20.07.2021

PIDiPO przekazała do Senatu RP uwagi do stanowiska PIU oraz do poprawek zgłoszonych przez Komisje...

Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych skierowała do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji stanowisko w przedmiocie uwag do ustawy o zmianie us [...]

więcej

12.05.2021

Szansa na zwolnienie z podatku odsetek od odszkodowań?...

Rzecznik Praw Obywatelskich poinformował na swojej stronie internetowej o wniosku skierowanym do Ministra Finansów w sprawie kwalifikacji podatkowej odsetek wypłacanych za opóźnienie, w sytuacji [...]

więcej

26.04.2021

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wystąpił z inicjatywą ustawodawczą w sprawie zadośćuczynienia dla bliskich najciężej poszkodowanych...

Na stronie internetowej prezydent.pl poinformowano o skierowaniu przez Prezydenta do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny. Projekt zmian przewiduje dodanie w Kodeksie cywilnym [...]

więcej

Baza wiedzy Przystąp do Izby

Sukces konferencji PIDiPO

Dnia 26 października w Katowicach odbyła się zorganizowana przez Polską Izbę Doradców i Pośredników Odszkodowawczych konferencja „Budowanie relacji interpersonalnych w pracy doradcy i pośrednika odszkodowawczego”. Spotkanie zgromadziło przedstawicieli blisko dziewięćdziesięciu firm doradztwa i pośrednictwa odszkodowawczego. Osią tematyczną spotkania, które miało charakter szkoleniowy, było rozpoznawanie i zaspakajanie potrzeb osób poszkodowanych w wypadkach. W odróżnieniu jednak od wielu wcześniejszych imprez tego rodzaju wystąpienia nie koncentrowały się wokół zagadnień prawnych lecz psychologicznych i komunikacyjnych, dlatego też pojęciu zaspakajania potrzeb poszkodowanego nadano walor szerszy, aniżeli jedynie finansowy.

Obrady otworzył Prezes PIDiPO Bartłomiej Krupa witając licznie zgromadzonych gości. W części merytorycznej jako pierwsza wystąpiła Luiza Kulczycka – biegły sądowy i psycholog z doświadczeniami w pracy z osobami poszkodowanymi w wypadkach komunikacyjnych. W swoim wystąpieniu Luiza Kulczycka zwróciła szczególną uwagę na stan emocjonalny poszkodowanych, którzy doznali jedynie powierzchownych obrażeń, analizując poszczególne jednostki medyczne, różnice między nimi i częstotliwość ich występowania. Prelegentka wskazując na różnice pomiędzy PTSD, a typową reakcją na stres powypadkowy odniosła się do zagadnienia potrzeby leczenia i wyłącznie diagnostyki w zależności od tego z jaką sytuacją mamy do czynienia. W tym ostatnim przypadku podkreślono walor wpływania na samoświadomość reakcji poszkodowanego w okresie powypadkowym jako sposób pomocy niematerialnej.

Szczególnie żywe zainteresowanie uczestników konferencji wzbudziło wystąpienie Tomasza Kammela, który w skupił się na problematyce związanej z komunikacją i autoprezentacją. Szkolenie przeplatane warsztatami z udziałem uczestników dotyczyło nie tylko ogólnych zagadnień związanych z budowaniem relacji interpersonalnych, ale dotykało również tematyki ściśle osadzonej w realiach pracy pośrednika odszkodowawczego, w tym właściwej prezentacji usługi ze skupieniem się na potrzebach poszkodowanego, rozmowy o cenie, czy ograniczeń zdolności percepcji w sytuacji stresowej.

Jako ostatnia głos zabrała będąca trenerem biznesu Edyta Czarnecka. Prezentacja przybliżyła uczestnikom typologie klientów, bariery jakie mogą się pojawić w komunikacji z nimi oraz sposoby ich przełamywania. Druga część wystąpienia Edyty Czarneckiej koncentrowała się wokół pojęcia asertywności.

Ośmiogodzinne spotkanie przerywane dyskusjami w kuluarach uczestnicy zgodnie uznali za cenną inicjatywę. Można zatem liczyć, że PIDiPO będzie organizować kolejne podobnego rodzaju konferencje podnosząc tak wiedzę prawniczą swoich członków, jak i ich „kompetencje miękkie”.

Publikacje

07.08.2018

Na początku był chaos…, ...

Dziesięciolecie funkcjonowania instytucji zadośćuczynienia z § 4 art. 446 k.c. przypadło n [...]

więcej

11.12.2017

To dopiero początek…, Ba...

To dopiero początek… Ostatnio na rynku ubezpieczeniowym sporo się dzieje. Oczywiście n [...]

więcej

09.01.2017

Kto może najwięcej zapłacić za...

Podwyżki cen ubezpieczeń komunikacyjnych są niedogodnością dla każdego, kto odczuł je jako [...]

więcej

Studium przypadków

Sądowa walka o należne zadośćuczyni...

Wielu poszkodowanych waha się, co zrobić, kiedy ubezpieczyciel odmawia wypłaty świadczenia lub wypłaca odszkodowanie w kwocie, która wydaje się nie odpowiadać rzeczy ...

Więcej

Orzecznictwo

Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywil...

Artykuł 446 § 3 kc stanowi środek naprawienia takich szkód majątkowych, które nie ulegają wyrównaniu na innych podstawach, zwłaszcza - przez zasądzenie renty, zatem ...

Więcej

Akty prawne

Kodeks cywilny

USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks [...]

Ubezpieczenia obowiązkowe

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpiec [...]

Ubezpieczenie społeczne

USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o [...]


Przejdz na górę strony