20.07.2021

PIDiPO przekazała do Senatu RP uwagi do stanowiska PIU oraz do poprawek zgłoszonych przez Komisje...

Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych skierowała do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji stanowisko w przedmiocie uwag do ustawy o zmianie us [...]

więcej

12.05.2021

Szansa na zwolnienie z podatku odsetek od odszkodowań?...

Rzecznik Praw Obywatelskich poinformował na swojej stronie internetowej o wniosku skierowanym do Ministra Finansów w sprawie kwalifikacji podatkowej odsetek wypłacanych za opóźnienie, w sytuacji [...]

więcej

26.04.2021

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wystąpił z inicjatywą ustawodawczą w sprawie zadośćuczynienia dla bliskich najciężej poszkodowanych...

Na stronie internetowej prezydent.pl poinformowano o skierowaniu przez Prezydenta do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny. Projekt zmian przewiduje dodanie w Kodeksie cywilnym [...]

więcej

Baza wiedzy Przystąp do Izby

UOKIK nałożył kary na dwie kancelarie odszkodowawcze

Decyzjami z dnia 03 i 04.11.2011 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów stwierdził niezgodne z prawem praktyki dwóch podmiotów z branży odszkodowawczej.

Korporacja Prawno Finansowa FENIKS spółka komandytowo-akcyjna Jerzy Kupisz z siedzibą w Lublinie w ocenie UOKiK stosowała praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów polegającą na niedopełnieniu obowiązku potwierdzenia konsumentowi na piśmie, najpóźniej w momencie rozpoczęcia spełniania świadczenia, informacji o prawie odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 10 dni od jej zawarcia. Ponadto UOKiK stwierdził stosowanie klauzuli abuzywnej narzucającej właściwość sądu miejscowo właściwego dla siedziby przedsiębiorcy oraz podawanie ceny usługi w wartości netto, tj. ceny, do której nie doliczono wartości podatku od towarów i usług.

Z kolei Kancelaria Prawna Król i Partnerzy Spółka Partnerska Adwokatów i Radców Prawnych z siedzibą w Legnicy została ukarana za brak w umowie informacji o wysokości stawki podatku od towarów i usług, co może powodować podjęcie przez konsumenta decyzji dotyczącej umowy, której inaczej by nie podjął.

Według analiz PIDiPO brak informacji o wysokości stawki podatku VAT oraz wymaganej prawem informacji o przysługującym prawie do odstąpienia od umowy zawartej na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa należą do najczęściej obserwowanych praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów w branży odszkodowawczej. Obok tego wciąż nie należą do rzadkości jednostronne kary umowne za zerwanie umowy.

DECYZJA  Nr RŁO 33/2011

DECYZJA  Nr RŁO 35/2011

Publikacje

07.08.2018

Na początku był chaos…, ...

Dziesięciolecie funkcjonowania instytucji zadośćuczynienia z § 4 art. 446 k.c. przypadło n [...]

więcej

11.12.2017

To dopiero początek…, Ba...

To dopiero początek… Ostatnio na rynku ubezpieczeniowym sporo się dzieje. Oczywiście n [...]

więcej

09.01.2017

Kto może najwięcej zapłacić za...

Podwyżki cen ubezpieczeń komunikacyjnych są niedogodnością dla każdego, kto odczuł je jako [...]

więcej

Studium przypadków

Renta na emeryturze...

W 2011 r., w Dąbrowie Tarnowskiej, doszło do wypadku drogowego, w którym poważnych obrażeń ciała doznał kierujący samochodem osobowym - Pan Marcin*. W wyniku udziału ...

Więcej

Orzecznictwo

Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Pracy...

Pod rządem kodeksu cywilnego (art. 444 § 2) jest nadal aktualna wyrażona w orzecznictwie Sądu Najwyższego wykładnia art. 161 § 2 kz, że prawo poszkodowanego z wypadk ...

Więcej

Akty prawne

Kodeks cywilny

USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks [...]

Kodeks karny

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks k [...]

Kodeks wykroczeń

USTAWA z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wy [...]


Przejdz na górę strony