20.07.2021

PIDiPO przekazała do Senatu RP uwagi do stanowiska PIU oraz do poprawek zgłoszonych przez Komisje...

Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych skierowała do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji stanowisko w przedmiocie uwag do ustawy o zmianie us [...]

więcej

12.05.2021

Szansa na zwolnienie z podatku odsetek od odszkodowań?...

Rzecznik Praw Obywatelskich poinformował na swojej stronie internetowej o wniosku skierowanym do Ministra Finansów w sprawie kwalifikacji podatkowej odsetek wypłacanych za opóźnienie, w sytuacji [...]

więcej

26.04.2021

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wystąpił z inicjatywą ustawodawczą w sprawie zadośćuczynienia dla bliskich najciężej poszkodowanych...

Na stronie internetowej prezydent.pl poinformowano o skierowaniu przez Prezydenta do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny. Projekt zmian przewiduje dodanie w Kodeksie cywilnym [...]

więcej

Baza wiedzy Przystąp do Izby

UOKIK wszczął postępowanie w sprawie Auxilia

Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych wystosowała do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zawiadomienie o stosowaniu przez Auxilia Sp. z o.o. czynów nieuczciwej konkurencji. Prezes UOKiK w związku z indywidualnym zgłoszeniem podmiotu zrzeszonego w Izbie wszczął już postępowanie względem Auxilii wskazując, że jej praktyki będą badane w kontekście możliwości uznania ich za nieuczciwą praktykę rynkową w rozumieniu art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Zgodnie z tą normą praktykę rynkową uznaje się za działanie wprowadzające w błąd, jeżeli działanie to w jakikolwiek sposób powoduje lub może powodować podjęcie przez przeciętnego konsumenta decyzji dotyczącej umowy, której inaczej by nie podjął, w szczególności na skutek rozpowszechniania nieprawdziwych informacji. Zawiadomienie dotyczące Auxilli obejmowało obok stosowania zapewnień o 70 % wyższych odszkodowań niż u konkurencji, również wskazywanie na skuteczność w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych wynoszącą 97,7 % wygranych spraw.

PIDiPO przyjmując sobie za jeden z celów statutowych promowanie dobrych praktyk i rozwój rynku doradztwa odszkodowawczego zareagowała w ten sposób na działanie, które w jej ocenie szkodzi temu rynkowi jako całości, nie tylko poprzez deprecjonowanie konkurencji, ale również budowanie u potencjalnych konsumentów mylnego obrazu jego funkcjonowania. W związku z tym w ocenie Izby może zachodzić podstawa do poszerzenia postępowania Prezesa UOKiK o działania i sankcje podyktowane tak wymogami rzetelnego konkurowania, jak i ochrony zbiorowych interesów konsumentów.

Te same naruszenia leżały również u podstaw decyzji o wykluczeniu Auxilii z grona członków PIDiPO. W związku ze stanowiskiem twej firmy w sprawie jej usunięcia z Izby i przesłanek takiej decyzji zmuszeni jesteśmy odnieść się do zarzutów wystosowanych pod kątem PIDiPO i jej członków oraz przedstawić relację ze zdarzeń z tym związanych. Dnia 12 grudnia 2011 r. odbyło się posiedzenie Zarządu PIDiPO poświęcone dyskusji nad regulacjami wewnętrznymi wyznaczającymi standardy działania członków PIDiPO. Do przygotowania założeń takiego dokumentu Auxilia zobowiązała się na wspólnym spotkaniu Zarządu PIDiPO i prezesów największych firm skupionych w Izbie, które miało miejsce dnia 08.04.2011 r. Liczący dwie strony dokument został przesłany do Zarządu Izby po upływie pięciu miesięcy – 28.09.2011 r. W toku dyskusji na posiedzeniu 12 grudnia 2011 r. pojawiło się zagadnienie rzetelności w reklamie kancelarii odszkodowawczych w kontekście przekazów Auxilii. W ocenie przedstawiciela Auxilii reklama tej firmy nie naruszała standardów rzetelności. Następstwem dyskusji na kanwie projektu przygotowywanego przez przedstawicieli Auxilia miało być przesłanie przez członkom zarządu projektu do dalszych prac sporządzonego na podstawie spisania uwag zgłaszanych na grudniowym spotkaniu, co nie nastąpiło do dnia dzisiejszego. Dnia 28 lutego 2012 r. do PIDIPO wpłynęła skarga dyrektora jednej z firm nie zrzeszonych w Izbie z zapytaniem o stanowisko w sprawie reklamy Auxilii. Zagadnienie to miało być przedmiotem posiedzenia Zarządu Izby dnia 23.04.2012 r. przed którym Pan Marcin Przybysz poinformował o chęci rezygnacji Auxilli z dalszej pracy w Izbie, przy czym statutowym wymogiem jest złożenie stosownego oświadczenia na piśmie, co nie miało miejsca.

W związku z powyższym, jak również zakresem umocowania oświadczenie było nieskuteczne, a moment jego złożenia może wskazywać na chęć uprzedzenia uchwały, która została ostatecznie podjęta.
Swego czasu spór Polskiej Izby Ubezpieczeń z firmą Casus pokazał, że zmanipulowany przekaz nie powinien być podstawą do decyzji o skorzystaniu z usług kancelarii, dziś pokazujemy, że i w ramach tego rynku bez regulacji prawnych sami jego uczestnicy mogą skutecznie negować i piętnować działania, których rzetelność budzi wątpliwości.

Publikacje

07.08.2018

Na początku był chaos…, ...

Dziesięciolecie funkcjonowania instytucji zadośćuczynienia z § 4 art. 446 k.c. przypadło n [...]

więcej

11.12.2017

To dopiero początek…, Ba...

To dopiero początek… Ostatnio na rynku ubezpieczeniowym sporo się dzieje. Oczywiście n [...]

więcej

09.01.2017

Kto może najwięcej zapłacić za...

Podwyżki cen ubezpieczeń komunikacyjnych są niedogodnością dla każdego, kto odczuł je jako [...]

więcej

Studium przypadków

Wygrana polemika z ubezpieczycielem...

Latem 2013 r. Pan Robert* pożyczył koparkę swojemu znajomemu, który użył sprzętu w prywatnym celu, po czym postanowił go zwrócić, przewożąc przy użyciu własnego poja ...

Więcej

Orzecznictwo

Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywil...

Odpowiedzialność ubezpieczyciela jest szczególną postacią odpowiedzialności cywilnej, a prawo ubezpieczeń majątkowych jest częścią prawa odszkodowawczego. Pojęcie od ...

Więcej

Akty prawne

Wychowanie w trzeźwości

USTAWA z dnia 26 października 1982 r. o [...]

Ubezpieczenie społeczne

USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o [...]

Kodeks postępowania cywilnego

USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. KODEK [...]


Przejdz na górę strony