28.07.2022

Nowe Rekomendacje KNF – komentarz Prezes Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych...

W najnowszej publikacji portalu prawo.pl zacytowano wypowiedzi Magdaleny Rok-Konopy - Prezes Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych odnoszące się do nowych Rekomendacji KNF dotycz [...]

więcej

08.07.2022

Komentarz PIDIPO w portalu Interia.pl w publikacji z 8 lipca 2022...

Portal Interia.pl w publikacji red. Irminy Brachacz cytuje informacje przekazane przez Alberta Demidowskiego - Wiceprezesa Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych. Artykuł opis [...]

więcej

03.06.2022

Spór o nowe rekomendacje KNF...

W toczących się pracach dotyczących nowych rekomendacji w sprawie likwidacji szkód komunikacyjnych trwa wymiana argumentów pomiędzy ubezpieczycielami, a pełnomocnikami poszkodowanych i warsztata [...]

więcej

Baza wiedzy Przystąp do Izby

O kancelariach i szkodach osobowych na I Kongresie Ubezpieczeniowym

W dniach 15-16 maja 2012 r. w Warszawie odbył się I Kongres Ubezpieczeniowy. Zamykający kongres panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, Rzecznika Ubezpieczonych oraz Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych poświęcony był tematyce szkód osobowych. Podczas panelu poruszane były kluczowe kwestie związane z wysokością wypłat z tytułu zadośćuczynień, w szczególności związanych z utratą członka najbliższej rodziny. Z jednej strony reprezentująca Fundusz prezes Magdalena Barcicka wskazywała na przykłady eskalowania roszczeń, choć i rażącego zaniżania wypłat, z drugiej zaś reprezentujący PIDiPO Bartłomiej Krupa podkreślał, że wśród innych dóbr osobistych prawo do życia w pełnej rodzinie nie powinno być deprecjonowane poprzez wypłaty zbliżone do świadczeń za naruszenie prawa do prywatności celebrytów. Oczywiście nie mogło odbyć się bez pytań nawiązujących do wypłat zadośćuczynień po katastrofie smoleńskiej i ich wpływie na praktykę. Wyraźną różnicę zdań pokazało wywołane na kanwie stosowania art. 448 k.c. do wypadków ze skutkiem śmiertelnym rozumienie pojęcia konsumenta w przypadku osoby zgłaszającej roszczenia z ubezpieczenia OC. Zarówno reprezentująca Biuro Rzecznika Ubezpieczonych Małgorzata Więcko, jak i przedstawiciel PIDiPO uznali, że status ten przysługuje poszkodowanemu, zaś Magdalena Barcicka przywołując uzasadnienie uchwały Sądu Najwyższego wyrażała pogląd odmienny.

Ważnym wątkiem dyskusji była działalność kancelarii odszkodowawczych. Prezes Funduszu odnosząc się do ich genezy wskazała na zawiłość norm prawnych oraz niejednolitość orzecznictwa w sprawach o odszkodowanie, zaś ich reprezentant stwierdził, że przyczyn powstania kancelarii nie należy analizować w kontekście szukania winnych lecz istnienia potrzeby rynkowej. Uczestnicy panelu byli zgodni co do potrzeby nadania ram pranych działalności kancelarii, choć dyskusja o jej szczegółach wskazała, jak wielowątkowe jest to zagadnienie. W odpowiedzi na postulat ukształtowania w ustawie ceny maksymalnej dla usług odszkodowawczych prezes PIDiPO podkreślił, że wprowadzenie takiej regulacji musi uwzględniać konstytucyjny wymóg równości wobec prawa i takie ewentualne ograniczenie swobody umów powinno mieć charakter przedmiotowy, a nie podmiotowy. Cena powinna być więc kształtowana ze względu na rodzaj usługi, a nie podmiot ja świadczący, którym może być przecież również broker, adwokat czy radca prawny. Obecnie rozporządzenie reguluje zasądzane stawki wynagrodzenia tych ostatnich tyle, że minimalne, które i tak w zestawieniu z wartością przedmiotu sporu mogą w pewnych sytuacjach stanowić nawet 40 % WPS (600 zł, przy WPS wynoszącym powyżej 1500 zł). Wskazał, że regulacja powinna też cechować się szczelnością, aby nie pojawiły się „postkancelarie” działające w szarej strefie i wykorzystujące ewentualne luki. Zapewnić to mogłoby wyraźne wskazanie kto może być pełnomocnikiem w postępowaniu przed ubezpieczycielem.

Przedmiotem obrad była także uchwała Sądu Najwyższego dotycząca zwrotu kosztów pełnomocnika w przedsądowej likwidacji szkody. Prezes Funduszu wskazała, że pojawiły się pierwsze roszczenia, oceniając jednak na kanwie konkretnej sprawy ich zasadność jako wątpliwą. Bartłomiej Krupa potwierdził, że nie spodziewał się lawinowego zgłaszania roszczeń tego rodzaju, zastrzegając, że nie ich zasadność nie powinna budzić wątpliwości w przypadku odmowy wypłaty ze strony zakładu ubezpieczeń zmienionej pod wpływem argumentacji doradcy odszkodowawczego.

W podsumowaniu dyskusji prezes PIDiPO wskazał, że ścieżką usprawnienia współpracy ubezpieczycieli i doradców odszkodowawczych może być intensyfikacja wykorzystania elektronicznych kanałów komunikacji, co jest ekonomiczne, ekologiczne, ale co najważniejsze – może spowodować przyspieszenie wypłat dla najważniejszego interesariusza procesu – poszkodowanego.Publikacje

12.04.2022

„Jeszcze w zielone gramy … ” B...

„Jeszcze w zielone gramy…” Nie mam wątpliwości, że rynek prawniczy zyskał na zjawisku [...]

więcej

07.08.2018

Na początku był chaos…, ...

Dziesięciolecie funkcjonowania instytucji zadośćuczynienia z § 4 art. 446 k.c. przypadło n [...]

więcej

11.12.2017

To dopiero początek…, Ba...

To dopiero początek… Ostatnio na rynku ubezpieczeniowym sporo się dzieje. Oczywiście n [...]

więcej

Studium przypadków

Zadośćuczynienie za utratę nienarod...

W toku postępowania likwidacyjnego, w wyniku działań przeprowadzonych przez Centrum Odszkodowań DRB, Poszkodowana która uległa wypadkowi komunikacyjnemu, otrzymała o ...

Więcej

Orzecznictwo

Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywil...

Przy określaniu wysokości zadośćuczynienia podstawowe znaczenie ma stopień natężenia krzywdy, a więc cierpień fizycznych i ujemnych doznań psychicznych. Decyduje wię ...

Więcej

Akty prawne

Kodeks wykroczeń

USTAWA z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wy [...]

Świadczenia pieniężne

USTAWA z dnia 25 czerwca 1999 r. o świad [...]

Działalność ubezpieczeniowa

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o działaln [...]


Przejdz na górę strony