ubezpieczeń komunikacyjnych w Polsce, przyczyniając się do wzrostu odszkodowań, choć pośrednio i do wzrostu składek. Klienci renomowanych kancelarii na pośredników nie narzekają„.

Zapraszamy do zapoznania się z obszerną analizą rynku doradztwa odszkodowawczego, w której obok wypowiedzi prezesa PIDiPO Bartłomieja Krupy można znaleźć również informacje o wysokości odszkodowań wypłacanych za pośrednictwem kancelarii oraz ocenę wpływu kancelarii na politykę zakładów ubezpieczeń.

Zaproszenie na seminarium Wpływ postępowania karnego na przebieg postępowania likwidacyjnego

Dnia 17 kwietnia 2013 r. w Warszawie w ramach cyklu Insurance Meeting Point odbędzie się seminarium „Wpływ postępowania karnego na przebieg postępowania likwidacyjnego”. Celem seminarium prowadzonego przez Marka Opielę – radcę prawnego w Kancelarii Prawnej Dittmajer i Wspólnicy sp. jest omówienie istotnych z punktu widzenia działalności ubezpieczeniowej zagadnień prawa karnego (zarówno procesowych, jak i materialnoprawnych) oraz ich oddziaływania na sytuację prawną zakładu ubezpieczeń.

Ostatnia część seminarium będzie poświęcona problematyce przestępczości ubezpieczeniowej.
Kluczowe zagadnienia, które będą omawiane podczas seminarium to:

  1. Postępowanie karne a postępowanie likwidacyjne,
  2. Dowody w postępowaniu karnym,
  3. Rodzaje orzeczeń w postępowaniu karnym,
  4. Przestępczość ubezpieczeniowa w postępowaniu likwidacyjnym.

 

W ramach współpracy pomiędzy Insurance Meeting Point a Polską Izbą Doradców i Pośredników Odszkodowawczych dla członków Izby przewidziano dodatkowy atrakcyjny rabat  w wysokości 20 % od ceny uczestnictwa w seminarium.

Będą środki na wyższe wypłaty z UFG

Jak podaje Dziennik Ubezpieczeniowy dnia 31 marca wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości procentu składki wnoszonej przez zakłady ubezpieczeń na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz terminów uiszczania tej składki. Zgodnie z tym aktem prawnym dotychczasowa składka ubezpieczycieli na rzecz Funduszu z wysokości 1% składki przypisanej brutto z OC komunikacyjnego i OC rolników wzrośnie do 1,3%. W wypowiedzi dla Dziennika Elżbieta Wanat-Połeć, prezes zarządu UFG wskazuje, że wśród przesłanek takiej decyzji są m.in. wzrost liczby szkód i wartości odszkodowań wypłacanych przez UFG.

Zmiana przepisów w tym zakresie była oczekiwana i powinna ona wpłynąć na zaspakajanie roszczeń również w sytuacjach, w których dotychczas Fundusz konsekwentnie odmawiał wypłat. Można oczekiwać, że wobec kolejnych orzeczeń sądów powszechnych uznających 20 letni termin przedawnienia roszczeń względem Funduszu zwiększone środki zostaną wykorzystane m.in. na wypłatę w takich właśnie sytuacjach i to nie tylko po wyroku sądu. Więcej na ten temat:

Przedawnienie roszczeń, Bartłomiej Krupa, Miesięcznik Ubezpieczeniowy, nr 10/2007.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 15 listopada 2012 r. (I ACa 527/12)

 

„Interwencja” w kolejnej sprawie nierzetelnego doradcy odszkodowawczego

Dnia 01.03.2013 r. w programie „Interwencja” ukazał się materiał dotyczący Dawida S. – prezesa Grupy Finansowo-Inwestycyjnej „Odszkodowania”. Przeciwko Dawidowi S. toczy się postępowanie karne w związku z postępowaniami odszkodowawczymi prowadzonymi przez jego firmę. Jak relacjonuje telewizja Polsat prokuratura oskarżyła Dawida S. o przywłaszczenie mienia. Sąd pierwszej instancji uniewinnił mężczyznę uznając, że nie popełnił on żadnego przestępstwa, jednakże Sąd Okręgowy w Legnicy uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia Sądowi Rejonowemu.

Jak wynika z materiału telewizyjnego pod adresem spółki wskazanym w KRS nie można już od dawna zastać prezesa Grupy Finansowo-Inwestycyjnej „Odszkodowania” ani jej pracowników. Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych informuje, że Dawid S. założył SERWIS PRAWNO-FINANSOWY PIAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, reklamujący się w Internecie pod nazwą Polskie Centrum Pomocy Powypadkowej. O podmiocie tym informowaliśmy poszkodowanych w związku „promocją” przez niego oferowaną. Warto przypomnieć, że na stornie PCPP wciąż można znaleźć następujące treści: „Nasze wieloletnie doświadczenie pokazuje, iż na rynku jest mnóstwo podmiotów, które „tylko” odzyskują odszkodowania! Jako JEDYNI kierujemy się zasadą zapewnienia kompleksowej pomocy jaką poszkodowany powinien oczekiwać, a której konkurencja mu nie zaoferowała.”

Przedstawiamy dostępne publicznie informacje o obu spółkach, zachęcając do zapoznania się z wywiadem z udziałem Prezesa PIDiPO dotyczącym weryfikacji usług doradców odszkodowawczych.

KRS GFI Sp. z o.o.

KRS SERWIS PRAWNO-FINANSOWY PIAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 

KNF czwarty raz ukarała Wartę i Gothaer za opieszałość w likwidowaniu szkód komunikacyjnych

Dnia 26 lutego podczas 175. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego jednogłośnie nałożyła ona  na Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „Warta” SA oraz Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń SA kary pieniężne w wysokości odpowiednio: 150 oraz 25 tysięcy złotych. Przyczyną nałożenia kar było niewypłacenie w ustawowym terminie odszkodowań z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz niewywiązanie się w ustawowym terminie z obowiązku poinformowania osoby występującej z roszczeniem, że odszkodowanie jej nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu. Naruszenie tego rodzaju zostało stwierdzone w działalności obu wymienionych ubezpieczycieli po raz czwarty.

Czytaj również:

Wpływ doradztwa odszkodowawczego na terminowość realizacji roszczeń odszkodowawczych, Bartłomiej Krupa, Gazeta Ubezpieczeniowa, 13.06.2011

Publikacje

07.08.2018

Na początku był chaos…, ...

Dziesięciolecie funkcjonowania instytucji zadośćuczynienia z § 4 art. 446 k.c. przypadło n [...]

więcej

11.12.2017

To dopiero początek…, Ba...

To dopiero początek… Ostatnio na rynku ubezpieczeniowym sporo się dzieje. Oczywiście n [...]

więcej

09.01.2017

Kto może najwięcej zapłacić za...

Podwyżki cen ubezpieczeń komunikacyjnych są niedogodnością dla każdego, kto odczuł je jako [...]

więcej

Studium przypadków

Odszkodowanie dla rowerowego marato...

Pan Jerzy* jest zapalonym kolarzem. Jego aktywność nie ogranicza się jedynie do weekendowych wycieczek rowerowych po okolicy – pan Jerzy zaangażował się tę dziedzinę ...

Więcej

Orzecznictwo

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia...

Określenie „odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę” (art. 445 § 1 kc) jest zależne od oceny zróżnicowanego zespołu okoliczności (m ...

Więcej

Akty prawne

Działalność ubezpieczeniowa

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o działaln [...]

Emerytury i renty

USTAWA z dnia 17 grudnia 1998 r. o emery [...]

Nadzór ubezpieczeniowy i Rzecznik Ubezpieczonych

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze [...]


Przejdz na górę strony