28.07.2022

Nowe Rekomendacje KNF – komentarz Prezes Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych...

W najnowszej publikacji portalu prawo.pl zacytowano wypowiedzi Magdaleny Rok-Konopy - Prezes Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych odnoszące się do nowych Rekomendacji KNF dotycz [...]

więcej

08.07.2022

Komentarz PIDIPO w portalu Interia.pl w publikacji z 8 lipca 2022...

Portal Interia.pl w publikacji red. Irminy Brachacz cytuje informacje przekazane przez Alberta Demidowskiego - Wiceprezesa Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych. Artykuł opis [...]

więcej

03.06.2022

Spór o nowe rekomendacje KNF...

W toczących się pracach dotyczących nowych rekomendacji w sprawie likwidacji szkód komunikacyjnych trwa wymiana argumentów pomiędzy ubezpieczycielami, a pełnomocnikami poszkodowanych i warsztata [...]

więcej

Baza wiedzy Przystąp do Izby

UOKIK wszczął postępowanie w sprawie Auxilia

Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych wystosowała do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zawiadomienie o stosowaniu przez Auxilia Sp. z o.o. czynów nieuczciwej konkurencji. Prezes UOKiK w związku z indywidualnym zgłoszeniem podmiotu zrzeszonego w Izbie wszczął już postępowanie względem Auxilii wskazując, że jej praktyki będą badane w kontekście możliwości uznania ich za nieuczciwą praktykę rynkową w rozumieniu art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Zgodnie z tą normą praktykę rynkową uznaje się za działanie wprowadzające w błąd, jeżeli działanie to w jakikolwiek sposób powoduje lub może powodować podjęcie przez przeciętnego konsumenta decyzji dotyczącej umowy, której inaczej by nie podjął, w szczególności na skutek rozpowszechniania nieprawdziwych informacji. Zawiadomienie dotyczące Auxilli obejmowało obok stosowania zapewnień o 70 % wyższych odszkodowań niż u konkurencji, również wskazywanie na skuteczność w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych wynoszącą 97,7 % wygranych spraw.

PIDiPO przyjmując sobie za jeden z celów statutowych promowanie dobrych praktyk i rozwój rynku doradztwa odszkodowawczego zareagowała w ten sposób na działanie, które w jej ocenie szkodzi temu rynkowi jako całości, nie tylko poprzez deprecjonowanie konkurencji, ale również budowanie u potencjalnych konsumentów mylnego obrazu jego funkcjonowania. W związku z tym w ocenie Izby może zachodzić podstawa do poszerzenia postępowania Prezesa UOKiK o działania i sankcje podyktowane tak wymogami rzetelnego konkurowania, jak i ochrony zbiorowych interesów konsumentów.

Te same naruszenia leżały również u podstaw decyzji o wykluczeniu Auxilii z grona członków PIDiPO. W związku ze stanowiskiem twej firmy w sprawie jej usunięcia z Izby i przesłanek takiej decyzji zmuszeni jesteśmy odnieść się do zarzutów wystosowanych pod kątem PIDiPO i jej członków oraz przedstawić relację ze zdarzeń z tym związanych. Dnia 12 grudnia 2011 r. odbyło się posiedzenie Zarządu PIDiPO poświęcone dyskusji nad regulacjami wewnętrznymi wyznaczającymi standardy działania członków PIDiPO. Do przygotowania założeń takiego dokumentu Auxilia zobowiązała się na wspólnym spotkaniu Zarządu PIDiPO i prezesów największych firm skupionych w Izbie, które miało miejsce dnia 08.04.2011 r. Liczący dwie strony dokument został przesłany do Zarządu Izby po upływie pięciu miesięcy – 28.09.2011 r. W toku dyskusji na posiedzeniu 12 grudnia 2011 r. pojawiło się zagadnienie rzetelności w reklamie kancelarii odszkodowawczych w kontekście przekazów Auxilii. W ocenie przedstawiciela Auxilii reklama tej firmy nie naruszała standardów rzetelności. Następstwem dyskusji na kanwie projektu przygotowywanego przez przedstawicieli Auxilia miało być przesłanie przez członkom zarządu projektu do dalszych prac sporządzonego na podstawie spisania uwag zgłaszanych na grudniowym spotkaniu, co nie nastąpiło do dnia dzisiejszego. Dnia 28 lutego 2012 r. do PIDIPO wpłynęła skarga dyrektora jednej z firm nie zrzeszonych w Izbie z zapytaniem o stanowisko w sprawie reklamy Auxilii. Zagadnienie to miało być przedmiotem posiedzenia Zarządu Izby dnia 23.04.2012 r. przed którym Pan Marcin Przybysz poinformował o chęci rezygnacji Auxilli z dalszej pracy w Izbie, przy czym statutowym wymogiem jest złożenie stosownego oświadczenia na piśmie, co nie miało miejsca.

W związku z powyższym, jak również zakresem umocowania oświadczenie było nieskuteczne, a moment jego złożenia może wskazywać na chęć uprzedzenia uchwały, która została ostatecznie podjęta.
Swego czasu spór Polskiej Izby Ubezpieczeń z firmą Casus pokazał, że zmanipulowany przekaz nie powinien być podstawą do decyzji o skorzystaniu z usług kancelarii, dziś pokazujemy, że i w ramach tego rynku bez regulacji prawnych sami jego uczestnicy mogą skutecznie negować i piętnować działania, których rzetelność budzi wątpliwości.

Publikacje

12.04.2022

„Jeszcze w zielone gramy … ” B...

„Jeszcze w zielone gramy…” Nie mam wątpliwości, że rynek prawniczy zyskał na zjawisku [...]

więcej

07.08.2018

Na początku był chaos…, ...

Dziesięciolecie funkcjonowania instytucji zadośćuczynienia z § 4 art. 446 k.c. przypadło n [...]

więcej

11.12.2017

To dopiero początek…, Ba...

To dopiero początek… Ostatnio na rynku ubezpieczeniowym sporo się dzieje. Oczywiście n [...]

więcej

Studium przypadków

Nieszczęśliwy wypadek na wycieczce ...

Co roku ponad 70 tysięcy dzieci ulega wypadkom w szkołach i placówkach oświatowych. Niestety pomimo rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” wdrożonego w p ...

Więcej

Orzecznictwo

Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywil...

Sytuacja taka nie występuje, jeżeli przyczyną wypadku była nie tylko wina osoby trzeciej, ale gdy na przyczynę tę składają się ciężkie warunki jazdy (oszroniona jezd ...

Więcej

Akty prawne

Kodeks postępowania karnego

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks p [...]

Działalność ubezpieczeniowa

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o działaln [...]

Ubezpieczenie społeczne

USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o [...]


Przejdz na górę strony