23.08.2021

Nowa podstawa prawna dla roszczeń osób bliskich ciężko poszkodowanych...

Kilka dni temu w Dzienniku Ustaw RP opublikowano ustawę o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, która do Kodeksu cywilnego dodała nową podstawę prawną dla dochodzenia roszczeń przez bliskich ciężko p [...]

więcej

04.08.2021

PIDiPO przekazała stanowisko w przedmiocie uchwały Senatu RP do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach...

W dniu dzisiejszym nasza organizacja przekazała do sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach stanowisko w przedmiocie uchwały Senatu RP z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie usta [...]

więcej

20.07.2021

PIDiPO przekazała do Senatu RP uwagi do stanowiska PIU oraz do poprawek zgłoszonych przez Komisje...

Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych skierowała do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji stanowisko w przedmiocie uwag do ustawy o zmianie us [...]

więcej

Baza wiedzy Przystąp do Izby

Uwaga na „promocje”

Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych ostrzega konsumentów przed ryzykiem związanym z korzystaniem z promocji „Likwidacja szkody taniej do 50% stawki konkurencji”, oferowanej przez Serwis Prawno–Finansowy PIAST sp. z o.o. prowadzący serwis „Polskie Centrum Pomocy Powypadkowej”. Celem promocji jest nakłonienie konsumentów do rozwiązania umów uprzednio zawartych z doradcami odszkodowawczymi w celu zawarcia umowy z Serwisem Prawno–Finansowym PIAST sp. z o.o. z obietnicą otrzymania stawki prowizji niższej nawet o 50 %.

W ocenie PIDiPO działania Serwisu Prawno–Finansowego PIAST sp. z o.o. budzą wątpliwości w kontekście normy art. 12 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z którym czynem nieuczciwej konkurencji jest nakłanianie klientów przedsiębiorcy do rozwiązania z nim umowy, w celu przysporzenia korzyści sobie lub osobom trzecim albo szkodzenia przedsiębiorcy. Postępowanie organizatora może jednak godzić nie tylko w stosunki umowne pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami z branży doradztwa odszkodowawczego, ale i w interesy samych konsumentów. Jakkolwiek organizator „promocji” zobowiązuje się do powiadomienia uczestnika o ewentualnych roszczeniach, jakie może wysunąć do niego dotychczasowy doradca, to jednocześnie zastrzega, że nie odpowiada za czynności, jakie może on podjąć względem uczestnika i nie ponosi odpowiedzialności za kwestie sporne powstałe na skutek działania osób trzecich.

Organizator uzależnił możliwość skorzystania z promocji od zawarcia umowy, której treść w odróżnieniu od regulaminu nie została udostępniona na stronie organizatora, co może wypełniać hipotezę art. 3853 pkt 4 k.c., gdyż regulamin odsyła do postanowień, z którymi konsument nie miał możliwości zapoznać się przed przystąpieniem do „promocji”. Mglistość obietnicy prowizji niższej do 50% jest tym większa, że organizator uzależnia przedstawienie jej warunków od okazania dokumentacji szkody oraz zawartej uprzednio umowy, a możliwość skorzystania z „promocji” uzależniona jest m.in. od przesłanek ekonomicznych. Tak określone warunki mogą wskazywać na przyznanie organizatorowi uprawnienia do dokonywania wiążącej interpretacji umowy, co z kolei może stanowić klauzulę abuzywną wskazaną w art. 3853 pkt 9 k.c. Na niedozwoloną w relacjach z konsumentami praktykę wskazuje ponadto § 5 ust. 9 regulaminu, który stanowi,  że organizator zastrzega sobie możliwość odstąpienia od promocji bez podania przyczyny. Istnieje zatem niebezpieczeństwo, że konsumenci zwabieni wizją skorzystania z tańszej usługi, wypowiedzą pochopnie umowę z doradcą odszkodowawczym i nie tylko narażą się na konsekwencje wynikające z art. 746 k.c., ale również w efekcie nie otrzymają żadnej oferty od organizatora „promocji”.

Wątpliwości może budzić również zastrzeżenie, że regulamin „promocji” może ulec zmianie, przez co konsumentowi, któremu zdecyduje się przystąpić do jego warunków, można przedstawić w efekcie inne zasady współpracy. Zapisy o podobnej treści można znaleźć w rejestrze klauzul niedozwolonych prowadzonym przez UOKiK (np. klauzula nr 900). Opisane praktyki, dyskusyjne w ocenie Izby, budzą jeszcze większe zastrzeżenia w świetle agresywnego hasła reklamowego na stronie internetowej organizatora wskazującego, że jest jedyną w Polsce firmą, która nie traktuje klienta, „jak dawcę prowizji”.

Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych sprzeciwia się również twierdzeniu, jakoby obsługa szkody przy zawarciu umowy z udziałem przedstawiciela miała – jak twierdzi na stornie www organizator „promocji” – powodować jedynie podwyższenie prowizji. Czynności pośredników odszkodowawczych w znacznym stopniu zwiększają dostępność usług doradztwa odszkodowawczego i przyczyniają się do pogłębienia świadomości odszkodowawczej, a także stanowią poszerzenie usług w stosunku do klasycznego pełnomocnictwa o szereg czynności faktycznych, jak choćby pomoc w gromadzeniu dokumentacji i materiału dowodowego.

Realizując cele statutowe, Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych złoży do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wniosek o zbadanie zapisów regulaminu „promocji” Serwisu Prawno–Finansowego PIAST sp. z o.o., jednocześnie publicznie ostrzegając konsumentów o dostrzeżonych przez siebie zagrożeniach wiążących się ze skorzystaniem z „promocji”.

Publikacje

07.08.2018

Na początku był chaos…, ...

Dziesięciolecie funkcjonowania instytucji zadośćuczynienia z § 4 art. 446 k.c. przypadło n [...]

więcej

11.12.2017

To dopiero początek…, Ba...

To dopiero początek… Ostatnio na rynku ubezpieczeniowym sporo się dzieje. Oczywiście n [...]

więcej

09.01.2017

Kto może najwięcej zapłacić za...

Podwyżki cen ubezpieczeń komunikacyjnych są niedogodnością dla każdego, kto odczuł je jako [...]

więcej

Studium przypadków

Wypłata przed zakończeniem postępow...

InterRisk SA odmawiało przyznania Poszkodowanemu świadczenia odszkodowawczego z uwagi na fakt, że sprawca wypadku nie został skazany prawomocnym wyrokiem a postawion ...

Więcej

Orzecznictwo

Uchwała składu 7 sędziów SN z dnia 12 kwi...

Zakład ubezpieczeń zobowiązany jest na żądanie poszkodowanego do wypłaty, w ramach odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza p ...

Więcej

Akty prawne

Zmiana ustawy kodeks cywilny

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o zmiani [...]

Świadczenia pieniężne

USTAWA z dnia 25 czerwca 1999 r. o świad [...]

Wychowanie w trzeźwości

USTAWA z dnia 26 października 1982 r. o [...]


Przejdz na górę strony