20.07.2021

PIDiPO przekazała do Senatu RP uwagi do stanowiska PIU oraz do poprawek zgłoszonych przez Komisje...

Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych skierowała do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji stanowisko w przedmiocie uwag do ustawy o zmianie us [...]

więcej

12.05.2021

Szansa na zwolnienie z podatku odsetek od odszkodowań?...

Rzecznik Praw Obywatelskich poinformował na swojej stronie internetowej o wniosku skierowanym do Ministra Finansów w sprawie kwalifikacji podatkowej odsetek wypłacanych za opóźnienie, w sytuacji [...]

więcej

26.04.2021

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wystąpił z inicjatywą ustawodawczą w sprawie zadośćuczynienia dla bliskich najciężej poszkodowanych...

Na stronie internetowej prezydent.pl poinformowano o skierowaniu przez Prezydenta do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny. Projekt zmian przewiduje dodanie w Kodeksie cywilnym [...]

więcej

Baza wiedzy Przystąp do Izby

Oświadczenie

Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych w związku z publikacją „Rośnie liczba wykrytych oszustw” zamieszczoną w dzienniku Rzeczpospolita dnia 21 listopada 2012 r. uznaje stwierdzenie Przewodniczącego Komisji ds. Przeciwdziałania Przestępczości  Ubezpieczeniowej Pana Roberta Dąbrowskiego dotyczące działalności kancelarii odszkodowawczych, a przedstawione w kontekście wzrostu przestępczości ubezpieczeniowej, za krzywdzące dla dobrego wizerunku branży doradztwa odszkodowawczego. Wskazanie, że niektóre kancelarie pomagają w „podkręcaniu” zdarzeń może prowadzić do generalizacji oraz utożsamiania działalności kancelarii odszkodowawczych z działalnością przestępczą. Nie można zaś pomijać faktu, że przestępczość ubezpieczeniowa naraża na straty nie tylko zakłady ubezpieczeń, ale i również doradców odszkodowawczych, którzy w przypadku niezamierzonego reprezentowania osoby dochodzącej świadczeń nienależnych mogą ponosić nie tylko straty wizerunkowe, ale również wymierne straty finansowe. Przedsiębiorcy z obu tych sektorów korzystają z rozbudowanych sieci sprzedaży, stąd też identyfikowanie przestępczych czynów poszczególnych pracowników, w tym pośredników z przestępczą działalnością doradców odszkodowawczych byłoby równie nieuprawnione, jak w przypadku utożsamiania pojedynczych przestępczych działań agenta z działalnością zakładów ubezpieczeń, choć nie budzi wątpliwości, że to pracownicy zakładów ubezpieczeń mają udział w procederze przestępczości ubezpieczeniowej większy niż wspomniane kancelarie odszkodowawcze.

Potwierdzeniem rzetelnego podejścia doradców odszkodowawczych do zagadnienia zwalczania przestępczości ubezpieczeniowej mogą być sytuacje, w których to na skutek powzięcia uzasadnionych podejrzeń co do zgodności z prawem działań pośrednika odszkodowawczego doszło nie tylko do rozwiązania umowy, ale również zawiadomienia Prokuratury przez doradcę odszkodowawczego. Szeroko podejmowane są również działania prewencyjne, takie jak wymaganie zaświadczenia o niekaralności przy zatrudnieniu czy pouczanie klientów o odpowiedzialności karnej za poświadczenie nieprawdy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Pomimo wniosków ze strony organizacji zrzeszających doradców odszkodowawczych, zarówno zawód doradcy, jak i pośrednika odszkodowawczego wciąż nie doczekały się jednak kompleksowej regulacji prawnej, przez co nie ma instytucjonalnych barier dostępu do ich wykonywania, w tym przez osoby karane wcześniej za popełnienie przestępstw na szkodę zakładu ubezpieczeń. Wyrażając gotowość do współpracy w przeciwdziałaniu przestępczości ubezpieczeniowej mamy nadzieję, że Polska Izba Ubezpieczeń będzie postrzegała doradców odszkodowawczych i ich organizacje, jako partnerów, a nie oponentów w tym przedsięwzięciu.

Publikacje

07.08.2018

Na początku był chaos…, ...

Dziesięciolecie funkcjonowania instytucji zadośćuczynienia z § 4 art. 446 k.c. przypadło n [...]

więcej

11.12.2017

To dopiero początek…, Ba...

To dopiero początek… Ostatnio na rynku ubezpieczeniowym sporo się dzieje. Oczywiście n [...]

więcej

09.01.2017

Kto może najwięcej zapłacić za...

Podwyżki cen ubezpieczeń komunikacyjnych są niedogodnością dla każdego, kto odczuł je jako [...]

więcej

Studium przypadków

Nadmierna prędkość przyczyną śmierc...

Po raz kolejny brawura i nadmierna prędkość okazały się być przyczyną tragicznych wydarzeń. Kilka lat temu doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Jeden z ki ...

Więcej

Orzecznictwo

Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywil...

Zderzeniem się mechanicznych środków komunikacji poruszanych za pomocą sił przyrody (art. 436 § 2 kc) jest ich zetknięcie się, gdy pozostają wobec siebie w ruchu w r ...

Więcej

Akty prawne

Kodeks postępowania cywilnego

USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. KODEK [...]

Zmiana ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po roz [...]

Działalność ubezpieczeniowa

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o działaln [...]


Przejdz na górę strony