23.08.2021

Nowa podstawa prawna dla roszczeń osób bliskich ciężko poszkodowanych...

Kilka dni temu w Dzienniku Ustaw RP opublikowano ustawę o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, która do Kodeksu cywilnego dodała nową podstawę prawną dla dochodzenia roszczeń przez bliskich ciężko p [...]

więcej

04.08.2021

PIDiPO przekazała stanowisko w przedmiocie uchwały Senatu RP do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach...

W dniu dzisiejszym nasza organizacja przekazała do sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach stanowisko w przedmiocie uchwały Senatu RP z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie usta [...]

więcej

20.07.2021

PIDiPO przekazała do Senatu RP uwagi do stanowiska PIU oraz do poprawek zgłoszonych przez Komisje...

Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych skierowała do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji stanowisko w przedmiocie uwag do ustawy o zmianie us [...]

więcej

Baza wiedzy Przystąp do Izby

PIU zapowiada wystąpienie w sprawie regulacji kancelarii odszkodowawczych do MF i KNF

Jak podaje serwis www.gu.com.pl Jan Grzegorz Prądzyński, prezes Polskiej Izby Ubezpieczeń zapowiedział, że Izba reprezentująca interesy ubezpieczycieli wystąpi o podjęcie prac nad regulacją działalności kancelarii odszkodowawczych. Jan Grzegorz Prądzyński twierdzi, że regulacja jest jedyną metodą przeciwdziałania oszustwom takim, jakie zarzucane jest prezesowi UCO Zbigniewowi B. Dodaje również, że „nie dochodziłoby do nich, gdyby regulacje stworzono kilka lat temu, gdy problem kancelarii się ujawnił.”  Z wypowiedzi można wnioskować, że chodzi nie o problemy poszczególnych kancelarii, lecz same kancelarie jako problem ubezpieczycieli. Pogląd wydaje się kontrowersyjny, bo ani regulacja prawna sama w sobie nie wyeliminuje w pełni problemów kancelarii, ani nie zmarginalizuje ich znaczenia w stopniu, jakiego mogliby sobie niektórzy życzyć.

Przestawiamy w całości komentarz PIDiPO, którego fragmenty przytacza portal www.gu.com.pl w publikacji Rynek ubezpieczeń: Wraca temat nadzoru nad branżą odszkodowawczą.

Organizacje reprezentujące przedsiębiorców mających przeważający udział w rynku kancelarii odszkodowawczych, w tym PIDiPO, 29 kwietnia 2011 roku przedstawiły Radzie Rozwoju Rynku Finansowego przy Ministrze Finansów swoje stanowisko, jasno wskazujące na potrzebę regulacji prawnej wykonywania zawodu doradcy i pośrednika odszkodowawczego. Jako podstawowe cele, które powinna realizować regulacja prawna wskazaliśmy:

•             zapewnienie identyfikowalności osób wykonujących czynności związane z pośredniczeniem w egzekwowaniu odszkodowań,

•             zagwarantowanie odpowiedniego poziomu merytorycznego osób wykonujących czynności związane z pośredniczeniem w egzekwowaniu odszkodowań,

•             zwiększenie bezpieczeństwa osób dochodzących roszczeń odszkodowawczych za pośrednictwem osób wykonujących takie czynności zawodowo,

•             zwiększenie możliwości działania profesjonalnych pełnomocników w postępowaniach prowadzonych przez zakłady ubezpieczeń w celu ograniczenia konieczności wdawania się w spór sądowy.

Również PIU przedstawiła swoje stanowisko w tej sprawie, które co prawda było często zbieżne w oczekiwaniach, niemniej jednak niektóre ze zgłaszanych postulatów dość jasno wskazywały, że pobudki samorządu ubezpieczycieli były bardziej ekonomiczne niż etyczne. Trudno jednak mieć to za złe PIU jest organizacją reprezentująca interesy ubezpieczycieli, a te w ostatnich latach za sprawą kancelarii zostały odczuwalnie nadwątlone. Unijne Centrum Odszkodowań było jednym z dziesiątek niewielkich podmiotów działających na rynku usług odszkodowawczych. Przykład tej firmy wskazuje na potrzebę regulacji, ale nie upoważnia do uogólnień. To, że klienci UCO zostali oszukani nie zachwieje zaufania do całej branży, a być może spowoduje, że osoby poszkodowane w wypadkach zaczną zwracać baczniejszą uwagę na to z kim i jaką umowę zawierają. Na początku ubiegłego roku media nagłośniły przykład podobnego incydentu dotyczącego radcy prawnego, tak więc oczekiwanie, że sama regulacji prawna uchroni przed oszustami okazuje się zwodnicze.

Wystąpienia Ministra Sprawiedliwości wskazują na to, że apele o regulację nie trafiają na podatny grunt, niemniej jednak wydaje się, że decydujące znaczenie dla kancelarii odszkodowawczych będzie miała nowa dyrektywa o pośrednictwie ubezpieczeniowym. Wynika z niej, że m.in. zawodowa obsługa roszczeń powinna być objęta nadzorem ze strony państwo. W obecnej sytuacji zamiast powtarzać po raz kolejny te same postulaty przyjęliśmy zasadę wykorzystania już obowiązujących regulacji do poprawy standardów na rynku doradztwa odszkodowawczego. Zainicjowaliśmy cały szereg postępowań przed Prezesem UOKiK dotyczących m.in. nierzetelnych reklam, czy wprowadzających w błąd informacji o cenie, a informacje o ich efektach upubliczniamy w Internecie.

Jesteśmy skłonni do współpracy ze środowiskiem ubezpieczeniowym, tym bardziej, że komentarze przedstawicieli PIU do uchwały SN w sprawie zwrotu kosztów pełnomocnika przedprocesowego akcentowały nie konieczność zwrotu kosztów pełnomocnika, co było niewątpliwym przełomem, lecz konieczność wykazania „niezbędnych kwalifikacji” pełnomocnika. Z chwilą kiedy takie kwalifikacje będą potwierdzone w sposób określony prawem odpadnie koronny argument do odmowy zwrotu kosztów pełnomocnika.

 

Publikacje

07.08.2018

Na początku był chaos…, ...

Dziesięciolecie funkcjonowania instytucji zadośćuczynienia z § 4 art. 446 k.c. przypadło n [...]

więcej

11.12.2017

To dopiero początek…, Ba...

To dopiero początek… Ostatnio na rynku ubezpieczeniowym sporo się dzieje. Oczywiście n [...]

więcej

09.01.2017

Kto może najwięcej zapłacić za...

Podwyżki cen ubezpieczeń komunikacyjnych są niedogodnością dla każdego, kto odczuł je jako [...]

więcej

Studium przypadków

350 000 zł rekompensaty za utratę z...

Jednym z elementów wchodzących w skład odszkodowania uzyskanego w toku postępowania likwidacyjnego jest świadczenie związane z  utratą możliwości zarobkowania wskute ...

Więcej

Orzecznictwo

Uchwała Sądu Najwyższego – Izba Cyw...

Ogólną zasadę odpowiedzialności stanowi zasada winy. Wynika zaś z niej, że szkoda wyrządzona bez winy nie ulega naprawieniu. W konsekwencji szkoda wyrządzona wskutek ...

Więcej

Akty prawne

Wychowanie w trzeźwości

USTAWA z dnia 26 października 1982 r. o [...]

Ubezpieczenia obowiązkowe

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpiec [...]

Działalność ubezpieczeniowa

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o działaln [...]


Przejdz na górę strony