23.08.2021

Nowa podstawa prawna dla roszczeń osób bliskich ciężko poszkodowanych...

Kilka dni temu w Dzienniku Ustaw RP opublikowano ustawę o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, która do Kodeksu cywilnego dodała nową podstawę prawną dla dochodzenia roszczeń przez bliskich ciężko p [...]

więcej

04.08.2021

PIDiPO przekazała stanowisko w przedmiocie uchwały Senatu RP do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach...

W dniu dzisiejszym nasza organizacja przekazała do sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach stanowisko w przedmiocie uchwały Senatu RP z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie usta [...]

więcej

20.07.2021

PIDiPO przekazała do Senatu RP uwagi do stanowiska PIU oraz do poprawek zgłoszonych przez Komisje...

Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych skierowała do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji stanowisko w przedmiocie uwag do ustawy o zmianie us [...]

więcej

Baza wiedzy Przystąp do Izby

Doradcy odszkodowawczy na konferencji PTMU

Dnia 25.11.2010 r. odbyła się konferencja Polskiego Towarzystwa Medycyny Ubezpieczeniowej „Szkody osobowe z ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej – problemy, kierunki zmian, nowe standardy obsługi”. Konferencja, która przez uczestników została zgodnie uznana za wydarzenie bardzo udane i potrzebne była okazją do prezentacji aktualnych wizji ubezpieczeniowego orzecznictwa lekarskiego oraz jego standardów, a także rehabilitacji poszkodowanych, jako sposobu najpełniejszego przywracania poszkodowanych w wypadkach do życia społecznego.

Po raz kolejny na ubezpieczeniowej konferencji kancelarie odszkodowawcze były już nie tylko przedmiotem pojawiającym się w tle, ale również aktywnym podmiotem dyskusji. Prezes PIDiPO Bartłomiej Krupa w dyskusji podkreślił, że obok ubezpieczycieli również doradcy odszkodowawczych są zainteresowani zwalczaniem przestępczości ubezpieczeniowej.  Zapraszamy do lektury obszernej relacji w Dzienniku Ubezpieczeniowym.

PIDiPO członkiem Krajowej Izby Gospodarczej

Na posiedzeniu Prezydium Krajowej Izby Gospodarczej w dniu 25 listopada 2010 r. została podjęta uchwała o przyjęciu w poczet członków KIG Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych. Krajowa Izba Gospodarcza reprezentuje największą liczbę przedsiębiorców, łącząc ponad 150 organizacji biznesowych. Dla PIDiPO przyjęcie do KIG stanowi nie tylko istotne podniesienie prestiżu organizacji i zwiększenie znaczenia jej opinii o przyszłym kształcie rynku odszkodowawczego, ale również perspektywę na pogłębianie kontaktów gospodarczych z przedsiębiorcami z branż świadczących usługi komplementarne dla doradztwa odszkodowawczego. Istotne znaczenie ma dla nas również promowanie społecznej wrażliwości biznesu, tak ważnej w sektorze świadczącym się usługi dla osób najdotkliwiej dotkniętych przez los. PIDiPO skupia obecnie blisko 130 przedsiębiorców.

Zawodowy doradca załatwi odszkodowanie

Rzeczpospolita w publikacji z dnia 25.11.2010 r. wskazuje, że w obowiązującym obecnie stanie prawnym nie są w żaden sposób określone wymagania kwalifikacyjne dla doradców odszkodowawczych, tak więc świadczyć takie usługi mogą bardzo różne podmioty – w tym nie posiadające odpowiednich kompetencji. Dyrektor Katarzyna Przewalska z Ministerstwa Finansów poinformowała, że trwają prace nad stosownymi regulacjami prawnymi. Mogą one objąć swym zakresem rynek pracy liczący około 20 tyś osób.   Dziennik podkreśla, że PIDiPO podjęła działania w kierunku upowszechnienia ubezpieczenia OC zawodowej w branży doradztwa odszkodowawczego. Zwrócono także uwagę na konieczność kształcenia nie tylko doradców, ale i pośredników odszkodowawczych, aby nie doprowadzać do sytuacji, w których mogliby oni wprowadzić klienta w błąd.

Ubezpieczenie OC dla doradców i pośredników odszkodowawczych

Dnia 10. listopada b.r. PIDiPO zawarła umowę generalną ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group, którą objęto 108 doradców i pośredników zrzeszonych w izbie. Jest to pierwsza taka umowa na polskim rynku ubezpieczeniowym i jej podpisanie można uznać za przełom, gdyż posiadanie ubezpieczenia OC z tytułu wykonywanych czynności zawodowych jest jednym z podstawowych postulatów stawianych kancelariom odszkodowawczym, a do tej pory ubezpieczyciele nie byli skłonni do udzielania takiej ochrony. PIDiPO stoi na stanowisku, że nie tylko doradcy reprezentujący poszkodowanych przed ubezpieczycielami, ale i podmioty pośredniczące w zawieraniu umów powinny być objęte indywidualną ochroną ubezpieczeniową zwiększającą bezpieczeństwo konsumentów. Izba ubezpieczyła odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową każdego z doradców na sumę gwarancyjną 1.000.000 zł, zaś pośredników na sumę 40.000 zł przy czym w odniesieniu do tych ostatnich obok czystej szkody majątkowej na skutek popełnienia uchybień przy wykonywaniu czynności zawodowych objęto ochroną odpowiedzialność za szkody osobowe i rzeczowe. PIDiPO jako ubezpieczający opłaciła składkę za wszystkich członków, którzy uregulowali zobowiązania członkowskie i będzie sukcesywnie poszerzać listę ubezpieczonych o kolejne firmy, które przystąpią do Izby. Statut przewiduje przyjęcie nowych członków po uzyskaniu rekomendacji dwóch członków PIDiPO i wniesieniu opłaty wpisowej, która wynosi obecnie dla doradców i pośredników odpowiednio 600 i 200 zł, można więc powiedzieć że jej wielkość jest symboliczna. W związku z tym, że Izba promuje dopełnianie obowiązku rejestracji zborów danych osobowych przez kancelarie, podstawowym warunkiem uzyskania rekomendacji jest dokonanie zgłoszenia do GIODO.

Konferencja Rzecznika Ubezpieczonych o doradcach odszkodowawczych

Rzecznik Ubezpieczonych przy okazji obchodów swojego XV-lecia zorganizował konferencję poświęconą problematyce działalności kancelarii odszkodowawczych.  Po części uroczystej części rocznicowej, na której wręczono również nagrody Rzecznika Ubezpieczonych odbyły się obrady, podczas których przedstawiono całe spektrum podglądów o  stanie obecnym i przyszłości rynku kancelarii odszkodowawczych. Szczegółową relacja o wydarzeniu będzie dostępna na stronach Rzecznika Ubezpieczonych. PIDIPO była reprezentowana przez prezesa Zarządu Bartłomieja Krupę, który wygłosił referat: „Geneza, rozwój, profesjonalizacja na rynku dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. Uwarunkowania prawne i społeczno – gospodarcze”. Konferencja była pierwszym tak znaczącym wydarzeniem branżowym co zapewne wydatnie wpłynęło na temperaturę dyskusji. Pomimo bardzo różnorodnych opinii dominowały te wskazujące na rozwój współpracy pomiędzy doradcami a ubezpieczycielami i UFG. Niestety w odróżnieniu od UFG – PIU nie skorzystała z możliwości prezentacji swoich poglądów na ten temat, pozostaje zatem mieć nadzieje, że obiektywne i nie pomijające pozytywnych walorów współpracy stanowisko radcy prawnego Grupy Concordia Jakuba Nawracały jest wyrazem opinii szerszych kręgów ubezpieczeniowców.

Gratulujemy owocnej pracy całemu Biuru Rzecznika Ubezpieczonych.

PUR o doradcach odszkodowawczych

Przewodnim tematem październikowego wydania miesięcznika Prawo Ubezpieczenia i Reasekuracja było doradztwo odszkodowawcze. Przedstawiono stanowiska Rzecznika Ubezpieczonych, UFG, zakładów ubezpieczonych oraz samych zainteresowanych, w imieniu których wypowiadał się Prezes PIDiPO. W publikowanych materiałach można znaleźć uwagi o problemach dotykających branży doradztwa odszkodowawczego, ale także i wiele opinii wskazujących na to, że doradcy i ubezpieczyciele nie muszą prowadzić permanentnego sporu, a ich współpraca może przynosić wymierne korzyści dla osób poszkodowanych.

Publikacje

07.08.2018

Na początku był chaos…, ...

Dziesięciolecie funkcjonowania instytucji zadośćuczynienia z § 4 art. 446 k.c. przypadło n [...]

więcej

11.12.2017

To dopiero początek…, Ba...

To dopiero początek… Ostatnio na rynku ubezpieczeniowym sporo się dzieje. Oczywiście n [...]

więcej

09.01.2017

Kto może najwięcej zapłacić za...

Podwyżki cen ubezpieczeń komunikacyjnych są niedogodnością dla każdego, kto odczuł je jako [...]

więcej

Studium przypadków

Odszkodowanie za wypadek na nartach...

Jazda na nartach, tak jak inne sporty, niesie ze sobą pewne ryzyko. Nie wiąże się ono jedynie z tym, że aby jeździć bezpiecznie, należy dobrze opanować technikę i wi ...

Więcej

Orzecznictwo

Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywil...

Przewóz z grzeczności nie jest identyczny z pojęciem przewozu nieodpłatnego. Przewóz z grzeczności ma miejsce tylko wówczas, gdy osoba przewożąca kieruje się poczuci ...

Więcej

Akty prawne

Świadczenia pieniężne

USTAWA z dnia 25 czerwca 1999 r. o świad [...]

Kodeks wykroczeń

USTAWA z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wy [...]

Zmiana ustawy kodeks cywilny

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o zmiani [...]


Przejdz na górę strony