23.08.2021

Nowa podstawa prawna dla roszczeń osób bliskich ciężko poszkodowanych...

Kilka dni temu w Dzienniku Ustaw RP opublikowano ustawę o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, która do Kodeksu cywilnego dodała nową podstawę prawną dla dochodzenia roszczeń przez bliskich ciężko p [...]

więcej

04.08.2021

PIDiPO przekazała stanowisko w przedmiocie uchwały Senatu RP do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach...

W dniu dzisiejszym nasza organizacja przekazała do sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach stanowisko w przedmiocie uchwały Senatu RP z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie usta [...]

więcej

20.07.2021

PIDiPO przekazała do Senatu RP uwagi do stanowiska PIU oraz do poprawek zgłoszonych przez Komisje...

Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych skierowała do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji stanowisko w przedmiocie uwag do ustawy o zmianie us [...]

więcej

Baza wiedzy Przystąp do Izby

Zaproszenie na konferencję Tendencje w orzecznictwie komunikacyjnym – na co trzeba się przygotować

W dniach 21-22 stycznia w Serocku odbędzie się organizowana przez Insurance Meeting Point konferencja Tendencje w orzecznictwie komunikacyjnym – na co trzeba się przygotować. Podczas dwudniowego spotkania.Podczas dwudniowego spotkania przedstawiciele nauki, zakładów ubezpieczeń, Biura Rzecznika Ubezpieczonych oraz kancelarii odszkodowawczych będą ze swojej perspektywy prezentowali aktualny obraz likwidacji szkód komunikacyjnych. Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych będzie reprezentowana przez prezesa zarządu Bartłomieja Krupę. Szczegółowy program jest dostępny na stronie organizatorów.

Specjalnie dla członków Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych przewidziano rabat w wysokości 20 %. W celu uzyskania informacje o uzyskaniu rabatu prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego na naszej stronie.

Oświadczenie

Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych w związku z publikacją „Rośnie liczba wykrytych oszustw” zamieszczoną w dzienniku Rzeczpospolita dnia 21 listopada 2012 r. uznaje stwierdzenie Przewodniczącego Komisji ds. Przeciwdziałania Przestępczości  Ubezpieczeniowej Pana Roberta Dąbrowskiego dotyczące działalności kancelarii odszkodowawczych, a przedstawione w kontekście wzrostu przestępczości ubezpieczeniowej, za krzywdzące dla dobrego wizerunku branży doradztwa odszkodowawczego. Wskazanie, że niektóre kancelarie pomagają w „podkręcaniu” zdarzeń może prowadzić do generalizacji oraz utożsamiania działalności kancelarii odszkodowawczych z działalnością przestępczą. Nie można zaś pomijać faktu, że przestępczość ubezpieczeniowa naraża na straty nie tylko zakłady ubezpieczeń, ale i również doradców odszkodowawczych, którzy w przypadku niezamierzonego reprezentowania osoby dochodzącej świadczeń nienależnych mogą ponosić nie tylko straty wizerunkowe, ale również wymierne straty finansowe. Przedsiębiorcy z obu tych sektorów korzystają z rozbudowanych sieci sprzedaży, stąd też identyfikowanie przestępczych czynów poszczególnych pracowników, w tym pośredników z przestępczą działalnością doradców odszkodowawczych byłoby równie nieuprawnione, jak w przypadku utożsamiania pojedynczych przestępczych działań agenta z działalnością zakładów ubezpieczeń, choć nie budzi wątpliwości, że to pracownicy zakładów ubezpieczeń mają udział w procederze przestępczości ubezpieczeniowej większy niż wspomniane kancelarie odszkodowawcze.

Potwierdzeniem rzetelnego podejścia doradców odszkodowawczych do zagadnienia zwalczania przestępczości ubezpieczeniowej mogą być sytuacje, w których to na skutek powzięcia uzasadnionych podejrzeń co do zgodności z prawem działań pośrednika odszkodowawczego doszło nie tylko do rozwiązania umowy, ale również zawiadomienia Prokuratury przez doradcę odszkodowawczego. Szeroko podejmowane są również działania prewencyjne, takie jak wymaganie zaświadczenia o niekaralności przy zatrudnieniu czy pouczanie klientów o odpowiedzialności karnej za poświadczenie nieprawdy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Pomimo wniosków ze strony organizacji zrzeszających doradców odszkodowawczych, zarówno zawód doradcy, jak i pośrednika odszkodowawczego wciąż nie doczekały się jednak kompleksowej regulacji prawnej, przez co nie ma instytucjonalnych barier dostępu do ich wykonywania, w tym przez osoby karane wcześniej za popełnienie przestępstw na szkodę zakładu ubezpieczeń. Wyrażając gotowość do współpracy w przeciwdziałaniu przestępczości ubezpieczeniowej mamy nadzieję, że Polska Izba Ubezpieczeń będzie postrzegała doradców odszkodowawczych i ich organizacje, jako partnerów, a nie oponentów w tym przedsięwzięciu.

Klauzule abuzywne wciąż napotykane we wzorcach umownych kancelarii odszkodowawczych

Pomimo rozwoju i profesjonalizacji  branży doradztwa odszkodowawczego wciąż nie należą do rzadkości umowy o dochodzenie roszczeń odszkodowawczych zawierające postanowienia niedozwolone w obrocie konsumenckim. W swoich zasobach Izba posiada kilkadziesiąt wzorców umownych, których kwerenda wskazuje na powielanie uchybień w zakresie artykulacji ceny, kar umownych, czy właściwości sądu. Zachęcamy przedsiębiorców świadczących usługi doradztwa odszkodowawczego, również niezrzeszonych do przesyłania PIDiPO wzorców umownych z wnioskiem o analizę pod kątem zgodności z prawem, która jest także warunkiem przystąpienia do Izby. Obok incydentalnych zawiadomień kierowanych do UOKiK przez PIDiPO w najbliższym czasie Izba planuje podjąć szeroko zakrojone działania zmierzające do realizacji celów statutowych dotyczących dobrych praktyk również poprzez interwencję u właściwych organów administracji publicznej.

Przedstawiamy kolejne decyzje UOKiK dotyczące wzorców umownych stosowanych w związku z dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych przez firmy:

„PROTECTOR” Sp. z o.o. z siedziba w Wieluniu

„Competia” Sp. z o.o. z siedziba w Katowicach

Meritum – K. Piechówka, W. Kasperek Spółka Jawna z siedzibą w Bielsku-Białej

MK-FINANSE w Siedlcach

 

 

Regres z OC nie obciąża spadkobierców – jest uchwała SN

Sąd Najwyższy w odpowiedzi na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Lublinie rozstrzygnął następujące zagadnienie: Czy zakładowi ubezpieczeń przysługuje w oparciu o przepisy art. 43 pkt 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2003 roku, Nr 124, poz. 1152) w zw. z art. 922 § 1 k.c. prawo dochodzenia od następców prawnych posiadacza pojazdu mechanicznego zwrotu wypłaconego przez ten zakład z tytułu ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu mechanicznego odszkodowania, jeżeli kierujący posiadacz pojazdu wyrządził szkodę w stanie po użyciu alkoholu i zmarł przed wypłatą odszkodowania przez zakład ubezpieczeń?

Jak podaje Rzeczpospolita uchwała o sygnaturze III CZP 61/12 którą Sąd Najwyższy przyjął w ostatni piątek wskazuje na przeczącą odpowiedź. Przyjęta interpretacja powinna zapobiegać obciążaniu spadkobierców od których ubezpieczycielom zdarzało się bezprawnie egzekwować zobowiązania zmarłych sprawców. Co więcej tym, którzy padli ofiarą takiego postępowania otwiera to możliwość występowania do ubezpieczycieli o zwrot nienależnie pobranych świadczeń.

Zapraszamy do lektury publikacji Wojciecha Basiewicza, w których opisywał już wcześniej na łamach www.pidipo.pl oraz prasy branżowej problematykę dziedziczenia regresu.

Regres nie obciąża spadkobierców gdy powstał po śmierci sprawcy, Wojciech Basiewicz, Dziennik Ubezpieczeniowy 08.03.2011

Odpowiedzialność spadkobierców sprawcy za dług regresowy, Wojciech Basiewicz, Gazeta Ubezpieczeniowa, 06.11.2012

 

Członkowie PIDIPO kolejny rok z OC zawodowym

Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych na podstawie umowy generalnej z 19 października 2012 r. z  Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group zapewniła swoim członkom możliwość kontynuacji ochrony ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności. Dzięki bezszkodowemu przebiegowi dotychczasowego okresu ubezpieczenia oferta dla członków PIDiPO nie tylko pozostaje unikatowa na rynku, ale również jej warunki finansowe umożliwiają uzyskanie szerokiej ochrony również dla mniejszych podmiotów.

Nowi członkowie PIDiPO

Dnia 22 października 2012 r. Zarząd Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych podjął uchwały o przyjęciu w poczet członków Izby nowych doradców odszkodowawczych. Nowymi członkami Izby są CKLS sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie oraz Centrum Obsługi Powypadkowej Codex sp. z o.o. sp. k. z Rzeszowa. Członkiem Izby może być każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą z zakresu doradztwa i pośrednictwa odszkodowawczego, który zobowiąże się do przestrzegania Statutu Izby oraz standardów Izby, w szczególności w zakresie rekomendacji dotyczących obowiązków informacyjnych względem konsumentów, nieabuzywności zapisów umowy oraz rejestracji zbioru danych osobowych w bazie GIODO.

 

Publikacje

07.08.2018

Na początku był chaos…, ...

Dziesięciolecie funkcjonowania instytucji zadośćuczynienia z § 4 art. 446 k.c. przypadło n [...]

więcej

11.12.2017

To dopiero początek…, Ba...

To dopiero początek… Ostatnio na rynku ubezpieczeniowym sporo się dzieje. Oczywiście n [...]

więcej

09.01.2017

Kto może najwięcej zapłacić za...

Podwyżki cen ubezpieczeń komunikacyjnych są niedogodnością dla każdego, kto odczuł je jako [...]

więcej

Studium przypadków

12 000 zł tytułem zadośćuczynienia ...

Latem 2006 roku doszło do tragicznego wypadku. Nieprawidłowo podjęty manewr wyprzedzania, zakończył się śmiercią młodego małżeństwa, które osierociło kilkunastoletni ...

Więcej

Orzecznictwo

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 czerwca ...

Co do zasady nie ma podstaw do obniżenia należnego poszkodowanemu zadośćuczynienia (art. 445 § 1 kc) o otrzymane z ubezpieczenia społecznego jednorazowe odszkodowani ...

Więcej

Akty prawne

Świadczenia pieniężne

USTAWA z dnia 25 czerwca 1999 r. o świad [...]

Działalność ubezpieczeniowa

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o działaln [...]

Zmiana ustawy kodeks cywilny

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o zmiani [...]


Przejdz na górę strony