23.08.2021

Nowa podstawa prawna dla roszczeń osób bliskich ciężko poszkodowanych...

Kilka dni temu w Dzienniku Ustaw RP opublikowano ustawę o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, która do Kodeksu cywilnego dodała nową podstawę prawną dla dochodzenia roszczeń przez bliskich ciężko p [...]

więcej

04.08.2021

PIDiPO przekazała stanowisko w przedmiocie uchwały Senatu RP do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach...

W dniu dzisiejszym nasza organizacja przekazała do sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach stanowisko w przedmiocie uchwały Senatu RP z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie usta [...]

więcej

20.07.2021

PIDiPO przekazała do Senatu RP uwagi do stanowiska PIU oraz do poprawek zgłoszonych przez Komisje...

Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych skierowała do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji stanowisko w przedmiocie uwag do ustawy o zmianie us [...]

więcej

Baza wiedzy Przystąp do Izby

PIDiPO w TV Biznes

W programie „Po stronie konsumenta” emitowanym przez TV Biznes przedstawiono działalność kancelarii odszkodowawczych. Obok Dyrektor Biura Rzecznika Ubezpieczonych Pani Krystyny Krawczyk, przedstawicieli zakładów ubezpieczeń i Polskiej Izby Ubezpieczeń wypowiadał się Prezes PIDiPO Bartłomiej Krupa. Prezes PIDiPO przedstawił pokrótce kryteria, jakimi mogą kierować się konsumenci wybierając doradcę odszkodowawczego, któremu chcą powierzyć dochodzenie roszczeń odszkodowawczych. Bartłomiej Krupa podkreślił, że pośrednik odszkodowawczych zawierając na rzecz doradcy umowę z konsumentem powinien wylegitymować się pełnomocnictwem do działania w jego imieniu.

Nowe zawody – wnioski PIDiPO w MPiPS

Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych zgłosiła do Ministra Pracy i Polityki Społecznej wniosek o ujecie w klasyfikacji zawodów i specjalizacji profesji reprezentowanych przez samorząd gospodarczy: doradcę odszkodowawczego i pośrednika odszkodowawczego. Obok wystąpienia do Ministra Finansów jest to pierwszy formalny krok mający na celu nadanie ram prawnych działalności kancelarii odszkodowawczych.

Klasyfikacja stanowiąca załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. spełnia zadania na potrzeby rynku pracy i nie stanowi formy reglamentacji, czy określenia zasad dopuszczenia do wykonywania zawodu. Po uzgodnieniach w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej przyjęto propozycję umieszczenia doradców odszkodowawczych w grupie: 2412 Doradcy finansowi i inwestycyjni, obok zawodów takich jak doradca finansowy, inwestycyjny, podatkowy i emerytalny. Znajduje to swoje uzasadnienie w poziomie specjalizacji doradcy odszkodowawczego, reprezentującego interesy osoby występującej z roszczeniami odszkodowawczymi do ubezpieczycieli, jak również przedmiot umowy, który ma charakter prawno-finansowy.

Pośrednicy odszkodowawczy zajmujący się oferowaniem usług kancelarii odszkodowawczych mają zaś znaleźć się w grupie agentów i pośredników handlowych w kategorii, która obecni nosi nazwę: agenci ubezpieczeniowi, skupiając obok nich akwizytorów funduszy emerytalnych i brokerów. Wynika to z przynależności do tego samego sektora – usług związanych z rynkiem ubezpieczeniowym, a jednocześnie specyfiką typowych dla zawodu zadań – prezentowania oferty innego podmiotu (w tym wypadku doradcy odszkodowawczego) i pośredniczenia w zawieraniu umów na jego rzecz.

Analizy rynku pracy wskazują na to, że kandydatom na stanowiska doradców odszkodowawczych stawiany jest wymóg wykształcenia wyższego, w przypadku pośrednika – współpracującego najczęściej na podstawie umów cywilnoprawnej – preferowane jest wykształcenie co najmniej średnie. Wymogi te obecnie nie mają charakteru bezwzględnego, niemniej jednak w odniesieniu do zawodu pośrednika odpowiadają tym, jakie agentom i brokerom stawia ustawa o pośrednictwie odszkodowawczym. Jednym z prawdopodobnych wariantów ujęcia działalności kancelarii odszkodowawczych w ramy prawne jest nowelizacja tej właśnie ustawy.

Według szacunkowych danych, że doradztwem odszkodowawczym zajmuje przeszło tysiąc osób, prowadząc samodzielnie działalność gospodarczą, lub będąc zatrudnionymi w mikroprzedsiębiorstwach ale również w małych i średnich przedsiębiorstwach, których działa na obszarze RP łącznie kilkaset. Pośrednictwem odszkodowawczym zajmuje się stale lub dorywczo nie mniej niż 20 tyś osób.

PIDiPO broni dobrego imienia doradców

Na łamach Dziennika Ubezpieczeniowego ukazała się publikacja członków zarządu zakładu ubezpieczeń Link 4 Directem przez rynek,w której krytycznie oceniono efekty działalności doradców odszkodowawczych. W związku z tym, że kancelarie odszkodowawcze nie po raz pierwszy zostały przedstawione stronniczo i stereotypowo PIDiPO w tekście polemicznym Prezesa Bartłomieja Krupy odniosła się do uwag przedstawicieli Link 4. Tekst który zamieszczamy poniżej został opublikowany w kolejnym wydaniu Dziennika.

Okiem „farmera szkód”

W ostatnich latach, kiedy to mieliśmy do czynienia z najbardziej dynamicznym rozwojem rynku doradztwa odszkodowawczego, medialny obraz tej branży mógłby wskazywać na to, że wykonywanie zawodu doradcy, a w szczególności pośrednika odszkodowawczego (agenta), jest samo w sobie czymś wstydliwym, jeżeli w ogóle nie wątpliwym pod względem prawnym. W taki wizerunek świetnie wpisywały się epitety sugerujące, że patologiczny jest nie margines branży, lecz jej istota, czy relacje wskazujące, że kancelaria odszkodowawcza „zabrała” komuś większą czy mniejszą część odszkodowania.

Obok świata „wielkiej polityki” funkcjonuje jednak jeszcze codzienna rzeczywistość. W tej są doradcy odszkodowawczy na brzmienie nazwiska których likwidatorom jerzy się włos na głowie, ale w znacznej części są ci, których działanie usprawnia proces likwidacji szkody – przedkładają dokumentację medyczną, dokumentację z postępowania karnego (uzyskaną niekiedy ze znacznym trudem, kwestionowanie prawa dostępu do danych osobowych pomimo ważnego pełnomocnictwa jest na porządku dziennym) oraz wyliczają roszczenia w oparciu o realia rynkowe i rzetelne udokumentowanie.

O ile w powszechnej świadomości przenoszenie stereotypów jest typowe, o tyle w fachowej wypowiedzi może to być odbierane jako lekceważące potraktowanie jej odbiorców, a przynajmniej ich części. Tak też środowisko doradców odszkodowawczych, a może nie tylko ich, może poczuć się po wczorajszej wypowiedzi członków Zarządu Link4. Pomijając brak potrzeby używania określenia „farmerzy szkód” podczas gdy w środowisku przyjęły się określenia nienacechowane pejoratywne, nie sposób nie odnieść się do przedstawionej wizji wpływu doradztwa odszkodowawczego na rynek ubezpieczeniowy.

Autorzy wskazują, że najważniejszym celem każdej firmy ubezpieczeniowej jest dbanie o swoją bazę kosztową, następnie wskazują, że zagrożeniem dla niej są kancelarie odszkodowawcze, lecz one wcale więcej nie uzyskują dla swoich klientów, więc ci są stratni korzystając z ich usług, a zatem trzeba je uregulować i to przede wszystkim dla dobra ubezpieczonych. O ile niemała cześć doradców odszkodowawczych ma podobne wnioski o potrzebie regulacji, o tyle można zgłaszać wątpliwość czy szlachetne intencje wyrażone przez Zarząd Link4 nie stanowią uzasadnienia dla realizacji założeń ściśle ekonomicznych. Trudno zarzucać Zarządowi jego pojęcie gospodarności, ale nie nazywajmy tego altruizmem. Skoro doradcy odszkodowawczy nie zarabiają na swoje prowizje, to gdzie tu ich wpływ na bazę kosztową ubezpieczycieli, przecież poszkodowany działając samodzielnie dostałby podobno taką samą kwotę świadczenia. Konsekwencja wymaga trzymania się jednego poglądu: albo działalność doradców odszkodowawczych nie wnosi wartości dodanej dla występującego z roszczeniem, więc jest nieodczuwalna dla finansów ubezpieczycieli, albo jak wskazują autorzy wcześniej – wpływa ona na bazę kosztową.

Warto jeszcze przeanalizować, jak regulacja kancelarii odszkodowawczych wpłynie w istocie na poziom szkodowości OC. W przypadku uregulowania działalności doradców szkód mniej przecież nie będzie. Być może zatem niektórzy liczą, że ujęcie w ramy prawne „farmerów” spowoduje, że rynek pełnomocników się skurczy i jakkolwiek liczba powstałych szkód będzie podobna, to ilość zgłoszonych roszczeń mniejsza. To niewątpliwie dobrze wpłynęłoby na bazę kosztową, ale czy w tym kontekście pisze się w publikacji o interesie ubezpieczonych „przede wszystkim”, czy raczej „przy okazji”, skoro dla firmy, podobno każdej, dbałość o bazę kosztową jest najważniejsza .

Kompleksowa regulacja działalności doradców odszkodowawczych powinna dać im odpowiednie narzędzia do reprezentacji poszkodowanego, a przy tym zapewnić odpowiednie standardy świadczenia usług, co nie znaczy zmarginalizować rynek. Mając na uwadze fakt, że w ogromnej większości przypadków osoba występująca z roszczeniem z tytułu umowy OC do danego ubezpieczyciela nie jest jego klientem (stroną umowy ubezpieczenia), doradca odszkodowawczy będzie w końcu mógł się skutecznie troszczyć się o interesy swojego klienta (pracuje przecież na succes fee), a ubezpieczyciel o bazę kosztową. Pozostaje się cieszyć z coraz częściej pojawiających się opinii, że doradztwo odszkodowawcze jakkolwiek obarczone jest jeszcze niedoskonałościami, to jego funkcjonowanie w Polsce „znajduje odzwierciedlenie we wzroście wypłaconych odszkodowań zarówno w ujęciu jednostkowym, jak i globalnym” (Ubezpieczenia komunikacyjne w latach 2005 – 2009 Wspólny raport Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego i Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego).

Parafrazując autorów wczorajszej publikacji, istotą konfliktu pomiędzy niektórymi przedstawicielami sektora ubezpieczeń a szeroko rozumianą grupą zawodową doradców odszkodowawczych nie jest konflikt personalny, czy jakikolwiek inny. Spór ten ma podłoże ekonomiczne.

Publikacje

07.08.2018

Na początku był chaos…, ...

Dziesięciolecie funkcjonowania instytucji zadośćuczynienia z § 4 art. 446 k.c. przypadło n [...]

więcej

11.12.2017

To dopiero początek…, Ba...

To dopiero początek… Ostatnio na rynku ubezpieczeniowym sporo się dzieje. Oczywiście n [...]

więcej

09.01.2017

Kto może najwięcej zapłacić za...

Podwyżki cen ubezpieczeń komunikacyjnych są niedogodnością dla każdego, kto odczuł je jako [...]

więcej

Studium przypadków

Odszkodowanie za obrażenia spowodow...

Zachowanie zwierząt, nawet tych, które dobrze znamy, trudno niekiedy przewidzieć. Dlatego też ich właściciele powinni dołożyć wszelkich starań, aby nie zrobiły one k ...

Więcej

Orzecznictwo

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dn...

Posługiwać się jedynie tabelami procentowego uszczerbku na zdrowiu i stawkami za każdy procent trwałego uszczerbku dla rozstrzygnięcia zasadności roszczenia o z ...

Więcej

Akty prawne

Ubezpieczenie społeczne

USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o [...]

Kodeks wykroczeń

USTAWA z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wy [...]

Kodeks postępowania cywilnego

USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. KODEK [...]


Przejdz na górę strony