20.07.2021

PIDiPO przekazała do Senatu RP uwagi do stanowiska PIU oraz do poprawek zgłoszonych przez Komisje...

Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych skierowała do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji stanowisko w przedmiocie uwag do ustawy o zmianie us [...]

więcej

12.05.2021

Szansa na zwolnienie z podatku odsetek od odszkodowań?...

Rzecznik Praw Obywatelskich poinformował na swojej stronie internetowej o wniosku skierowanym do Ministra Finansów w sprawie kwalifikacji podatkowej odsetek wypłacanych za opóźnienie, w sytuacji [...]

więcej

26.04.2021

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wystąpił z inicjatywą ustawodawczą w sprawie zadośćuczynienia dla bliskich najciężej poszkodowanych...

Na stronie internetowej prezydent.pl poinformowano o skierowaniu przez Prezydenta do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny. Projekt zmian przewiduje dodanie w Kodeksie cywilnym [...]

więcej

Baza wiedzy Przystąp do Izby

PIDiPO inicjuje współpracę z GIODO

Prezes Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych Bartłomiej Krupa dnia 01.10 b.r. został przyjęty przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych Wojciecha Wiewiórowskiego. Podczas spotkania mającego stwarzać podwaliny pod współpracę PIDiPO z GIODO Bartłomiej Krupa przedstawił główne problemy dotyczące przetwarzania danych osobowych w branży doradztwa i pośrednictwa odszkodowawczego. Jak wynika z analiz PIDiPO dokonywanych w oparciu o bazy GIODO tylko nieliczne, największe firmy świadczące usługi doradztwa odszkodowawczego zarejestrowały swoje zbiory danych osobowych, jednak około 90% spośród działających w tym sektorze przedsiębiorców, których liczbę szacuje się na 300, nie dopełniło wciąż obowiązków ustawowych w tym zakresie. Stan ten jest alarmujący m.in. ze względu na to, że dane których przetwarzanie wiąże się z usługami doradców należą do kategorii danych sensytywnych, podlegających szczególnej ochronie. PIDiPO będzie podejmowała działania na rzecz poprawy przestrzegania prawa w tym obszarze. Przedstawiciel środowiska kancelarii odszkodowawczych zwrócił także uwagę na problem z dostępem osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych do posiadanych przez Policję danych sprawców i ich ubezpieczycieli z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, pomimo prawa do ich uzyskania wynikającego z art. 44 ustawy prawo o ruchu drogowym. Zgodnie z poczynionymi ustaleniami jednym z elementów propagowania praworządności w zakresie przetwarzania danych osobowych w branży odszkodowawczej będzie rekomendacja dopuszczenia do członkostwa w PIDiPO wyłącznie tych doradców odszkodowawczych, którzy zgłosili swoje zbiory danych osobowych do rejestru GIODO. Również w tworzonym obecnie serwisie internetowym PIDiPO mają znaleźć się informacje pozwalające na weryfikację przynależności przedsiębiorcy do PIDIPO i wypełniania obowiązku rejestracji zbioru danych osobowych. Prezes PIDiPO zadeklarował także, że będą przygotowywane rekomendacje i branżowe zasady dobrych praktyk m.in. w zakresie przetwarzania danych osobowych, które zostaną przedłożone GIODO do zaopiniowania.

Publikacje

07.08.2018

Na początku był chaos…, ...

Dziesięciolecie funkcjonowania instytucji zadośćuczynienia z § 4 art. 446 k.c. przypadło n [...]

więcej

11.12.2017

To dopiero początek…, Ba...

To dopiero początek… Ostatnio na rynku ubezpieczeniowym sporo się dzieje. Oczywiście n [...]

więcej

09.01.2017

Kto może najwięcej zapłacić za...

Podwyżki cen ubezpieczeń komunikacyjnych są niedogodnością dla każdego, kto odczuł je jako [...]

więcej

Studium przypadków

Brak uszkodzeń tablicy rejestracyjn...

Polisa AC (autocasco) jest ubezpieczeniem dobrowolnym, przez co jest kojarzona przez kierowców z kompleksową ochroną i gwarancją odszkodowania na wypadek jakiegokol ...

Więcej

Orzecznictwo

Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Pracy...

Dla odrzucenia wyłącznej winy poszkodowanego w wypadku samochodowym nie jest konieczne stwierdzenie, że do wypadku doszło z winy kierowcy, gdyż wystarczy stwierdzeni ...

Więcej

Akty prawne

Emerytury i renty

USTAWA z dnia 17 grudnia 1998 r. o emery [...]

Kodeks postępowania karnego

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks p [...]

Ubezpieczenie społeczne

USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o [...]


Przejdz na górę strony