23.08.2021

Nowa podstawa prawna dla roszczeń osób bliskich ciężko poszkodowanych...

Kilka dni temu w Dzienniku Ustaw RP opublikowano ustawę o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, która do Kodeksu cywilnego dodała nową podstawę prawną dla dochodzenia roszczeń przez bliskich ciężko p [...]

więcej

04.08.2021

PIDiPO przekazała stanowisko w przedmiocie uchwały Senatu RP do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach...

W dniu dzisiejszym nasza organizacja przekazała do sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach stanowisko w przedmiocie uchwały Senatu RP z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie usta [...]

więcej

20.07.2021

PIDiPO przekazała do Senatu RP uwagi do stanowiska PIU oraz do poprawek zgłoszonych przez Komisje...

Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych skierowała do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji stanowisko w przedmiocie uwag do ustawy o zmianie us [...]

więcej

Baza wiedzy Przystąp do Izby

Zaproszenie na na seminarium „Ustalanie odpowiedzialności za szkody osobowe w OC komunikacyjnym”

Zapraszamy na organizowane w przez Insurance Meeting Point seminarium „Ustalanie odpowiedzialności za szkody osobowe w OC komunikacyjnym”, które odbędzie się dnia 8 marca 2013 r. w Warszawie. Seminarium ma praktyczny walor edukacyjny nie tylko dla pracowników zakładów ubezpieczeń, ale również doradców odszkodowawczych, których zadaniem jest m.in. prawidłowe wykazanie odpowiedzialności cywilnej.

Pośród licznych wydarzeń, których przedmiotem jest analiza wysokości wypłat świadczeń odszkodowawczych, seminarium to zasługuje na uwagę ze względu na istotne aspekty takie jak zasady odpowiedzialności, jej wyłączenia, czy zakres ochrony w ubezpieczeniu OC komunikacyjnym.  Piotr Kaczanowski, w toku seminarium, przedstawi analizę aktualnego stanu prawnego odnoszącego się do tych zagadnień, a w części ostatniej, na przykładzie skomplikowanych zdarzeń, wskaże prawidłowe rozwiązania.

Specjalnie dla członków Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych przewidziano specjalny – aż 20%-owy rabat!

Szczegółowy program na stronie: http://insurancemeetingpoint.com/sem/2013_ustalanie_oc_komunikacyjne.html

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt: office@insuracemeetingpoint.com lub 22 844 50 60.

UOKiK prowadzi działania z inicjatywy PIDiPO

Jak informowaliśmy w naszym portalu internetowym, PIDiPO realizując swoje statutowe cele dokonała analizy kilkudziesięciu wzorców umownych pod kątem ich zgodności z prawem. Przedsiębiorcy, których umowy budziły wątpliwości zostali poproszeni  o dobrowolną zmianę w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości. W przypadku braku dobrowolnej zmiany PIDiPO zawiadamiała Prezesa UOKiK, wnosząc o odniesienie się do jej zastrzeżeń i dokonanie kontroli zworca umowy (przejdź do informacji).

W odpowiedzi na zgłoszenie podejrzenia stosowania praktyk mogących naruszać zbiorowe interesy konsumentów Prezes UOKiK poinformował o podjęciu postępowań wyjaśniających dotyczących siedemnastu firm odszkodowawczych, w tym w odniesieniu do trzech z nich – uzupełniając materiały toczących się już postępowań (patrz poniżej).

Ponadto Prezes UOKiK poinformował również PIDiPO o prowadzeniu postępowania wyjaśniającego w sprawie stosowania przez Marshall sp. z o.o. praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów polegającej na stosowaniu we wzorcu umowy niedozwolonych postanowień.

Uwagi pojawiające się po analizie wzorca umowy Marshal sp. z o.o. zostały przedstawione przez prezesa PIDiPO Bartłomieja Krupę w publikacji Uchybienia w wykonywaniu obowiązków informacyjnych w branży doradztwa odszkodowawczego – analiza na podstawie wybranych wzorców umownych (Miesięcznik Ubezpieczeniowy, nr 2/2012). Spółka Marshall uznała, że zamieszczona w tymże artykule treść narusza jej dobra imię, żądając przeproszenia przez prezesa PIDiPO Bartłomieja Krupę. Fragment tekstu, który w ocenie spółki godzi w jej dobra ma brzmienie:

Swoista konstrukcja pojawia się we wzorcu „Marshal” Sp. z o.o., w której przewidziano opłatę wstępną w wysokości 920 zł, od której udzielana jest ulga w wysokości 900 zł. Zgodnie z § 8 ust 1 wzorca  z dnia 01.12.2009 r. „w razie wypowiedzenia umowy w całości lub w części przez Zleceniodawcę, po przyjęciu sprawy przez Zleceniobiorcę jest on zobowiązany do zapłaty kwoty udzielonej ulgi określonej w § 6 punkt 4. Konstrukcja taka wskazuje na to, że nałożono wyłącznie na konsumenta obowiązek zapłaty ustalonej sumy (900 zł) na wypadek rezygnacji z wykonania umowy (por. art. 3853 pkt 16 k.c.), co wydaje się restrykcyjne tym bardziej, że umowa przewiduje (z pewnymi ograniczeniami) domniemanie, iż wszelkie świadczenia odszkodowawcze wypłacone w ciągu 10 lat od zawarcia umowy stanowią podstawę do naliczenia wynagrodzenia.

Wezwany do przeprosin oświadcza, że nie znajduje podstaw do ich zamieszczenia, gdyż tekst zawierał przytoczenie treści wzorca umowy spółki Marshall bez żadnych zafałszowań, zaś analiza konsekwencji wynikających z tak sformułowanych postanowień nie narusza dóbr spółki.

 

Publikacje

07.08.2018

Na początku był chaos…, ...

Dziesięciolecie funkcjonowania instytucji zadośćuczynienia z § 4 art. 446 k.c. przypadło n [...]

więcej

11.12.2017

To dopiero początek…, Ba...

To dopiero początek… Ostatnio na rynku ubezpieczeniowym sporo się dzieje. Oczywiście n [...]

więcej

09.01.2017

Kto może najwięcej zapłacić za...

Podwyżki cen ubezpieczeń komunikacyjnych są niedogodnością dla każdego, kto odczuł je jako [...]

więcej

Studium przypadków

Odszkodowanie za obrażenia spowodow...

Zachowanie zwierząt, nawet tych, które dobrze znamy, trudno niekiedy przewidzieć. Dlatego też ich właściciele powinni dołożyć wszelkich starań, aby nie zrobiły one k ...

Więcej

Orzecznictwo

Niezabezpieczona koleina...

Wyrok Sądu Rejonowego w Zgorzelcu Wydział I Cywilny z dnia 04.04.2013 r., sygn. akt I C 833/12 źródło: www.ms.gov.pl Sprawa rozpatrywana przez sąd dotyczyła ro ...

Więcej

Akty prawne

Ubezpieczenie społeczne

USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o [...]

Zmiana ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po roz [...]

Wychowanie w trzeźwości

USTAWA z dnia 26 października 1982 r. o [...]


Przejdz na górę strony