23.08.2021

Nowa podstawa prawna dla roszczeń osób bliskich ciężko poszkodowanych...

Kilka dni temu w Dzienniku Ustaw RP opublikowano ustawę o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, która do Kodeksu cywilnego dodała nową podstawę prawną dla dochodzenia roszczeń przez bliskich ciężko p [...]

więcej

04.08.2021

PIDiPO przekazała stanowisko w przedmiocie uchwały Senatu RP do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach...

W dniu dzisiejszym nasza organizacja przekazała do sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach stanowisko w przedmiocie uchwały Senatu RP z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie usta [...]

więcej

20.07.2021

PIDiPO przekazała do Senatu RP uwagi do stanowiska PIU oraz do poprawek zgłoszonych przez Komisje...

Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych skierowała do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji stanowisko w przedmiocie uwag do ustawy o zmianie us [...]

więcej

Baza wiedzy Przystąp do Izby

PIDiPO o szkodach osobowych na IX Forum ubezpieczeń

W dniach 20-21 września w Warszawie odbyło się IX Forum ubezpieczeń organizowane przez Institute for International Research. Podczas paneli omawiana była m.in. tematyka związana z bancassurance, sprzedażą ubezpieczeń direct, czy wojną cenowa w sektorze ubezpieczeń komunikacyjnych. W drugim dniu spotkania odbył się panel zatytułowany „Szkody osobowe na rynku ubezpieczeniowym”, w którym brali udział Bartłomiej Krupa Prezes Zarządu Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych, Beata Karwacka Prezes Zarządu Polskiej Izby Odszkodowań oraz Robert Kruszewski, Dyrektor Departamentu Likwidacji Szkód w Compensa TU SA VIG. Uczestnicy panelu, zarówno ze strony zakładów ubezpieczeń, jak i doradców odszkodowawczych, zgodnie stwierdzili, że można spodziewać dalszego wzrostu wysokości świadczeń wypłacanych z tytułu szkód osobowych. Tematyka szkód osobowych była punktem wyjścia do szerszych refleksji dotyczących współpracy pomiędzy działami likwidacji szkód a doradcami odszkodowawczymi. Robert Kruszewski podkreślił, że jakość tej współpracy jest bardzo zróżnicowana i pozytywnie odniósł się do poziomu największych podmiotów.  W toku dyskusji pojawiły się także głosy w sprawie terminowości likwidacji szkód osobowych i działań nadzoru ubezpieczeniowego w tej sprawie. Bartłomiej Krupa zauważył, że standardy w tym obszarze odbiegają dalece od tych znanych w likwidacji szkód w mieniu i to w stopniu przekraczającym obiektywne przyczyny takich różnic.

Czy ubezpieczyciele kredytują się ze środków poszkodowanych?

Dnia 19 września 2011 r.  odbyła się konferencja „Zadośćuczynienie za uszkodzenia ciała lub uszczerbek na zdrowiu na tle innych systemów prawnych” zorganizowana przez Polską Izbę Ubezpieczeń. Spotkanie, które zgromadziło liczne audytorium – także reprezentujących doradców odszkodowawczych – otworzył wiceprezes PIU Andrzej Maciążek. Następnie głos zabrał przedstawiciel patrona konferencji – Ministra Sprawiedliwości Piotr Kluz, który w swoim wystąpieniu zaprezentował projektowane i już wprowadzone rozwiązania prawne, zmierzające do poprawy sytuacji osób poszkodowanych w wypadkach.

Zagraniczne systemy prawne w części dotyczącej ustalania wysokości zadośćuczynienia  zaprezentowane zostały w referatach prof. Ernsta Karnera (Austria), dra Tomasza Kwiecińskiego i dra Jakuba Pokrzywniaka (Francja i Holandia), dra Michała Deję (Niemcy) oraz Ignacio Guillen Gonzaleza (Hiszpania). Wśród omawianych systemów prawnych występowały zarówno takie, które podobnie jak system polski nie zawierają ustawowych kryteriów pomocniczych ustalania wysokości zadośćuczynienia, jak i takie, w których występują tabele mające w pewien sposób standaryzować ten proces. Jak się jednak okazuje, widoczne w środowisku ubezpieczeniowym dążenie do wdrożenia rozwiązań zwiększających przewidywalność zasądzanych kwot wcale nie warunkuje tego, że będą to kwoty niższe niż obecnie. Przeprowadzona na koniec konferencji próba oszacowania kazusu z polskiego sądu na tle innych uregulowań wskazała, zdaniem specjalistów, że w każdym z analizowanych systemów prawnych wypłaty byłyby znacznie wyższe.

Niemniej interesujące były przemyślenia prelegentów omawiających regulacje krajowe. Obok wprowadzenia prof. Andrzeja Kocha i teoretycznej analizy dr Moniki Wałachowskiej, na uwagę zasługują wyniki badania przeprowadzonego przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, które zaprezentował przez Mikołaj Wild. Wśród 180 spraw o zapłatę zadośćuczynienia poddanych analizie wszystkie zostały przegrane przez zakłady ubezpieczeń, co w sposób jednoznaczny pokazuje, że kwoty zasądzane przez sądy powszechne są wyższe niż wypłacane w drodze likwidacji szkody. Wnioski sformułowane na podstawie analizy zostały jednak uznane przez prowadzącego konferencję prof. Andrzeja Kocha za kontrowersyjne.

Z kolei Sędzia SN w stanie spoczynku Zbigniew Strus omawiając  przykłady ustaw szczególnych wskazał, że  rozwiązania ograniczające wysokość zadośćuczynienia mogą ograniczać prawo do sądu, będąc tym samym niezgodnymi z Konstytucją RP. Sędzia Strus broniąc zasady swobodnej oceny sądu wskazał również, że znaczącą dysproporcję pomiędzy kwotami wypłacanymi przez ubezpieczycieli i tymi zasądzanymi przez sądy można by uznać za kredytowanie się ubezpieczycieli ze środków należnych poszkodowanym.

Wydaje się, że w chwili obecnej najlepszym środkiem do ujednolicania praktyki orzeczniczej może stać się szersze upowszechnianie treści rozstrzygnięć sądów i to nie tylko Sądu Najwyższego.

Watro przytoczyć jeden z wniosków z konferencji, jaki mec. Aleksander Daszewski Radca Prawy, koordynator w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych przedstawił na łamach Dziennika Ubezpieczeniowego. Jego zdaniem konferencja pokazała przyczynę sukcesu kancelarii odszkodowawczych, które pomagających uzyskać poszkodowanym odszkodowania na właściwym poziomie także na drodze sądowej.

Kto będzie nadzorował kancelarie odszkdowawcze?

Jak donosi Dziennik Gazeta Prawna, podmioty, które wskazuje się jako potencjalnie mające sprawować nadzór nad doradcami odszkodowawczymi – Komisja Nadzoru Finansowego i Ministerstwo Finansów – nie chcą podjąć się tej roli. Dziennik Gazeta Prawna za Ministerstwem Finansów wskazuje, że możliwe jest przyjęcie założeń proponowanych przez PIU, co oznaczałoby nadzór KNF. Wypowiadający się w imieniu doradców odszkodowawczych Prezes PIDiPO Bartłomiej Krupa podkreślił, że regulacja prawna byłaby pożądana i mogłaby doprowadzić m.in. do ograniczenia szarej strefy. Publikacja jest dostępna na stronie www Dziennika Gazety Prawnej.

Szkody osobowe kompensowane z ubezpieczenia komunikacyjnego OC

Nakładem wydawnictwa Poltext ukazała się książka: „Szkody osobowe kompensowane z ubezpieczenia komunikacyjnego OC”. Publikacja pod redakcją dr Ilony Kwiecień prezentuje aktualne tendencje w obszarze szkód na osobie, kompensowanych w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Autorzy analizują istniejące regulacje prawne i uwarunkowania systemowe oraz ekonomiczne aspekty problemu, dynamikę i strukturę szkód, procesy likwidacji szkody, implikacje dla gospodarki finansowej zakładów ubezpieczeń. Wiele uwagi poświęcają szkodom wyrządzonym przez nieznanych lub nieubezpieczonych kierujących, instytucji zadośćuczynienia oraz roli doradców odszkodowawczych. Przedstawiają tendencje w zakresie szkód osobowych kompensowanych z ubezpieczenia komunikacyjnego OC na rynku europejskim. Książka stanowi przyczynek do dyskusji o kierunkach rozwoju i konsekwencjach różnych rozwiązań z jednej strony dla rynku ubezpieczeń komunikacyjnych, a z drugiej dla funkcjonowania obowiązkowego ubezpieczenia OC jako źródła kompensacji szkód powstałych w związku ze zdarzeniami na drogach.

Dla członków PIDiPO publikacja jest dostępna z 20% rabatem. Zainteresowanych prosimy o informację na adres: biuro@pidipo.pl


Wyższe odszkodowania z KRUS

Dnia 09.09.2011 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego. W myśl nowelizacji jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej wynosi 550 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Dotychczas współczynnik ten wynosił 470 zł.

Publikacje

07.08.2018

Na początku był chaos…, ...

Dziesięciolecie funkcjonowania instytucji zadośćuczynienia z § 4 art. 446 k.c. przypadło n [...]

więcej

11.12.2017

To dopiero początek…, Ba...

To dopiero początek… Ostatnio na rynku ubezpieczeniowym sporo się dzieje. Oczywiście n [...]

więcej

09.01.2017

Kto może najwięcej zapłacić za...

Podwyżki cen ubezpieczeń komunikacyjnych są niedogodnością dla każdego, kto odczuł je jako [...]

więcej

Studium przypadków

Skuteczna walka w sądzie o adekwatn...

Uzyskaniem ponad ćwierćmilionowego odszkodowania zakończyło się postępowanie dotyczące roszczeń poszkodowanego Mirosława W.*, reprezentowanego przez Kancelarię Codex ...

Więcej

Orzecznictwo

Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywil...

Przewóz z grzeczności (art. 436 § 2 kc) ma miejsce tylko wówczas, gdy zamiarem przewożącego jest świadczenie przewozu bezinteresownie. Wyrok Sądu Najwyższego - Iz ...

Więcej

Akty prawne

Kodeks karny

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks k [...]

Kodeks cywilny

USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks [...]

Działalność ubezpieczeniowa

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o działaln [...]


Przejdz na górę strony