20.07.2021

PIDiPO przekazała do Senatu RP uwagi do stanowiska PIU oraz do poprawek zgłoszonych przez Komisje...

Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych skierowała do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji stanowisko w przedmiocie uwag do ustawy o zmianie us [...]

więcej

12.05.2021

Szansa na zwolnienie z podatku odsetek od odszkodowań?...

Rzecznik Praw Obywatelskich poinformował na swojej stronie internetowej o wniosku skierowanym do Ministra Finansów w sprawie kwalifikacji podatkowej odsetek wypłacanych za opóźnienie, w sytuacji [...]

więcej

26.04.2021

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wystąpił z inicjatywą ustawodawczą w sprawie zadośćuczynienia dla bliskich najciężej poszkodowanych...

Na stronie internetowej prezydent.pl poinformowano o skierowaniu przez Prezydenta do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny. Projekt zmian przewiduje dodanie w Kodeksie cywilnym [...]

więcej

Baza wiedzy Przystąp do Izby

PIU zapowiada wystąpienie w sprawie regulacji kancelarii odszkodowawczych do MF i KNF

Jak podaje serwis www.gu.com.pl Jan Grzegorz Prądzyński, prezes Polskiej Izby Ubezpieczeń zapowiedział, że Izba reprezentująca interesy ubezpieczycieli wystąpi o podjęcie prac nad regulacją działalności kancelarii odszkodowawczych. Jan Grzegorz Prądzyński twierdzi, że regulacja jest jedyną metodą przeciwdziałania oszustwom takim, jakie zarzucane jest prezesowi UCO Zbigniewowi B. Dodaje również, że „nie dochodziłoby do nich, gdyby regulacje stworzono kilka lat temu, gdy problem kancelarii się ujawnił.”  Z wypowiedzi można wnioskować, że chodzi nie o problemy poszczególnych kancelarii, lecz same kancelarie jako problem ubezpieczycieli. Pogląd wydaje się kontrowersyjny, bo ani regulacja prawna sama w sobie nie wyeliminuje w pełni problemów kancelarii, ani nie zmarginalizuje ich znaczenia w stopniu, jakiego mogliby sobie niektórzy życzyć.

Przestawiamy w całości komentarz PIDiPO, którego fragmenty przytacza portal www.gu.com.pl w publikacji Rynek ubezpieczeń: Wraca temat nadzoru nad branżą odszkodowawczą.

Organizacje reprezentujące przedsiębiorców mających przeważający udział w rynku kancelarii odszkodowawczych, w tym PIDiPO, 29 kwietnia 2011 roku przedstawiły Radzie Rozwoju Rynku Finansowego przy Ministrze Finansów swoje stanowisko, jasno wskazujące na potrzebę regulacji prawnej wykonywania zawodu doradcy i pośrednika odszkodowawczego. Jako podstawowe cele, które powinna realizować regulacja prawna wskazaliśmy:

•             zapewnienie identyfikowalności osób wykonujących czynności związane z pośredniczeniem w egzekwowaniu odszkodowań,

•             zagwarantowanie odpowiedniego poziomu merytorycznego osób wykonujących czynności związane z pośredniczeniem w egzekwowaniu odszkodowań,

•             zwiększenie bezpieczeństwa osób dochodzących roszczeń odszkodowawczych za pośrednictwem osób wykonujących takie czynności zawodowo,

•             zwiększenie możliwości działania profesjonalnych pełnomocników w postępowaniach prowadzonych przez zakłady ubezpieczeń w celu ograniczenia konieczności wdawania się w spór sądowy.

Również PIU przedstawiła swoje stanowisko w tej sprawie, które co prawda było często zbieżne w oczekiwaniach, niemniej jednak niektóre ze zgłaszanych postulatów dość jasno wskazywały, że pobudki samorządu ubezpieczycieli były bardziej ekonomiczne niż etyczne. Trudno jednak mieć to za złe PIU jest organizacją reprezentująca interesy ubezpieczycieli, a te w ostatnich latach za sprawą kancelarii zostały odczuwalnie nadwątlone. Unijne Centrum Odszkodowań było jednym z dziesiątek niewielkich podmiotów działających na rynku usług odszkodowawczych. Przykład tej firmy wskazuje na potrzebę regulacji, ale nie upoważnia do uogólnień. To, że klienci UCO zostali oszukani nie zachwieje zaufania do całej branży, a być może spowoduje, że osoby poszkodowane w wypadkach zaczną zwracać baczniejszą uwagę na to z kim i jaką umowę zawierają. Na początku ubiegłego roku media nagłośniły przykład podobnego incydentu dotyczącego radcy prawnego, tak więc oczekiwanie, że sama regulacji prawna uchroni przed oszustami okazuje się zwodnicze.

Wystąpienia Ministra Sprawiedliwości wskazują na to, że apele o regulację nie trafiają na podatny grunt, niemniej jednak wydaje się, że decydujące znaczenie dla kancelarii odszkodowawczych będzie miała nowa dyrektywa o pośrednictwie ubezpieczeniowym. Wynika z niej, że m.in. zawodowa obsługa roszczeń powinna być objęta nadzorem ze strony państwo. W obecnej sytuacji zamiast powtarzać po raz kolejny te same postulaty przyjęliśmy zasadę wykorzystania już obowiązujących regulacji do poprawy standardów na rynku doradztwa odszkodowawczego. Zainicjowaliśmy cały szereg postępowań przed Prezesem UOKiK dotyczących m.in. nierzetelnych reklam, czy wprowadzających w błąd informacji o cenie, a informacje o ich efektach upubliczniamy w Internecie.

Jesteśmy skłonni do współpracy ze środowiskiem ubezpieczeniowym, tym bardziej, że komentarze przedstawicieli PIU do uchwały SN w sprawie zwrotu kosztów pełnomocnika przedprocesowego akcentowały nie konieczność zwrotu kosztów pełnomocnika, co było niewątpliwym przełomem, lecz konieczność wykazania „niezbędnych kwalifikacji” pełnomocnika. Z chwilą kiedy takie kwalifikacje będą potwierdzone w sposób określony prawem odpadnie koronny argument do odmowy zwrotu kosztów pełnomocnika.

 

Publikacje

07.08.2018

Na początku był chaos…, ...

Dziesięciolecie funkcjonowania instytucji zadośćuczynienia z § 4 art. 446 k.c. przypadło n [...]

więcej

11.12.2017

To dopiero początek…, Ba...

To dopiero początek… Ostatnio na rynku ubezpieczeniowym sporo się dzieje. Oczywiście n [...]

więcej

09.01.2017

Kto może najwięcej zapłacić za...

Podwyżki cen ubezpieczeń komunikacyjnych są niedogodnością dla każdego, kto odczuł je jako [...]

więcej

Studium przypadków

Zwrot utraconego dochodu z OC spraw...

Nie wszyscy przedsiębiorcy zdają sobie sprawę, że po kolizji drogowej mają prawo ubiegać się o zwrot utraconego dochodu. Oczywiście należy odpowiednio udokumentować ...

Więcej

Orzecznictwo

Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywil...

Przewóz z grzeczności nie jest identyczny z pojęciem przewozu nieodpłatnego. Przewóz z grzeczności ma miejsce tylko wówczas, gdy osoba przewożąca kieruje się poczuci ...

Więcej

Akty prawne

Działalność ubezpieczeniowa

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o działaln [...]

Emerytury i renty

USTAWA z dnia 17 grudnia 1998 r. o emery [...]

Kodeks postępowania karnego

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks p [...]


Przejdz na górę strony