20.07.2021

PIDiPO przekazała do Senatu RP uwagi do stanowiska PIU oraz do poprawek zgłoszonych przez Komisje...

Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych skierowała do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji stanowisko w przedmiocie uwag do ustawy o zmianie us [...]

więcej

12.05.2021

Szansa na zwolnienie z podatku odsetek od odszkodowań?...

Rzecznik Praw Obywatelskich poinformował na swojej stronie internetowej o wniosku skierowanym do Ministra Finansów w sprawie kwalifikacji podatkowej odsetek wypłacanych za opóźnienie, w sytuacji [...]

więcej

26.04.2021

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wystąpił z inicjatywą ustawodawczą w sprawie zadośćuczynienia dla bliskich najciężej poszkodowanych...

Na stronie internetowej prezydent.pl poinformowano o skierowaniu przez Prezydenta do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny. Projekt zmian przewiduje dodanie w Kodeksie cywilnym [...]

więcej

Baza wiedzy Przystąp do Izby

Czy ubezpieczyciele kredytują się ze środków poszkodowanych?

Dnia 19 września 2011 r.  odbyła się konferencja „Zadośćuczynienie za uszkodzenia ciała lub uszczerbek na zdrowiu na tle innych systemów prawnych” zorganizowana przez Polską Izbę Ubezpieczeń. Spotkanie, które zgromadziło liczne audytorium – także reprezentujących doradców odszkodowawczych – otworzył wiceprezes PIU Andrzej Maciążek. Następnie głos zabrał przedstawiciel patrona konferencji – Ministra Sprawiedliwości Piotr Kluz, który w swoim wystąpieniu zaprezentował projektowane i już wprowadzone rozwiązania prawne, zmierzające do poprawy sytuacji osób poszkodowanych w wypadkach.

Zagraniczne systemy prawne w części dotyczącej ustalania wysokości zadośćuczynienia  zaprezentowane zostały w referatach prof. Ernsta Karnera (Austria), dra Tomasza Kwiecińskiego i dra Jakuba Pokrzywniaka (Francja i Holandia), dra Michała Deję (Niemcy) oraz Ignacio Guillen Gonzaleza (Hiszpania). Wśród omawianych systemów prawnych występowały zarówno takie, które podobnie jak system polski nie zawierają ustawowych kryteriów pomocniczych ustalania wysokości zadośćuczynienia, jak i takie, w których występują tabele mające w pewien sposób standaryzować ten proces. Jak się jednak okazuje, widoczne w środowisku ubezpieczeniowym dążenie do wdrożenia rozwiązań zwiększających przewidywalność zasądzanych kwot wcale nie warunkuje tego, że będą to kwoty niższe niż obecnie. Przeprowadzona na koniec konferencji próba oszacowania kazusu z polskiego sądu na tle innych uregulowań wskazała, zdaniem specjalistów, że w każdym z analizowanych systemów prawnych wypłaty byłyby znacznie wyższe.

Niemniej interesujące były przemyślenia prelegentów omawiających regulacje krajowe. Obok wprowadzenia prof. Andrzeja Kocha i teoretycznej analizy dr Moniki Wałachowskiej, na uwagę zasługują wyniki badania przeprowadzonego przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, które zaprezentował przez Mikołaj Wild. Wśród 180 spraw o zapłatę zadośćuczynienia poddanych analizie wszystkie zostały przegrane przez zakłady ubezpieczeń, co w sposób jednoznaczny pokazuje, że kwoty zasądzane przez sądy powszechne są wyższe niż wypłacane w drodze likwidacji szkody. Wnioski sformułowane na podstawie analizy zostały jednak uznane przez prowadzącego konferencję prof. Andrzeja Kocha za kontrowersyjne.

Z kolei Sędzia SN w stanie spoczynku Zbigniew Strus omawiając  przykłady ustaw szczególnych wskazał, że  rozwiązania ograniczające wysokość zadośćuczynienia mogą ograniczać prawo do sądu, będąc tym samym niezgodnymi z Konstytucją RP. Sędzia Strus broniąc zasady swobodnej oceny sądu wskazał również, że znaczącą dysproporcję pomiędzy kwotami wypłacanymi przez ubezpieczycieli i tymi zasądzanymi przez sądy można by uznać za kredytowanie się ubezpieczycieli ze środków należnych poszkodowanym.

Wydaje się, że w chwili obecnej najlepszym środkiem do ujednolicania praktyki orzeczniczej może stać się szersze upowszechnianie treści rozstrzygnięć sądów i to nie tylko Sądu Najwyższego.

Watro przytoczyć jeden z wniosków z konferencji, jaki mec. Aleksander Daszewski Radca Prawy, koordynator w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych przedstawił na łamach Dziennika Ubezpieczeniowego. Jego zdaniem konferencja pokazała przyczynę sukcesu kancelarii odszkodowawczych, które pomagających uzyskać poszkodowanym odszkodowania na właściwym poziomie także na drodze sądowej.

Publikacje

07.08.2018

Na początku był chaos…, ...

Dziesięciolecie funkcjonowania instytucji zadośćuczynienia z § 4 art. 446 k.c. przypadło n [...]

więcej

11.12.2017

To dopiero początek…, Ba...

To dopiero początek… Ostatnio na rynku ubezpieczeniowym sporo się dzieje. Oczywiście n [...]

więcej

09.01.2017

Kto może najwięcej zapłacić za...

Podwyżki cen ubezpieczeń komunikacyjnych są niedogodnością dla każdego, kto odczuł je jako [...]

więcej

Studium przypadków

Tragiczna śmierć syna w wypadku dro...

W 2010 r. na jednej z ulic Rzeszowa miał miejsce wypadek z udziałem pieszego. Kierujący samochodem osobowym marki Volvo potrącił pieszego, Marcina Z.*, który na skut ...

Więcej

Orzecznictwo

Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywil...

Odpowiedzialność ubezpieczyciela jest szczególną postacią odpowiedzialności cywilnej, a prawo ubezpieczeń majątkowych jest częścią prawa odszkodowawczego. Pojęcie od ...

Więcej

Akty prawne

Emerytury i renty

USTAWA z dnia 17 grudnia 1998 r. o emery [...]

Kodeks cywilny

USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks [...]

Kodeks postępowania karnego

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks p [...]


Przejdz na górę strony