23.08.2021

Nowa podstawa prawna dla roszczeń osób bliskich ciężko poszkodowanych...

Kilka dni temu w Dzienniku Ustaw RP opublikowano ustawę o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, która do Kodeksu cywilnego dodała nową podstawę prawną dla dochodzenia roszczeń przez bliskich ciężko p [...]

więcej

04.08.2021

PIDiPO przekazała stanowisko w przedmiocie uchwały Senatu RP do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach...

W dniu dzisiejszym nasza organizacja przekazała do sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach stanowisko w przedmiocie uchwały Senatu RP z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie usta [...]

więcej

20.07.2021

PIDiPO przekazała do Senatu RP uwagi do stanowiska PIU oraz do poprawek zgłoszonych przez Komisje...

Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych skierowała do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji stanowisko w przedmiocie uwag do ustawy o zmianie us [...]

więcej

Baza wiedzy Przystąp do Izby

Ostrzeżenie konsumentów dot. Ekspert – Odszkodowania sp. z o. o.

Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych ostrzega konsumentów przed wprowadzają w błąd reklamą firmy Ekspert – Odszkodowania sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku. W drukowanym materiale informacyjnym tej firmy można znaleźć nieprawdziwe informacje o możliwościach dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, które w ocenie Izby mogą w istotny zniekształcić zachowanie rynkowe przeciętnego konsumenta przed zawarciem umowy. W materiałach tych można znaleźć następujące treści:

Jeżeli jesteś członkiem rodziny zmarłego musisz wiedzieć, że (…) całej rodzinie przysługuje szereg roszczeń – każdy z członków rodziny może liczyć na zadośćuczynienie (sprawa Smoleńska świadczy o tym, że kwoty o które możemy walczyć zaczynają się od kwoty 250.000,00 zł); ponadto osobom wspólnie zamieszkującym przysługuje odszkodowania za pogorszenie ich sytuacji finansowej” Informacja może wywoływać przekonanie o przysługiwaniu roszczeń także członkom rodziny nie spełniającym wymogów wynikających z art. 446 k.c. oraz wskazywać na możliwość uzyskania kwot w wysokości nie mającej uzasadnienia w okolicznościach poszczególnych spraw oraz praktyce orzeczniczej. Tego rodzaju praktyki mogą wpływać na ocenę działalności doradców odszkodowawczych, jako grupy zawodowej udzielającej poszkodowanym i uprawnionym nierzetelnych informacji.

Ponadto  firma Ekspert – Odszkodowania sp. z o. o. w materiale o charakterze reklamowym w sposób nieuzasadniony powołuje się na rzekome zagrożenia, na które miałoby narażać podpisanie umowy z doradcami odszkodowawczymi innymi niż Ekspert – Odszkodowania sp. z o. o., wskazując: „CZŁONKOSTWO KANCELARII W POLSKIEJ IZBIE ODSZKODOWAŃ zapewnia Ci najwyższy standard usług ale również ochronę przed OSZUSTAMI I WYŁUDZACZAMI”. Z kolei w innej części materiału twierdzi się: „Jeżeli Firma nie jest członkiem Izby to oznacza, że nie postępuje zgodnie z Kodeksem Etyki i tym samym możesz być narażony na niekompetentną obsługę, a co się z tym wiąże narażony na dodatkowe straty finansowe” oraz wymienia z nazwy firmy nie będące członkami Polskiej Izby Odszkodowań, co  może sugerować, że w odniesieniu do usług tych właśnie firm powstają takie zagrożenia.

Należy zauważyć, że zgodnie z Kodeksem Etyki wspomnianej organizacji, do której firma Ekspert – Odszkodowania sp. z o. o. należy, jej członkowie zapewniają klientowi jasną i rzetelną informację o oferowanych usługach oraz o związanych z nimi kosztach, ryzyku i możliwych do osiągnięcia korzyściach, ułatwiając klientowi dokonanie właściwego wyboru oferty oraz zobowiązują się do niestosowania praktyk polegających na rozpowszechnianiu nieprawdziwych informacji o konkurencji, stosowaniu reklamy, która może wprowadzać w błąd lub jest sprzeczna z dobrymi obyczajami, szkodzeniu dobremu imieniu konkurentów działających na rynku odszkodowań.

W związku postępowaniem firmy Ekspert – Odszkodowania sp. z o. o. Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych wystąpiła do Polskiej Izby Odszkodowań o zajęcie oficjalnego stanowiska w sprawie praktyk ww. firmy. Ponadto o działaniach mogących wypełniać znamiona art. 5 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym tj. o nieprzestrzeganiu kodeksu dobrych praktyk, do którego przedsiębiorca dobrowolnie przystąpił, jeżeli przedsiębiorca ten informuje w ramach praktyki rynkowej, że jest związany kodeksem dobrych praktyk zostanie zawiadomiony Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, z wnioskiem o pojęcie właściwych działań.

Publikacje

07.08.2018

Na początku był chaos…, ...

Dziesięciolecie funkcjonowania instytucji zadośćuczynienia z § 4 art. 446 k.c. przypadło n [...]

więcej

11.12.2017

To dopiero początek…, Ba...

To dopiero początek… Ostatnio na rynku ubezpieczeniowym sporo się dzieje. Oczywiście n [...]

więcej

09.01.2017

Kto może najwięcej zapłacić za...

Podwyżki cen ubezpieczeń komunikacyjnych są niedogodnością dla każdego, kto odczuł je jako [...]

więcej

Studium przypadków

500 000 złotych i renta dla poszkod...

W nocy z 12 na 13 lipca 2002 roku, Pan Stefan* podróżował samochodem jako pasażer. Nic nie wskazywało na to, że będzie to tragiczna w skutkach wyprawa. W tył pojazdu ...

Więcej

Orzecznictwo

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 czerwca ...

Co do zasady nie ma podstaw do obniżenia należnego poszkodowanemu zadośćuczynienia (art. 445 § 1 kc) o otrzymane z ubezpieczenia społecznego jednorazowe odszkodowani ...

Więcej

Akty prawne

Zmiana ustawy kodeks cywilny

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o zmiani [...]

Kodeks postępowania karnego

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks p [...]

Kodeks karny

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks k [...]


Przejdz na górę strony